Zasedání zastupitelstva č. 36/2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 36/ 2014

Datum: 3. 04. 2014

Začátek zasedání: 19:00 h

Ukončení zasedání: 20:10 h

Přítomni: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček

P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Hosté: 13 občanů

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek.

Předsedající předložil návrh:

– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda Mgr. I. Černý

– ověřovatelů zápisu č. 36/2014: L. Hastrmanová, R. Moureček

– zapisovatele zápisu č. 36/2014: L. Fatková

– programu zasedání ZO Jíloviště č. 36/2014 se změnou pořadí projednávaných bodů

P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ.

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Společnosti na přípravu výběrového řízení na zhotovitele díla „Rekonstrukce uličního prostoru ul. Pražská, Jíloviště“.

b) Zhotovitele díla „Jíloviště – výstavba objektu nové mateřské školky v ulici U Hřiště“.

c) Poskytnutí investičního úvěru obci Jíloviště na realizaci díla „Jíloviště – výstavba objektu nové mateřské školky v ulici U Hřiště“.

d) Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6016605/VB/01 Jíloviště, Lomená 221/4 – kNN zrušení NN.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 15. 5. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 22. 5. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

2) Informace.

a) vykrádání rodinných domů v Jílovišti

b) vysvěcení staré hasičské zbrojnice 4. 5. 2014

c) vyhlášení dne čistoty v katastru obce Jíloviště

3) Dotazy občanů.

Ing. J. Vorel navrhl bod b) přeložit, pro  nesoulad s jednacím řádem ZO Jíloviště z důvodu, že neměl čas se s dokumenty k tomuto bodu seznámit. Domnívá se, že by měl být doporučující výstup z jednání hodnotící komise, vidí problém v možnosti, že zadávací podmínky nesplnil žádný uchazeč.

Mgr. I. Černý konstatoval, že hodnotící komise ve své zprávě uvedla tři uchazeče ze čtyř, kteří podmínky zadávacího řízení splnili, a určila jejich pořadí podle nabídnuté ceny. Vyžádané dokumenty byly pouze doplňující.

Dále reagoval na výzvu 3 občanů, přednesenou na zasedání ZO č. 35/2014. Je rozhodnut výzvu cca 1% voličů k nečinnosti do konce volebního období neuposlechnout a dále pokračovat v práci zastupitele a realizaci připravovaných záměrů, o kterých je přesvědčen, že jsou ve prospěch obce.

Předsedající nechal hlasovat o návrhu zastupitele Ing. J. Vorla vyřadit bod b) z jednání ZO Jíloviště č. 36/2014 .

Pro: Ing. J. Vorel

Proti : : F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich

Návrh o vyřazení bodu b) z jednání ZO Jíloviště č. 36/2014 byl zamítnut.

Program zasedání ZO Jíloviště č. 36/2014 byl schválen 8 hlasy.

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni zastupitelé a zasedání ZO č. 36/2014 je usnášeníschopné.

Videozáznam pořizoval pan xxxxx a pan xxxxx (Sdružení občanů pro ochranu krajinné oblasti Jíloviště).

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Společnosti na přípravu výběrového řízení na zhotovitele díla „Rekonstrukce uličního prostoru ul. Pražská, Jíloviště“.

Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval přítomné, že dnes obdržel dopis z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy s oznámením, že projekt na Rekonstrukci uličního prostoru ul. Pražská, Jíloviště byl na základě bodového hodnocení Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schválen k financování.

Podle položkového rozpočtu v částce cca 25 mil. korun se jedná o jednu z největších dotací přidělených obcím našeho typu. Realizace přinese Jílovišti větší bezpečnost na hlavní silnici i vyřešení dešťové kanalizace v tomto úseku.

Aby se přidělené finanční prostředky vyčerpaly v daném termínu, je potřeba ihned zahájit přípravu výběrového řízení na zhotovitele díla. Ze tří oslovených společností navrhla nejlepší podmínky společnost CAUTOR PROJECT & ADVISING a. s., která pro obec zpracovala i žádost o dotaci. Starosta obce Ing. K. Dostálek navrhl zastupitelům ke schválení tuto společnost.

Návrh usnesení č. 2a/36/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby společnost CAUTOR PROJECT & ADVISING a. s., Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1, zajistila výběrové řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce uličního prostoru ul. Pražská, Jíloviště“ za cenu 78 650,- Kč včetně DPH.

Pro:F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček,

P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2a/36/2014 byl schválen 9 hlasy.

b) Zhotovitele díla „Jíloviště – výstavba objektu nové mateřské školky v ulici U Hřiště“.

