Hluková studie

Výtah z hlukové studie obce Jíloviště zhotovené v červenci 2005 na základě objednávky Ředitelství silnic a dálnic ČR
Úvod
Jediným zdrojem hluku v obci je a bude doprava. Největší zátěž způsobuje hluk z provozu na silnici I/4 – Strakonické a dále z provozu na silnici III. Třídy 11513 Jíloviště – Všenory. K těmto zdrojům se připojují ještě některé místní komunikace (Příjezdní, Pražská) a nájezdové rampy mimoúrovňových křižovatek.
V modelových výpočtech byla použita pro silnici I/4 rychlost osobních automobilů 110 km/h a nákladních 100 km/h (tedy vyšší, než v současnosti povolených 90 km/h), pro komunikace v obci 40 km/h, pro ostatní silnice 60 km/h pro osobní a 40 – 50 km/h pro nákladní automobily, což odpovídá skutečnému provozu.
Intenzity provozu na komunikacích
Následující tabulky uvádějí počty vozidel pro uvedené úseky v obou směrech za 24 hodin pracovního dne. Roky 2005 a 2010 jsou vypočteny pomocí koeficientů a skutečných počtů vozidel v roce 2005. Na základě vyhodnocení modelových výpočtů a měření hluku pak byly tyto hodnoty ještě zvýšeny.
Cukrák – Jíloviště
Rok
Nákladní
Z toho těžké
Osobní
Motocykly
Celkem
1990 *)
331
2146
37
2514
1995
2582
1426
15339
41
17962
2000
3849
2120
17025
52
20926
2005 výpočet
4500
2480
20000
24500
2005 upravený
5200
2850
24800
30000
2010 výpočet
5000
2800
22400
27400
2010 upravený
5900
3250
28100
34000
*) Tyto podezřele nízké hodnoty jsou uvedeny s tím, že jde o informativní údaje
Jíloviště – Řitka
Rok
Nákladní
Z toho těžké
Osobní
Motocykly
Celkem
1990
2053
4937
27
7017
1995
2004
1349
13427
27
15458
2000
3477
2058
15723
42
19242
2005 výpočet
4070
2400
18430
22500
2005 upravený
4700
2700
22800
27500
2010 výpočet
4500
2700
20700
25200
2010 upravený
5300
3100
25200
30500
Dle mapky uvedené na http://www.zeleni.cz/getfile.php?id=450&cid=247 byla skutečná intenzita dopravy v roce 2005 26 tisíc vozidel.
Jíloviště – Všenory
Rok
Nákladní
Z toho těžké
Osobní
Motocykly
Celkem
1990
104
1099
5
1208
1995
96
38
1446
8
1550
2000
171
29
1734
9
1914
2005 výpočet
200
35
2040
2240
2005 upravený
500
60
2500
3000
2010 výpočet
200
40
2300
2500
2010 upravený
550
60
2750
3300
Současná hluková zátěž
Pro silnici I/4 platí v současné době limity pro starou hlukovou zátěž – 70 dB v denní a 60 dB v noční době. Pro silnici III/11513 platí limit 55, resp. 45 dB. U nejbližších objektů podél Strakonické se dosažené hodnoty pohybují v blízkosti těchto limitů, u č.p. 71 byly v noční době naměřeny hodnoty 57,7 – 61,0 dB, tedy o 1 dB vyšší než limit. Z výpočtů dále vyplývá, že objekty mezi Pražskou a Strakonickou – ty nejblíže Strakonické (č.p. 142) jsou zatíženy hlukem 53,0 – 61,8 dB v nočních hodinách.
V okolí Všenorské trpí především objekty v první řadě – na jejich fasádách se vyskytuje hluková zátěž 56,8 – 60,2 dB ve dne a 51,6 – 55,0 dB v noci, limit je tedy překročen o 6,6, resp. 10,0 dB. Hluk ze Strakonické zde přitom nehraje podstatnou roli.
Protihluková opatření
Vzhledem k překročení hlukových limitů zejména v noci, které bude dosahovat až 1,9 dB, je třeba u Strakonické provést protihluková opatření clonícího charakteru.
Pro zajištění limitu v č.p. 71 bude na severním okraji vybudována protihluková stěna v délce 130 m. Stěna bude mít nejvyšší výšku 3,0 m v délce 60 m a pak se bude na obě strany snižovat po 0,5 m skocích. Na východ, tedy směrem k Cukráku) bude navazovat na nejvyšší část celkem 10 m s postupně snižovanou výškou, na západ, tedy směrem k zastávce budou dva snížené úseky a poté 26 m s výškou 1,5 m.
Na jižní straně bude zřízena stěna o délce 340 m, a to od zastávky až za most v ulici Na Zvonici. U nejbližších objektů bude v tomto místě výška 2,5 m v délce 70 m, na ni na východní straně naváže 30 m výšky 2,0 m a na západní straně 240 m také o výšce 2,0 m. Obě tyto stěny budou mít odrazivý povrch, pouze 1 metr od horní hrany povrch pohltivý. Pro stavbu stěny bude třeba rozšířit korunu tělesa o 1,0 – 1,5 m. Na mostě bude stěna částečně nebo zcela z průhledného materiálu.
