Jednací řád obce Jíloviště

Zastupitelstvo obce Jíloviště se usneslo dne 27. 6. 2013 na svém zasedání č. 27, ve smyslu § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, na tomto jednacím řádu:

§ 1

(1) Tento jednací řád upravuje podrobnosti jednání zastupitelstva obce, zejména pak jeho přípravu, svolání a průběh jednání, způsob usnášení, jakož i způsob kontroly plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce.

(2) O zásadách jednání upravených tímto jednacím řádem rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích platného právního řádu České republiky, zejména zákona o obcích.

§ 2

Plán práce zastupitelstva obce

(1) Zasedání zastupitelstva obce se řídí plánem práce, který na příslušné období (zpravidla jednoho pololetí) schvaluje zastupitelstvo obce.

(2) Návrh plánu práce sestavuje a ke schválení zastupitelstvu jej předkládá starosta nebo místostarosta.

(3) Schválený plán práce obdrží všichni členové zastupitelstva obce, členové komisí a zaměstnanci obecního úřadu.

(4) Schválený plán práce je ulože-n na obecním úřadě k nahlédnutí.

§ 3

Organizační příprava

(1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně 1 x za 3 měsíce (§ 92, odst. 1) – pokud by se nesešlo po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra je rozpustí. Jeho zasedání svolává starosta obce. Neučiní-li tak starosta, svolá toto zasedání místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

(2) Požádá-li o to alespoň třetina zastupitelstva, hejtman kraje nebo ve stanoveném případě ředitel krajského úřadu svolá starosta nebo místostarosta či jiný člen zastupitelstva obce zasedání nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena obecnímu úřadu.

(3) Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná.

(4) Starosta informuje prostřednictvím obecního úřadu občany obce o místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva obce nejpozději 7 dnů (nepočítá se den vyvěšení a den konání zasedání zastupitelstva) přede dnem konání zasedání, a to formou oznámení v obecním rozhlase a zveřejněním na úřední desce obecního úřadu a na oficiálních internetových stránkách obce.

(5) Organizační a technické zabezpečení zasedání zastupitelstva obce zajišťuje starosta prostřednictvím obecního úřadu.

§ 4

Programová příprava zasedání

(1) Program zasedání včetně písemných podkladů připravuje starosta ve spolupráci s odbornými komisemi a obecním úřadem. Vychází přitom z plánu práce zastupitelstva na příslušné období, z návrhů členů zastupitelstva a výborů.

(2) Starosta obce nebo místostarosta je povinen zabezpečit prostřednictvím obecního úřadu doručení programu jednání včetně písemných podkladů všem členům zastupitelstva obce ve lhůtě čtyř dnů přede dnem zasedání zastupitelstva obce a to formou zasláním e-mailu popřípadě písemnou formou.

(3) Předkládá-li člen zastupitelstva nebo některý z výborů vlastní návrh k zařazení na pořad jednání připraveného zasedání zastupitelstva obce, potom o jeho zařazení do programu zasedání rozhodne zastupitelstvo.

(4) Podklady pro zasedání zastupitelstva obsahují:

a) název materiálu, jméno předkladatele či označen předkládajícího orgánu obce,

b) obsah,

c) návrh usnesení a důvodovou zprávu, stručné odůvodnění návrhu.

§ 5

Účastníci jednání zastupitelstva obce

(1) Stálými účastníky jednání zastupitelstva obce jsou všichni zvolení členové zastupitelstva obce.

(2) Pouze zvolení členové zastupitelstva se účastní zasedání s právem hlasovat.

(3) Členové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastňovat každého jeho zasedání, jinak jsou povinni se ze zasedání omluvit starostovi obce spolu s uvedením důvodu své neúčasti.

§ 6

Průběh jednání zastupitelstva obce  

(1) Jednání zastupitelstva obce řídí starosta nebo místostarosta, popřípadě jiný jím pověřený člen zastupitelstva obce (dále jen předsedající).

(2) Předsedající řídí průběh jednání zastupitelstva obce dle schváleného programu, a to tak, aby došlo k projednání všech jeho bodů a k přijetí konkrétních závěrů k projednávaným bodům.