Starosta obce Ing. K. Dostálek shrnul jednání týkající se výběrového řízení na zhotovitele mateřské školky. Připomenul, že hlavním kriteriem pro hodnocení nabídek ve vyhlášené výzvě byla cena. Hodnotící komise ve své zprávě uvedla pořadí uchazečů, kteří splnili zadané podmínky, ale vyžádala si ještě doplňující dokumenty. Všechny oslovené společnosti požadavek splnily. Zastupitelstvo obce může tedy rozhodnout o vítězi výběrového řízení podle doporučeného pořadí uchazečů uvedeném ve zprávě hodnotící komise.

Starosta obce Ing. K. Dostálek připomenul, že potřeba mateřské školy a snaha realizovat její stavbu sahá do hlubší historie obce, jak je zaznamenáno v kronice. Záměr zřídit předškolní zařízení v budově č. p. 260, v případě jejího získání do vlastnictví obce, se neuskutečnil. ZO Jíloviště proto schválilo koncem roku 2013 záměr postavit novou budovu mateřské školky. Byl zvolen způsob montované stavby, aby k uspokojení potřeby tohoto typu zařízení v obci došlo co nejdříve.

Návrh usnesení č. 2b/36/2014

  1. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Jíloviště – výstavba objektu nové mateřské školky v ulici U Hřiště“ uchazeče Urbiosisto s.r.o., sídlem Zdiby 783, 250 66 Zdiby, IČ.: 289 93 012, za celkovou cenu 4 872 856,74 Kč včetně DPH.

II. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vyřazení nabídky uchazeče TOUAX s.r.o., sídlem Křiříkova 148/34, 186 00 Praha 8, IČ.:281 60 916 pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich

Zdržel se: Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2b/36/2014 byl schválen 8 hlasy.

c) Poskytnutí investičního úvěru obci Jíloviště na realizaci díla „Jíloviště – výstavba objektu nové mateřské školky v ulici U Hřiště“.

Protože nevíme, jaká bude vysoutěžena finanční částka za kterou bude realizována rekonstrukce uličního prostoru Pražská a protože v rozpočtu obce zbývá na stavbu mateřské školky 3 000 tis. Kč, je prozíravé zajistit si poskytnutí úvěru, aby obec mohla v případě nutnosti dofinancovat výstavbu mateřské školky. Starosta obce Ing. K. Dostálek navrhl oslovit tři finanční ústavy, podle platné Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu o poskytnutí úvěru ve výši 3 000 tis. Kč.

Ing. J. Vorel měl dotaz, jaké budou náklady a zda je částka v kompetenci starosty obce.

Předpokládaná výše ročního úroku je 150 000,- Kč. Ale nevíme, jaké budou nabídky.

Mgr. I. Černý připomenul, že obec byla zadlužena po delší dobu na úvěr spojený s plynofikací a mohla si dovolit splácet 800 tis. Kč ročně. Zamýšlená částka není zdaleka tak vysoká.

Návrh usnesení č. 2c/36/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce Jíloviště, aby vyhlásil výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, podle Směrnice obce Jíloviště č. 1/2009, na poskytovatele investičního úvěru na vybudování mateřské školky v ulici U Hřiště, ve výši 3 000,- tis. Kč, s dobou splácení 5 let.

Návrh usnesení č. 2c/36/2014 byl schválen 9 hlasy.

d) Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6016605/VB/01 Jíloviště, Lomená 221/4 – kNN zrušení NN.

Podmínky smlouvy se řídí dokumentem „Zásady ke stanovení náhrad za zřízení práva věcného břemene a omezení užívání nemovitosti v majetku obce Jíloviště“, který byl schválen na zasedání ZO Jíloviště č. 34/2014.

Návrh usnesení č. 2d/36/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6016605/VB/01 Jíloviště, Lomená 221/4 – kNN zrušení NN za předpokladu, že úplata za zřízení věcného břemene bude ve výši 74 000,- Kč.

Návrh usnesení č. 2d/36/2014 byl schválen 9 hlasy.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 6. 3. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 20. 3. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.

2) Informace.

a) vykrádání rodinných domů v Jílovišti

Protože došlo v naší obci k opakovaným případům vykrádání rodinných domů, vyzval starosta obce Ing. K. Dostálek přítomné ke zvýšené opatrnosti, zamykání dveří a zavírání oken. Poprosil také o rychlou součinnost s policií ČR.

b) vysvěcení staré hasičské zbrojnice 4. 5. 2014

K slavnostnímu vysvěcení opravené budovy staré hasičské zbrojnice pozvala přítomné L. Fatková. V součinnosti s hasiči a rodinou Cvrčků se připravuje malá výstavka. Práce na věžičce zvoničky pro zavěšení zvonu jsou dokončovány. Obřadu se ujme v 16:00 hodin mníšecký farář xxxxx.

