Povinně zveřejňované informace (ISVS)

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Jílovitě vznikla ke dni 1.1. 1991 jako Subjekt činný bez omezení – Všeobecná veřejná správa a je registrována u Českého statistického úřadu v Registru ekonomických subjektů.
Obec vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Má tedy plnou právní subjektivitu.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, popřípadě výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. Nadřízeným orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.