Obec v Září 2021

1.10.2021 - Autor

                PROBĚHLY 2 VEŘEJNÉ DISKUSE O STUDII ŘSD A BYLY PODÁNY NÁVRHY NA ZMĚNY A VYLEPŠENÍ STUDIE, KTEROU NYNÍ ŘSD ZPRACOVÁVÁ PROBĚHLA...

Zjistit více
Taneční kurz Jíloviště

13.10.2021 - Autor

Taneční kurz Jíloviště   Taneční kurzy pořádané paní Svatošovou (Creative Dance, www.creativedance.cz) v restauraci Tři bratři (Spark) mají již několikaletou tradici. I pro tento...

Zjistit více
Jednání vlády 27. 9. 2021 + mimořádná a ochranná opatření MZ ČR

29.09.2021 - Autor

Výsledek z jednání vlády, novelizovaná mimořádná a ochranná opatření MZDR.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a služeb (celé znění...

Zjistit více
Zvonice 5/2021

4.10.2021 - Autor

Slovo starosty Mateřská škola TJ Jíloviště SDH Jíloviště Okrašlovací spolek Společenská kronika Zvonice...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

ČEZ distribuce – Upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ distribuce  –  Upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

15.10.2021

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty
nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického zákona, v platném znění).

Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že uvedené opatření přispěje k zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické energie všem jejím uživatelům. Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy.

S pozdravem
ČEZ Distribuce, a. s

Upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Halloween 2021

Halloween 2021

14.10.2021

Veřejná vyhláška – města Kladna

Veřejná vyhláška – města Kladna

13.10.2021

Magistrát města Kladno, Odbor finanční – správce místních poplatků, podle ustanovení § 49 a § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že
od 20.10.2021 do 22.11.2021
je u správce poplatku, v budově Magistrátu města Kladno, dveře č. 007 dle aktuálních úředních hodin

 

 

zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OF/6023/21-2, kterým je

VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (na základě FO přihlášené k pobytu) 

za zdaňovací období 01.01.2019 – 31.12.2019

 

Veřejná vyhláška – města Kladna

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

13.10.2021

o zahájení řízení o vydání
Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období)
a
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

veřejná vyhláška

Rozhodnutí – stavební povolení

Rozhodnutí – stavební povolení

13.10.2021

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad„ jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4
písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a§ 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 23.07.2021 podal
Obec Jíloviště, IČ O 00241334, Pražská 81,252 02 Jíloviště (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle§ 115 stavebního zákona a§ 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:
úpravy průtahu ulic Všenorská a Pražská v Jílovišti na pozemku parc. č. 440, 442/2, 429/4, 198/1, 155/20, 442/3 v katastrálním území Jíloviště. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

 

stavební povolení

Taneční kurz Jíloviště

Taneční kurz Jíloviště

13.10.2021

Taneční kurz Jíloviště
 
Taneční kurzy pořádané paní Svatošovou (Creative Dance, www.creativedance.cz) v restauraci Tři bratři (Spark) mají již několikaletou tradici. I pro tento rok předpokládáme taneční pro dospělé, mírně pokročilé a rádi bychom oslovili nové zájemce o zdokonalení svého tanečního umění. Pokud byste měli zájem, prosím, ozvěte se na kontakt Ilja Sedlák, tel. 602 109 452.
 
Kurzy by se konaly jednou týdně(cca 2 hodiny), buďto v pondělí nebo ve středu večer v restauraci Tři bratři. Celkem 10 večerů, začali bychom koncem října.
 

Divadlo „Jedeme k Vám“ uvádí – vévévé.československo.cs

Divadlo „Jedeme k Vám“ uvádí – vévévé.československo.cs

6.10.2021

Veřejná vyhláška – opatření

Veřejná vyhláška – opatření

6.10.2021

o návrhu opatření obecné povahy
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Územní opatření o zrušení částí stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v Praze

 

Příloha

Bohoslužby v kapličce – zvoničce sv. Floriána v Jílovišti

Bohoslužby v kapličce – zvoničce sv. Floriána v Jílovišti

5.10.2021

Zvonice 5/2021

Zvonice 5/2021

4.10.2021

  • Slovo starosty
  • Mateřská škola
  • TJ Jíloviště
  • SDH Jíloviště
  • Okrašlovací spolek
  • Společenská kronika

Zvonice 5/2021

MČ Praha – Lipence – žádost o zveřejnění výzvy pro dodavatele obědů seniorům v MČ Praha – Lipence

MČ Praha – Lipence – žádost o zveřejnění výzvy pro dodavatele obědů seniorům v MČ Praha – Lipence

4.10.2021

Výzva
pro zájemce z řad podnikatelských subjektů na dodávky obědů pro seniory bydlící na území MČ Praha – Lipence s finančním příspěvkem MČ Praha – Lipence

 

výzva MČ Lipenec

Volby do PS Parlamentu České republiky 8. a 9. října 2021 – Odvolání kandidáta, zvláštní způsoby hlasování

Volby do PS Parlamentu České republiky 8. a 9. října 2021 – Odvolání kandidáta, zvláštní způsoby hlasování

4.10.2021

 

Odvolání kandidáta SPD – Průvodní dopis

Odvolání kandidáta SPD

Volební stanoviště