Veřejná vyhláška – oznámení Z 2748/00

Veřejná vyhláška – oznámení Z 2748/00

25.05.2020

o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III
Z 2748/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(aktualizace vymezení zastavěného území na území hl. m. Prahy)
V souladu s § 52 odst. I ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných
změn III Z 2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen ,,Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.
Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/18 ze dne 31. 3. 2011, kterým bylo schváleno zadání této změny.
Zpracovaný návrh Změny ÚP byl v souladu s § 50 stavebního zákona projednán v rámci společného jednání o návrhu změny dne 24. 2. 2016.

 

oznámení Z 2748/00

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020

25.05.2020

pro zájemce, kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí houby z vlastního sběru, nebo pro provozovatele restaurací, kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje na dny

23. června 2020 (úterý) v 10.00 hodin

 

pozvánka houby 2020

Program 13. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 13. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

22.05.2020

Dne 3. 6. 2020 v 18.00 v restauraci Spark v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení

program 13

Krizový štáb obce Jíloviště 20.5.2020

Krizový štáb obce Jíloviště 20.5.2020

20.05.2020

Krizový štáb obce Jíloviště (dále jen KŠ) na svém jednání 20. 5. 2020 projednal a přijal následující opatření:

 

 

KŠ 20.5.2020

Opatření obecné povahy č. 69/2020

Opatření obecné povahy č. 69/2020

20.05.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu, který podal
HES stavební s.r.o., IČO 28143213, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha
po projednání s Policií české republiky, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Praha venkov – Západ dne 7.5.2020 č.j. KRPS-106283-1/ČJ-2020-011606-KI , KSÚS Středočeského kraje, p.o. dne 18.5.2020

 

opatření č.69

Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2019

Obec Jíloviště hospodařila v roce 2019 podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2018. Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu byl kryt přebytky hospodaření z minulých letech. Během roku bylo přijato patnáct rozpočtových opatření schvalovaných zastupitelstvem obce, případně pouze starostou obce

 

Závěrečný účet 2019