Obec v Prosinci 2020

30.12.2020 - Autor

              BYLA ZKOLAUDOVÁNA ULICE ZAHRADNÍ, KDE BYLA DOPLNĚNA JEDNA LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A PROBĚHLA ÚPRAVA KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ...

Zjistit více
Jak jste spokojeni s fungováním MŠ Jíloviště v pátém roce jejího fungování ?

3.10.2020 - Autor

            Jak jste spokojeni s fungováním MŠ Jíloviště v pátém roce jejího fungování ? 5 (64%, Hlasů: 75 ) 1 (22%, Hlasů: 26 ) 4 (12%, Hlasů: 14 ) 2...

Zjistit více
[PKR-KUSK] Přijatá usnesení vlády dne 22. 1. 2021 o prodloužení nouzového stavu a ke krizovým opatřením

22.01.2021 - Autor

Přijaté usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu do 14. února 2021 a související krizová opatření vlády:  Usnesení č. 55: Prodloužení nouzového stavu  Usnesení č. 56:...

Zjistit více
Zvonice 6/2020

17.12.2020 - Autor

Prosinec naleje a leden zavěje. Studený prosinec – blízké jaro. Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.         Slovo starosty Varhany sv. Víta...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

27.01.2021

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  PRO STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zahájil dne 19. 10. 2020 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. §171 a násl. §173 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ,ve znění pozdějších předpisů ( dále jen„ správní řád“) a podle§ 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu, předkládá návrh opatření obecné povahy, který podala

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, ICO 00066001, Zborovská 81 /11, 150 00 Praha 5

ve věci

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, lokalita – silnice 111/1025, ulice Klínecká v Jílovišti

spočívající v úpravě stávajícího svislého dopravního značení (dále SDZ) a osazení a vyznačení nového svislého a vodorovného dopravního značení

 

  vyhláška

Výroční zpráva o poskytnutých informacích v roce 2020

Výroční zpráva o poskytnutých informacích v roce 2020

27.01.2021

V souladu s §18 odst. 1 zákona é. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“) se předkládá tato výroční zpráva za rok 2016 o činnosti obce Jíloviště v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích

 

  Zpráva

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

26.01.2021

společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 úprav
U 1365/08 a U 1367/08
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 50 odst. 2 a 3 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, oznamuje zahájení projednávání návrhů změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) společným jednáním o návrzích Změn ÚP a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace.

Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/7 ze dne 11. 6. 2020, kterým bylo schváleno zadání těchto změn. Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie, č.j. MMR-20343/2020-81 ze dne 8. 4. 2020 (dále jen „metodické sdělení“), proběhne jednání k výše uvedeným změnám takto:

Společné jednání se bude konat dne 11. 2. 2021 od 9.30 hod.

 příloha

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

26.01.2021

o společném jednání a vystavení návrhu změny
Z 3239/15

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 50 odst. 2 a 3 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, oznamuje zahájení projednávání návrhu změny Z 3239/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) společným jednáním o návrhu Změny ÚP a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace.
Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/16 ze dne 12. 12. 2019, kterým bylo schváleno zadání této změny.

Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie, č.j. MMR-20343/2020-81 ze dne 8. 4. 2020 (dále jen „metodické sdělení“), proběhne jednání k výše uvedeným změnám takto:

Společné jednání se bude konat dne 11. 2. 2021 od 11.30 hod.

 oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

26.01.2021

o zahájení řízení o vydání změny
Z 2759/00
vlny IV celoměstsky významných změn
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hl. m. Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu Změny ÚP.

Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“).

Zpracovaný návrh Změny ÚP a dokumentace VVURÚ byly v souladu s § 50 stavebního zákona projednány v rámci společného jednání o návrhu Změny ÚP dne 19. 1. 2017. Magistrát hl. m. Prahy, jako věcně příslušný správní orgán, připravil ve smyslu § 43 odst. 4 (poslední věta), § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh na vydání změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy, kterým se
Změna ÚP vydává.

Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie, č.j. MMR-20343/2020-81 ze dne 8. 4. 2020 (dále jen „metodické sdělení“), proběhne řízení o vydání výše uvedené změny takto:

Veřejné projednání se bude konat dne 25. 2. 2021 od 10:00 hod.

 oznámení

Záměr obce Jíloviště č. 1/2021

Záměr obce Jíloviště č. 1/2021

26.01.2021

úplatně zřídit věcné břemeno – služebnost časově neomezenou k pozemku parc.č. 433/1, v k.ú. Jíloviště

 

  Záměr obce Jíloviště č. 1/2021

[PKR-KUSK] Přijatá usnesení vlády dne 22. 1. 2021 o prodloužení nouzového stavu a ke krizovým opatřením

[PKR-KUSK] Přijatá usnesení vlády dne 22. 1. 2021 o prodloužení nouzového stavu a ke krizovým opatřením

22.01.2021

Přijaté usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu do 14. února 2021 a související krizová opatření vlády:

 Usnesení č. 55: Prodloužení nouzového stavu

 Usnesení č. 56: Prodloužení krizových opatření

 Usnesení č. 57: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

[PKR-KUSK] Informační leták hejtmanky k prodloužení nouzového stavu

[PKR-KUSK] Informační leták hejtmanky k prodloužení nouzového stavu

22.01.2021

Koupě respirátoru na poště Partner

Koupě respirátoru na poště Partner

21.01.2021

Na poště Partner Jíloviště můžete ode dneška zakoupit respirátor ffp2.
(2 kusy za 50,- Kč)

Obecní úřad

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 09/2021

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 09/2021

20.01.2021

16. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
17. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

 Sbírka 009 2021

[PKR-KUSK] Přijatá usnesení vlády dne 18. ledna 2021, přijetí krizových opatření

[PKR-KUSK] Přijatá usnesení vlády dne 18. ledna 2021, přijetí krizových opatření

20.01.2021

  •  Usnesení vlády č. 53 – Vláda souhlasila s drobnou úpravou dosud platných pravidel, která začnou platit od 19. ledna. Nejdůležitější změnou je otevření maloobchodních prodejen papírnictví, dětského oblečení a dětské obuvi. Stále platí přísná opatření, která vláda zavedla po Vánocích. Nicméně od 19. ledna mohou fungovat papírnictví či obchody s dětským oblečením a obuví. Nadále platí zákaz nočního vycházení od 21 do 5 hodin. Vedle restaurací či kaváren musí mít zavřeno i obchody, které neprodávají základní sortiment, stejně tak služby.

 

  •  Usnesení vlády č. 54 – Umožní také profesní vzdělávání a získávání zvláštní odborné způsobilosti u vybraných profesí. Schválila také opatření, které umožní nahradit dočasně vstupní lékařskou prohlídku a prokázání vlastnictví zdravotního průkazu při vstupu do zaměstnání čestným prohlášením.

Poplatkové povinnosti v roce 2021

Poplatkové povinnosti v roce 2021

19.01.2021

Poplatkové povinnosti 2021