Program 23. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 23. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

14.07.2021

Dne 26. 7. 2021 v 17.00 – restauraci Tři bratři

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 16.8.21 a zasedání zastupitelstva 18.8.2021
 6. Informace
 7. Diskuse a dotazy občanů

Program 23. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště  

Výzva k podání nabídky – Workout – volnočasové aktivity

Výzva k podání nabídky – Workout – volnočasové aktivity

13.07.2021

Zadávací dokumentace
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
Workout – volnočasové aktivity
Zadavatel: Obec Jíloviště 

 

 

 

 

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy

Příloha č. 3 – Prohlášení

Příloha č. 4 – PD

Příloha č. 5 – Technická specifikace

Příloha č. 6 – Slepý rozpočet

Příloha č. 7 – Kontrolní list

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

3.07.2021

Opatření obecné povahy č. 164/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu, který podal

Pozemní komunikace Bohemia a.s., IČO: 27900096, Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

 

 Opatření obecné povahy č. 164/2021

 Povolení uzavírky

Schéma – plánek

Poptávka ceny za zhotovení projektové dokumentace pro zavedení tlakové kanalizace do oblasti U Cihelny

Poptávka ceny za zhotovení projektové dokumentace pro zavedení tlakové kanalizace do oblasti U Cihelny

1.07.2021

Obec Jíloviště vyhlašuje poptávku na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení/územní rozhodnutí na zavedení tlakové kanalizace do oblasti U Cihelny. Oblast je vyznačena v přiloženém plánku. Podklady pro připojení na obecní kanalizaci poskytne provozovatel vody a kanalizace v Jílovišti – V AK Beroun.

Dotčené parcely: 155/26, 155/51, 479/1, 155/3 vše v katastru obce Jíloviště. Přípojky (cca 3) pak budou realizovány na pozemcích vlastníků.

Obsah projektové dokumentace:
• PD pro stavební povolení / územní rozhodnutí
• Geodetické zaměření
• Nabídka ceny za kompletní inženýring, získání stavebního povolení
• Rozpočet, výkaz výměr

Upřesnění k poptávce na projekt kanalizace do oblasti U Cihelny – dílo bude obsahovat i geologický průzkum – doplněno v SOD.

 

Poptávka dokumentace kanál U Cihelny

SOD projektová dokumentace U Cihelny + geolog

Plánek

Program 22. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 22. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

29.06.2021

Dne 12.7. 2021 v 18.00 – zahrádka restaurace Pod Lesem v Jílovišti

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 2.8.2021 a zasedání zastupitelstva 4.8.2021
 6. Informace
 7. Diskuse a dotazy občanů

 Program 22. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

25.06.2021

Opatření obecné povahy č. 154/2021
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 11. 2. 2021, na návrh žadatele

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště

a na základě písemného vyjádření Policie ČR, DI Praha venkov – ZÁPAD ze dne 15. 3. 2021 č. j. KRPS-34052-1/ČJ-2021-011606-KI a písemného vyjádření KSÚS Středočeského kraje, p. o. č. j. 2057/21/KSUS/KLT/JRC ze dne 16. 3. 2021

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné povahy, místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/11512, ulice Květoslava
Mašity, Jíloviště

 

Vyhláška

plánek