Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace 

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. 

     

Obec Jíloviště  zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce – u Obecního úřadu, Pražská 81, 252 02 Jíloviště  
 • na internetové úřední desce na adrese:  odkaz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách:

        Po, St        8:00 – 18:00 

     

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

 •   osobně na Obecním úřadě v Jíloviště v úředních dnech a v úředních hodinách: 

        Po, St        8:00 – 18:00 

 •   telefonicky na tel. č.: +420 257 730 274,    +420 257 730 028

Písemně

 • na adrese:  Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště

  

Elektronickou poštou

 • e-mail:  obec@jiloviste.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis) 

        do datové schránky: e8rbs4j

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 1. utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 2. obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 3. skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 4. skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 5. zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Při podávání žádosti o informace se doporučuje dodržet tento postup:

Na žádosti o poskytnutí informace písemnou formou nebo prostřednictvím emailu musí být uvedeno kdo žádost podává, komu je žádost určena

 • Za datum podání žádosti se považuje datum, kdy ji obdrží podatelna  Obecního úřadu v Jílovišti.
 • Po podání žádosti, jejím zaevidováním na podatelně Obecního úřadu v Jílovišti, se žádost posuzuje, zda je srozumitelná. V případě potřeby si pracovník vyřizující žádost do 7 dnů od data zaevidování vyžádá upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel do 30 dní svoji žádost, rozhodne pracovník o odmítnutí žádosti.
 • Nespadají-li poptávané informace do působnosti Obecního úřadu v Jílovišti, pracovník odmítne žádost a do 3 dnů od data zaevidování sdělí tuto skutečnost žadateli.
 • Nevyžaduje-li žádost o poskytnutí informací upřesnění a byla-li podána, zaevidována, poskytne pracovník vyřizující žádost požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti (od data zaevidování).
 • Poskytnutí informace se děje ústně, písemně, nahlédnutím do spisů, pořízením kopie nebo předáním paměťového média.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace:

Žadatel se v případě ústně podávané žádosti osobně dostaví na podatelnu, která jej navede na konkrétního  pracovníka, pošle písemnou žádost na adresu Obecního úřadu nebo využije služeb elektronické pošty.