(3) Před hlavním programem jednání zastupitelstvo schválí návrhovou komisi ve složení předseda, 2 členové návrhové komise. Úkolem návrhové komise je sledovat průběh jednání zastupitelstva a na závěr každého bodu k němu předkládat návrh na usnesení, o kterém potom bude zastupitelstvo hlasovat.

(4) Předsedající uděluje slovo k projednání jednotlivých bodů programu členům zastupitelstva v pořadí, v jakém se o slovo přihlásili, přednostně vždy udělí slovo předkladateli návrhu nebo starostovi, není-li předsedajícím. Všichni členové zastupitelstva se o slovo hlásí zvednutím ruky.

(5) Předsedající nebo předkladatel návrhu může zastupitelstvu obce navrhnout stanovení maximální délky příspěvku všech diskutujících k projednávanému bodu programu, případně omezení počtu vystoupení každého zastupitele k téže věci.

(6) Předsedající dbá na to, aby příspěvky v rozpravě byly věcné a týkaly se projednávaných bodů jednání, za tím účelem je oprávněn napomenout diskutujícího, který nedodržuje tyto zásady, je-li napomenutí neúčinné, je předsedající oprávněn odebrat diskutujícímu slovo.

(7) Požádá-li o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, zástupce orgánů kraje, musí mu být slovo uděleno.

(8) Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající je oprávněn případného rušitele napomenout, je-li napomenutí neúčinné, vykáže jej z jednací místnosti. Do doby než bude sjednán pořádek předsedající je oprávněn přerušit jednání zastupitelstva obce.

§ 7

Stálé body jednání obecního zastupitelstva  

(1) Stálými body jednání obecního zastupitelstva jsou:

a) zahájení (konstatování přítomných),

b) určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání,

c) kontrola plnění usnesení obecního zastupitelstva a ověření zápisu z minulého jednání,

d) informace o činnosti orgánů obce,

e) hlavní program jednání,

f) různé a všeobecná diskuse,

g) závěr (rekapitulace schválených usnesení).

(2) Při zahájení jednání zastupitelstva zjistí předsedající počet přítomných členů zastupitelstva. Pokud není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva nebo se tak stane v průběhu jednání, není zastupitelstvo obce schopno se usnášet. V takovém případě předsedající ukončí jednání a svolá náhradní zasedání do patnácti dnů.

(3) Předsedající předloží ke schválení návrh programu jednání připravený starostou.

(4) Předseda kontrolního výboru podá zprávu o plnění usnesení z minulého jednání. Ověřovatelé zápisu seznámí zastupitelstvo s výsledky kontroly zápisu a obecní zastupitelstvo rozhodne o případných námitkách k zápisu.

(5) K předloženým písemným podkladům k hlavním bodům jednání podává pověřený člen zastupitelstva (předkladatel) doplňující informace nebo vysvětlení.

(6) Při projednávání hlavních bodů jednání uděluje předsedající v rozpravě po úvodním vystoupení předkladatele slovo jednotlivým členům zastupitelstva obce. Předsedající před hlasováním usnesení udělí slovo přítomnému občanu v případě, že o to projeví zájem. Občanova připomínka se musí vztahovat k projednávanému bodu, musí být věcná a může trvat max. 2 min.

(7) V bodě Různé umožní předsedající přítomným hostům přednést náměty a návrhy k činnosti obecního zastupitelstva, umožní zodpovězení dotazů týkajících se činnosti orgánů obce a obecního úřadu, případně umožní podání dalších požadovaných informací členům zastupitelstva obce. V případě, že na dotaz nemůže být poskytnuta odpověď ihned, je pověřený člen zastupitelstva obce povinen zaslat tazateli prostřednictvím obecního úřadu písemnou odpověď do 60 dnů nebo odpovědět na příštím zasedání zastupitelstva obce. Občanům nebudou poskytnuty informace, které jsou předmětem ochrany dle zvláštních právních předpisů (např. státní a služební tajemství, zákonem chráněná osobní data).

§ 8

Hlasování  

(1) O předložených návrzích hlasuje zastupitelstvo obce veřejně – aklamací (zdvižením ruky) nebo tajně.

(2) Před každým hlasováním zjistí předsedající počet přítomných členů zastupitelstva obce.

