Usnesení vlády ČR ze dne 14.2.2021

Usnesení vlády ČR ze dne 14.2.2021

15.02.2021

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuje

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

NOUZOVÝ STAV

na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů.

 

 usnesení 14.2.2021

Program 18. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 18. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

4.02.2021

Dne 17. února 2021 v 17.00 v Hasičské zbrojnici v Jílovišti

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 19.4.2021 a zasedání zastupitelstva 21.4.2021
 6. Seznámení: s RO 16/2020
 7. Informace
 8. Diskuse a dotazy občanů

program 18

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 17 /2020 dne 16.12. 2020

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 17 /2020 dne 16.12. 2020

4.02.2021

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 17 /2020 dne 16.12. 2020

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení
 3. Různé
 4. Seznámení s RO číslo 14/2021
 5. Informace
 6. Diskuze a dotazy občanů
 7.  

 

zápis 17

Oznámení o odstávce vody 19.2.2021

Oznámení o odstávce vody 19.2.2021

3.02.2021

Jíloviště Na Hájensku – odstávka vody z důvodu vypnutí el. proudu
Od: 19.2.2021 7:30
Do:19.2.2021 14:00
Obec: Jíloviště
Důvod přerušení: Odstávka elektrické energie
Náhradní zásobování: Nezajištěno (předzásobení odběratelů)

 

 příloha

Oznámení o odstávce ČEZ 19.2.2021

Oznámení o odstávce ČEZ 19.2.2021

3.02.2021

9.02.2021 (07:30 – 14:00) – plánovaná odstávka č. 110060754087
Jíloviště – Jíloviště, okres Praha-západ, týká se těchto ulic a chat:

 

 příloha

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

27.01.2021

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  PRO STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zahájil dne 19. 10. 2020 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. §171 a násl. §173 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ,ve znění pozdějších předpisů ( dále jen„ správní řád“) a podle§ 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu, předkládá návrh opatření obecné povahy, který podala

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, ICO 00066001, Zborovská 81 /11, 150 00 Praha 5

ve věci

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, lokalita – silnice 111/1025, ulice Klínecká v Jílovišti

spočívající v úpravě stávajícího svislého dopravního značení (dále SDZ) a osazení a vyznačení nového svislého a vodorovného dopravního značení

 

  vyhláška