Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace 

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. 

     

Obec Jíloviště  zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce – u Obecního úřadu, Pražská 81, 252 02 Jíloviště  
 • na internetové úřední desce na adrese:  odkaz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách:

        Po, St        8:00 – 18:00 

     

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

 •   osobně na Obecním úřadě v Jíloviště v úředních dnech a v úředních hodinách: 

        Po, St        8:00 – 18:00 

 •   telefonicky na tel. č.: +420 257 730 274,    +420 257 730 028

Písemně

 • na adrese:  Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště

  

Elektronickou poštou

 • e-mail:  obec@jiloviste.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis) 

        do datové schránky: e8rbs4j

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 1. utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 2. obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 3. skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 4. skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 5. zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Při podávání žádosti o informace se doporučuje dodržet tento postup:

Na žádosti o poskytnutí informace písemnou formou nebo prostřednictvím emailu musí být uvedeno kdo žádost podává, komu je žádost určena

 • Za datum podání žádosti se považuje datum, kdy ji obdrží podatelna  Obecního úřadu v Jílovišti.
 • Po podání žádosti, jejím zaevidováním na podatelně Obecního úřadu v Jílovišti, se žádost posuzuje, zda je srozumitelná. V případě potřeby si pracovník vyřizující žádost do 7 dnů od data zaevidování vyžádá upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel do 30 dní svoji žádost, rozhodne pracovník o odmítnutí žádosti.
 • Nespadají-li poptávané informace do působnosti Obecního úřadu v Jílovišti, pracovník odmítne žádost a do 3 dnů od data zaevidování sdělí tuto skutečnost žadateli.
 • Nevyžaduje-li žádost o poskytnutí informací upřesnění a byla-li podána, zaevidována, poskytne pracovník vyřizující žádost požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti (od data zaevidování).
 • Poskytnutí informace se děje ústně, písemně, nahlédnutím do spisů, pořízením kopie nebo předáním paměťového média.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace:

Žadatel se v případě ústně podávané žádosti osobně dostaví na podatelnu, která jej navede na konkrétního  pracovníka, pošle písemnou žádost na adresu Obecního úřadu nebo využije služeb elektronické pošty.

 

Sazebník za informace poskytované obcí Jíloviště pro rok 2019
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 sazebník