Víkendový fotbal a nedělní dětský den

Víkendový fotbal

Zasedání zastupitelstva č. 25/2009

Program, projednání a schválení:

a) Rozpočtového opatření č. 2/2009.
b) Připomínek obce Jíloviště k novému územnímu plánu.
c) Pořízení změny č. 4 ÚP Jíloviště v lokalitě na Cukráku.
d) Prohlášení o příslušnosti obce k území Místní akční skupiny Mníšecko, o.s.
e) Návrhu „Nájemní smlouvy“ a „Dohody“ na vodovodní zařízení
f) Postupu ve věci rekreační chaty č.e.53.
g) Souhlasného stanoviska s postupem starosty ve věci vyjádření ke stavbě „Objekt šaten a sociálního zařízení na hřišti kopané“.
h) Žádosti na rekonstrukci bufetu na Cukráku.
i) Žádosti o rozdělení pozemku parc.č. 32/1.
j) Směrnice č. 1/2009.
k) Obecně závazné vyhlášky – Hluk v obci.

Různé:

1.Termín pracovní schůzky – 3. 6. 2009 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 10. 6. 2009 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.
2.Informace: – Protihlukové valy. Chodník na Všenorské ulici. Zajištění autobusového spojení k ZŠ Všenory. Kontrola finančního a kontrolního výboru. Zřízení školky v obci. 3.Dotazy občanů.

Schváleno 7 hlasy.

Usnesení:

a) Rozpočtového opatření č. 2/2009.
USNESENÍ č. 2a/25/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2009 (příloha č. 1). Schváleno 7 hlasy.

 

b) Připomínek obce Jíloviště k novému územnímu plánu.
USNESENÍ č. 2b/25/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje připomínky obce k novému územnímu plánu (příloha č. 2). Schváleno 7 hlasy.

 

c) Pořízení změny č. 4 ÚP Jíloviště v lokalitě na Cukráku.
USNESENÍ č. 2c/25/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), rozhodlo podle § 44 a § 46 stavebního zákona o pořízení změny č. 4 územního plánu obce Jíloviště pro lokalitu odpočívky na Cukráku, která se nachází v katastru obce Jíloviště a na které má být vybudována benzinová pumpa. Zastupitelstvo obce Jíloviště podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona schválilo jako pořizovatele změny č. 4 územního plánu obce Jíloviště pro tuto lokalitu podle § 6 odst.1 písm. stavebního zákona obecní úřad s rozšířenou působností Černošice. Zastupitel pověřený zažádat úřad územního plánování a projednání změny č. 4 územního plánu obce Jíloviště pro lokalitu na Cukráku a spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování změny č. 4 je Ing. Karel Dostálek, tel. 257730274, e-mail:dostalek@jiloviste.cz. Změna územního plánu č. 4 bude financována společností EsCagots s.r.o. Schváleno 7 hlasy.

 

d) Prohlášení o příslušnosti obce k území Místní akční skupiny Mníšecko, o.s.
USNESENÍ č. 2d/25/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje prohlášení o příslušnosti obce k území Místní akční skupiny Mníšecko, o.s. (příloha č. 3). Schváleno 7 hlasy.

 

e) Návrhu „Nájemní smlouv“y a “Dohody“ na vodovodní zařízení.
USNESENÍ č. 2e/25/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje předloženou „Smlouvu o nájmu“ mezi paní xxxxx, panem xxxxx – xxxxx a obcí Jíloviště (nájemce), ve které je nájemné stanoveno částkou 10 000,- Kč ročně, včetně meziročního nárůstu inflace. Schválením této „Smlouvy o nájmu“ se ruší stará „Smlouva o nájmu“ schválená dne 19. 12. 1996. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje předloženou „Dohodu s vlastníkem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu“ mezi paní xxxxx, panem prof. xxxxx – xxxxx (vlastník) a obcí Jíloviště (investor). Schváleno 6 hlasy. Proti 1 hlas.

 

f) Postupu ve věci rekreační chaty č.e.53.
USNESENÍ č. 2f/25/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby se jednání, které se bude konat dne 5. června 2009 v 9,00 hod. na Městském úřadu v Mníšku pod Brdy ve věci zahájení řízení o odstranění stavby „stavební úpravy rekreační chaty č.e. 53“ na pozemcích čísla parcelní 191/10,stavební 117/1, 177/2, 177/3 v katastrálním území Jíloviště zúčastnili starosta Ing. Karel Dostálek, místostarosta Ing. Jan Vorel a zastupitel JUDr. Jan Nekola. Minimálně se tohoto jednání zúčastní 2 zastupitelé z výše jmenovaných. Schváleno 7 hlasy.

 

g) Souhlasného stanoviska s postupem starosty ve věci vyjádření ke stavbě „Objekt šaten a sociálního zařízení na hřišti kopané“.
USNESENÍ č. 2g/25/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí s postupem starosty ve věci vyjádření ke stavbě „Objekt šaten a sociálního zařízení na hřišti kopané“ a souhlasí se změnou této stavby, kdy bylo na základě geometrického plánu č. 665 – 65/2007 zjištěno, že stavba zasahuje 4 m² do obecního pozemku parc. č. 241/5. Tato změna bude řešena dodatkem k nájemní smlouvě uzavřené mezi Obcí Jíloviště a TJ Jíloviště. Schváleno 7 hlasy.

 

h) Žádosti na rekonstrukci bufetu na Cukráku.
USNESENÍ č. 2h/25/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště nesouhlasí s postupem při nepovolené rekonstrukcí střechy a pláště stávajícího občerstvení na Cukráku, odpočívka Cukrák. Majitelem tohoto občerstvení je pan xxxxx. Zastupitelstvo obce se k této nepovolené rekonstrukci občerstvení vyjádří až po předložení příslušné dokumentace a souhlasného stanoviska majitele dotčeného pozemku, kterým je ŘSD. Schváleno 7 hlasy.

 

i) Žádosti o rozdělení pozemku parc.č. 32/1.
USNESENÍ č. 2i/25/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí s rozdělením pozemku parc. č. 32/1 na dva pozemky. Oddělená část pozemku parc.č. 32/1 a pozemku parc. č. 52/11 musí mít minimální plochu 900 m². Přístupová komunikace bude mít minimální šířku 3,5 m a budou v ní vedeny všechny inženýrské sítě. Tato přístupová komunikace bude vybudována tak, aby prachem a hlukem neobtěžovala obyvatele sousedních pozemků. Schváleno 6 hlasy. Zdržel se 1 hlas.

 

j) Směrnice č. 1/2009.
USNESENÍ č. 2j/25/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Směrnici č. 1/2009“. Schváleno 7 hlasy.

 

k) Obecně závazné vyhlášky – Hluk v obci.
USNESENÍ č. 2k/25/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vyhlášku č. 3/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Jíloviště. Schváleno 7 hlasy.

 

PŘÍLOHA: 1) Rozpočtové opatření č. 2/2009. 2) Připomínky obce Jíloviště k novému územnímu plánu. 3) Prohlášení o příslušnosti obce k území Místní akční skupiny Mníšecko, o.s.

 

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: Lucie Hastrmanová Pavel Šmíd

Ing. Karel Dostálek starosta