Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

17.01.2021

o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny
Z 2600/00
ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(MČ Praha 3, Praha 9, Praha 10; lokalita Nákladové nádraží Žižkov a areál Vackov, a.s;
vymístění železniční dopravy a začlenění území do městské struktury, VPS)
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hl. m. Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.

 

 oznámení

Rozhodnutí

Rozhodnutí

15.01.2021

Ministerstvo zemědělství jako příslušný ústřední vodoprávní úřad podle ustanoveni§ 108 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením§ 15 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízeni ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který je odvolacím správním orgánem podle ustanoveni§ 89 odst. 1 a§ 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanoveni § 92a písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, 
rozhodlo

o odvolání účastníků řízení:

 1. města Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeného starostou Petrem Holečkem, ze dne 14.7.2015
 2. města Veltrusy, IČ: 00237272, Palackého 9, 277 46 Veltrusy, zastoupeného starostou Mgr. Filipem Volákem, ze dne 14.7.2015
 3. obce Hostin u Vojkovic, IČ: 00662291, Hostín u Vojkovic 80, 277 44 Vojkovice, zastoupené starostou Lubošem Líbalem, ze dne 14.7.2015
 4. obce Chvatěruby, IČ: 00236870, Chvatěruby 230, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupené starostkou Lindou Kejmarovou, ze dne 14.7.2015
 5. obce Nelahozeves, IČ: 00237094, Školní 3, 277 51 Nelahozeves, zastoupené starostou Ing. Josefem Kerblem, ze dne 14.7.2015
 6. obce Nová Ves, IČ: 00237132, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves, zastoupené starostou Martinem Exnerem, ze dne 14.7.2015
 7. obce Vojkovice, IČ: 00237299, Vojkovice 137, 277 44 Vojkovice, zastoupené starostkou Janou Koberovou, ze dne 15.7.2015
 8. obce Zlončice, IČ: 00510572, Zlončice 40, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupené starostou Jiřím Loučkem, ze dne 16.7.2015
 9. města Mělník, IČ: 00237051, nám. Míru 1, 276 01 Mělník, zastoupeného starostou MVDr. Ctiradem Mikešem, ze dne 14.7.2015
 10. obce Kly, IČ: 00236918, Záboří 375, 277 41 Kly, zastoupené starostkou Ivetou Fišerovou, ze dne 14.7.2015
 11. obce Tuhaň, IČ: 00662178, Tuhaň 91, 277 41 Tuhaň, zastoupené starostkou Marcelou Čechovou, ze dne 14.7.2015
 12. obce Dolní Beřkovice, IČ: 00236799, Klášterní 110, 277 01 Dolní Beřkovice, zastoupené starostou Miroslavem Hrdým, ze dne 14.7.201

proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. 046058/2015/KUSK ze dne 29.6.2015, kterým byl podle ustanovení§ 115 odst. 17 vodního zákona schválen „Manipulační řád vodního díla Orlík na významném vodním toku Vltava v ř. km 144,650″, podle ustanoveni§ 90 odst. 5 správního řádu,
takto:

podaná odvolání zamítá a rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru  životního prostředí a zemědělství, čj. 046058/2015/KUSK ze dne 29.6.2015
potvrzuje.

Účastnici řízeni 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Vltavy, státní podnik, I : 70889953, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

 rozhodnutí

Rozhodnutí – stavební povolení

Rozhodnutí – stavební povolení

13.01.2021

s t a v e b ní povolení na stavbu:
rekonstrukce ulic Lomená a Souběžná, Jíloviště
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 155/1 O, 155/22, 155/31, 155/40, 221/7, 222/2, 222/8,
222/1 O, 222/13, 437/2, 442/2 v katastrálním území Jíloviště.

 

 rozhodnutí

Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu změny č.3 územního plánu Černošice

Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu změny č.3 územního plánu Černošice

13.01.2021

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování jako pořizovatel příslušný podle§ 6 odst. 1 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), podle 55b ve spojení s § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona zve obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce na veřejné projednání Návrhu změny č. 3 územního plánu Černošice pořizované zkráceným postupem, které se bude konat

ve středu 17. 2. 2021 od 18.00 hodin v Hale Věry Čáslavské, Pod školou 447,252 28 Černošice.

 Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

12.01.2021

o zahájení řízení o vydání změny
Z 3431/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.
Návrh Změny ÚP byl zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 16/10 ze dne 16. 4. 2020, kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona.

 vyhláška

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

12.01.2021

o zahájení řízení o vydání změn vlny 10
Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z  097/10,
Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z  080/10,
Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn.

 

Příloha