Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

27.01.2021

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  PRO STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zahájil dne 19. 10. 2020 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. §171 a násl. §173 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ,ve znění pozdějších předpisů ( dále jen„ správní řád“) a podle§ 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu, předkládá návrh opatření obecné povahy, který podala

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, ICO 00066001, Zborovská 81 /11, 150 00 Praha 5

ve věci

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, lokalita – silnice 111/1025, ulice Klínecká v Jílovišti

spočívající v úpravě stávajícího svislého dopravního značení (dále SDZ) a osazení a vyznačení nového svislého a vodorovného dopravního značení

 

  vyhláška