(3) Zastupitelstvo obce zpravidla hlasuje veřejně – aklamací, a to tak, že členové zastupitelstva obce hlasují na výzvu předsedajícího zdvižením ruky pro návrh, proti návrhu nebo se hlasování zdrží. Sčítání hlasů provede předsedající, který poté vyhlásí výsledek hlasování.

(4) Každý člen zastupitelstva obce je oprávněn navrhnout, aby bylo o projednávaném bodu hlasováno tajně. O takovémto návrhu se bez rozpravy hlasuje přednostně, tajné hlasování se uskuteční, pokud s tímto návrhem vysloví souhlas nadpoloviční většina všech přítomných členů zastupitelstva obce. Průběh tajného hlasování řídí volební komise ustavená zastupitelstvem obce pro celé jeho funkční období na ustavující schůzi zastupitelstva obce.

(5) Volební komise předá před tajným hlasováním všem přítomným členům zastupitelstva obce hlasovací lístek, na kterém je uvedeno:

1. návrh, o němž se hlasuje,

2. tyto alternativy:

a) hlasuji pro návrh,

b) hlasuji proti návrhu,

c) zdržuji se hlasování.

  Po vydání hlasovacích lístků přeruší předsedající zasedání zastupitelstva obce na dobu potřebnou pro provedení tajného hlasování. Při tajném hlasování upraví člen zastupitelstva obce hlasovací lístek tak, že ponechá nepřeškrtnutý význam, pro který hlasuje a hlasovací lístek vloží do připravené urny. Sčítání hlasů při tajném hlasování provede volební komise, výsledek hlasování předá v písemné formě předsedajícímu, který obnoví přerušené zasedání zastupitelstva obce a výsledek tajného hlasování vyhlásí.

 1. Návrh, o němž je hlasováno, je přijat, hlasuje-li pro něho nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.

§ 9

Usnesení

(1) Po každém projednávaném bodu programu návrhová komise předloží ZO návrh usnesení, o kterém bude zastupitelstvo hlasovat.

(2) Usnesení musí obsahovat minimálně jednu z následujících částí:

a) schvalovací část,

b) ukládací část, v níž se konkrétně ukládají úkoly orgánům obce, včetně zodpovědné osoby a termínů jejich plnění.

(3) K přijetí platného usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce.

(4) Realizaci usnesení zastupitelstva zajišťují orgány obce.

(5) Průběžnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce provádí starosta obce a kontrolní výbor.

§ 10

Zápis z jednání obecního zastupitelstva

(1) O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje písemný zápis a audiovizuální záznam, který bude dle technických možností zveřejněn na internetových stránkách obce.

Písemný zápis obsahuje zejména:

a)  údaj o místě a čase jednání a čase jeho ukončení,

b) jména předsedajícího, návrhové komise a ověřovatelů zápisu,

c) schválený program jednání,

d) kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce,

e) obsah diskuse.

Originál zápisu podepisuje starosta a dva určení ověřovatelé zápisu.

(2) Zápis z jednání zastupitelstva obce je po uplynutí deseti dnů po skončení zasedání uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

§ 11

Jednací řád výborů zastupitelstva obce

 1. Zastupitelstvo obce zřizuje výbor finanční a kontrolní výbor.

 2. Výbory plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídají výbory zastupitelstvu obce.

 3. Finanční a kontrolní výbor je nejméně tříčlenný.

 4. Člena výboru schvaluje a odvolává zastupitelstvo obce.

 5. Finanční výbor

  1. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,

  2. plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 6. Kontrolní výbor

  1. kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce,

  2. kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,

  3. plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 7. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy na opatření směřující k odstranění nedostatků.

 8. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, kterého se kontrola týkala.

 9. Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce. K zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, kterých se kontrola týkala.

 10. Jednání výborů je neveřejné a členové výborů se schází podle potřeby.

 11. Z jednání výborů se pořídí zápis a usnesení. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něho nadpoloviční většina členů výboru.

§ 12

Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se dosavadní jednací řád obecního zastupitelstva v Jílovišti z roku 2006.

(2) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce.

V Jílovišti dne 27. 6. 2013

 Ing. Karel Dostálek – starosta

 Libuše Fatková – místostarostka