Třetí protihluková stěna je navržena ve střední části obce jižně od Strakonické, v místě zemního valu, který však kvůli nedostatečné výšce nezajišťuje dostatečný útlum. Val bude nejdříve prodloužen na 165 m. Protihluková stěna bude začínat na východě na prodlouženém valu asi 190 m od mostu nad Příjezdní (val bude začínat o 20 m blíže). První dva 7,5m úseky budou 0,5 a 1,0 m vysoké, dále následuje 30 m o výšce 1,5 m, 10 m s výškou 2,0 m a 70 m s výškou 2,5 m. Jelikož výška valu je 2,5 m, celková clonící výška tak dosáhne 5 m. Poslední úsek bude 40 m dlouhý a 2,0 m vysoký. Stěna bude z odrazivého materiálu.
Na protější straně bude zhruba od úrovně jezdeckého areálu směrem na východ v délce 130 m zřízen val. U plotu jezdeckého areálu bude opatřen stěnou 2,0 – 2,5 m, východním směrem bude klesat až na 1,0 m. Tento val odstíní zónu rekreačních objektů, která je v územním plánu uvažována pro obytnou zástavbu.
Doplňkovým opatřením je plné oplocení s výškou 2 – 3 m v ulici Klínecké a v lokalitě U Cihelny. V případě, že se všemi výše uvedenými opatřeními nepodaří snížit úroveň hluku v místnostech pod stanovené limity, je možno uvažovat o zvýšení neprůzvučnosti oken.
Hladiny hluku u vybraných objektů
Následující tabulka uvádí naměřené hladiny hluku v roce 2005, vypočtené hladiny hluku pro rok 2005 a předpokládané hladiny hluku v roce 2010 ve dvou variantách – bez protihlukových opatření a s protihlukovými opatřeními. Polohy jednotlivých objektů jsou zakresleny v mapce. Hladiny hluku jsou v decibelech.
Bod
Objekt
Podlaží
2005 změřené
2005 výpočet
2010 bez PHO
2010 s PHO
Změna
den
noc
den
noc
den
noc
den
noc
den
noc
1
Jíloviště 210 – chata
2.
57,6
51,5
56,7
50,3
58,5
52,2
58,7
52,4
0,2
0,2
2
U cihelny 193
2.
65,9
59,8
64,2
57,9
65,2
58,9
64,8
58,5
-0,4
-0,4
3
U cihelny 46
2.
65,7
59,6
65,2
58,9
66,2
59,9
65,9
59,6
-0,3
-0,3
4
Ubytovna
2.
58,6
52,5
58,0
51,6
59,5
52,6
59,3
52,9
-0,2
0,3
5
Klínecká 157
2.
60,0
54,6
59,2
52,4
59,6
53,2
59,7
53,2
0,1
0,0
6
Pražská 142
2.
67,9
61,6
58,4
52,1
60,0
53,7
57,2
50,9
-2,8
-2,8
7
Souběžná 169
2.
57,8
51,5
58,3
52,0
58,7
52,4
58,3
52,0
-0,4
-0,4
8
Lipová 12
2.
62,5
56,7
62,8
56,5
63,5
57,1
55,5
49,2
-8,0
-7,9
9
Na Zvonici 69
1.
66,3
60,5
65,9
59,6
66,4
60,1
60,2
53,7
-6,2
-6,4
10
Na Blatech 177
1.
62,9
57,1
61,6
55,3
62,3
55,9
57,7
51,4
-4,6
-4,5
11
Na Zvonici 71
2.
69,1
62,6
67,3
61,0
67,8
61,5
64,8
58,5
-3,0
-3,0
12
Pražská 116
2.
61,4
53,9
61,4
54,1
58,4
51,3
58,4
51,3
0,0
0,0
13
Baxova vila
3.
64,9
58,5
60,5
54,1
61,5
54,6
61,8
55,0
0,3
0,4
14
Hotel Palace Cinema
1.
66,7
60,3
65,6
58,7
66,0
58,9
65,5
58,8
-0,5
-0,1
Závěr
Zdrojem hlukového zatížení v naší obci je a bude provoz na silnici I/4. Již dnes jsou u některých objektů v obci překročeny limitní hodnoty venkovního hlukového zatížení v noční době. Toto zatížení se ve výhledu ještě zvýší. Navržená protihluková opatření zajistí s rezervou nepřekročení limitních hodnot. Pouze v lokalitě U cihelny a u objektů na západ od Příjezdní bude nutno vzhledem ke konfiguraci terénu a poloze objektů situaci řešit pomocí individuálních protihlukových opatření (okna se zvýšenou neprůzvučností). Dále se doporučuje plné oplocení parcel v Klínecké ulici a v oblasti U cihelny, které sníží hlučnost alespoň v úrovni 1. podlaží objektů. Jako další doplňující opatření se doporučuje zřízení pásů izolační zeleně. Tyto pásy musí mít šířku minimálně 20 m, doporučuje se šířka větší.
Poznámka: Jak si ještě někteří pamatují ze školy, intenzita zvuku se určuje dvojím způsobem – absolutně, jako hodnota akustického tlaku a, což je běžnější způsob, relativně, tedy v poměru k dohodnutému prahu slyšitelnosti. Jelikož lidské vnímání intenzity zvuku není lineární, což by znamenalo, že například trojnásobné zvýšení akustického tlaku bude vnímáno jako trojnásobné zvýšení intenzity zvuku, používá se v tomto případě logaritmická stupnice, která lépe odpovídá subjektivnímu vnímání. Jednotka je Bell, v praxi se setkáme spíše s desetinou – dB (decibel). Zvuk o intenzitě 20 dB vnímá lidské ucho jako dvojnásobný proti zvuku o intenzitě 10 dB. Objektivně se však energie zvuku zvýšila v poměru 102 / 101 , tedy 10x. Jinými slovy snížení hlukového zatížení o 3 dB znamená snížení energie zvuku na polovinu.
Ing. Petr Sporer