Fr. Andres doplnil, že do kopule věžičky budou uloženy dokumenty ze současnosti.

c) vyhlášení dne čistoty v katastru obce Jíloviště

Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval o žádosti Sdružení občanů z Trnové o součinnost při úklidu kolem silnice do Trnové, v sobotu 26. 4. 2014. Vyslovil politování, že takovou iniciativu neprojevuje Sdružení občanů pro ochranu krajinné oblasti Jíloviště.

L. Fatková zmínila celorepublikovou akci „Ukliďme Česko“, která bude probíhat 17. 5. 2014. Výzva k zapojení obce přišla před několika dny. Zjišťujeme bližší podmínky a uvažujeme, že se zapojíme. Informace budou zpracovány v dubnovém vydání Zvonice.

3) Dotazy občanů.

J. Tymich navrhl udělat oponenturu k zakázce velkého rozsahu – k výzvě.

P. xxxxx měl dotaz, kdy se rozhodovalo o přestavbě obchodu. 1. května 2014 prodejna v Jílovišti končí.

Odpověď: o přestavbě obchodu na pekárnu se rozhodovalo v roce 2010. Připomínky obce byly zohledněny a majitelka přislíbila zachovat sortiment základních potravin. V současné podobě je provozování obchodu prodělečné. Stavební povolení již bylo vydáno.

Další dotazy se týkaly dopravního řešení v ulici U Hřiště v souvislosti se stavbou mateřské školky a celkového problému dodržování rychlosti v obci. Proč nemá obec např. semafor nebo zařízení na měření rychlosti? Situace je nejhorší na ulici Všenorská.

Odpověď: v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace bude jednáno s obyvateli ulice U Hřiště a s návrhy na dopravní řešení budou seznámeni.

Starosta obce bude jednat s policií o zesílení kontrol na měření rychlosti a doplnění dopravního značení.

P. xxxxx informoval, že Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště není proti stavbě mateřské školky, ale doporučuje využít na ni finanční prostředky z dotace. Příští rok garantuje vláda ČR zřízení dvou speciálních fondů na MŠ. Pokud se nevyužije na stavbu školky dotace, nebudou opraveny komunikace. Finanční prostředky na splácení úvěru by mohly být investovány do cest. Přečetl dopis paní xxxxx o činnosti hodnotící komise.

Pan xxxxx měl dotaz, proč zatím nebylo odpovězeno na nabídku spolupráce Sdružení pro ochranu krajinné oblasti Jíloviště s poskytnutím odborníků do výběrové komise na získání úvěru na stavbu MŠ.

Odpověď: neschválením bodu programu zasedání č.35/2014 o schválení zhotovitele stavby MŠ potřeba výběrové komise zanikla. Zatím není zvažováno její zřízení.

Ing. xxxxx informoval o pohybu podezřelé osoby na svém pozemku. Doporučil rozšířit hlášení místního rozhlasu v souvislosti s vykrádáním rodinných domků i o zvýšenou pozornost podezřelým osobám.

Odpověď: pokud bude hlášení místního rozhlasu s tímto problémem opakováno, rozšíří se o informaci

k podezřelým osobám tzv. „typařům“

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: L. Hastrmanová, R. Moureček.

Ing. Karel Dostálek

starosta

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 36/2014

a) Usnesení č. 2a/36/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby společnost CAUTOR PROJECT & ADVISING a. s., Havlíčkova 15, 110 00Praha 1, zajistila výběrové řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce uličního prostoru ul. Pražská, Jíloviště“ za cenu 78 650,- Kč včetně DPH.

b) Usnesení č. 2b/36/2014

  1. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Jíloviště – výstavba objektu nové mateřské školky v ulici U Hřiště“ uchazeče Urbiosisto s. r. o. se sídlem Zdiby 783, 250 66 Zdiby, IČ.: 289 93 012, za celkovou cenu 4 872 856,74 Kč včetně DPH.

II. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vyřazení nabídky uchazeče TOUAX s.r.o., sídlem Křiříkova 148/34, 186 00 Praha 8, IČ.:281 60 916 pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem.

c) Usnesení č. 2c/36/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce Jíloviště, aby vyhlásil výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, podle Směrnice obce Jíloviště č. 1/2009, na poskytovatele investičního úvěru na vybudování mateřské školky v ulici U Hřiště, ve výši 3 000,- tis. Kč, s dobou splácení 5 let.

d) Usnesení č. 2d/36/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6016605/VB/01 Jíloviště, Lomená 221/4 – kNN zrušení NN za předpokladu, že úplata za zřízení věcného břemene bude ve výši 74 000,- Kč.