Posvícení 26.9.2009, Vejvodova Zbraslav, Taneční v Jílovišti

Zvonice 4/2009

Zasedání zastupitelstva č.28/2009

 

Program, projednání a schválení:

 

a)Rozpočtového výhledu na rok 2010 – 2012.
b)Finančního daru městu Žulová.
c)Rozpočtového opatření č. 5/2009.
d)Koupě pozemku parc. č. 274/3 o výměře 61 m² od firmy GZG s.r.o.
e)Koupě pozemku parc. č. 24/4 o výměře 165 m² od firmy GZG s.r.o.
f)Koupě pozemku parc. č. 267/6 o výměře 110 m² od pana xxxxx.
g)Koupě pozemků parc. č. 257/32 o výměře 238 m², parc. č. 257/33 o výměře 362 m², parc. č. 258/9 o výměře 92 m², parc. č. 258/3 o výměře 235 m² a parc. č. 257/32 o výměře 235 m² od pana xxxxx, pana xxxxx, pana xxxxx a panaxxxxx.
h)Záměru obce prodat část obecního pozemku parc. č. 442/3 panu xxxxx.
i)Postupu jednání ve věci pozemků parc. č. 142/3 a 142/2.
j)Souhlasného stanoviska s postupem starosty ve věci „Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě z 1. 1. 1999“ mezi obcí Jíloviště a TJ Jíloviště.
k)Bezúplatného převodu pozemku parc. č. 147/2d1 z majetku ČR do majetku obce Jíloviště podle zákona č. 95/1999 Sb., § 5 odst. 1písm. a,b), c).
l)Žádosti paní xxxxx.
m)Žádosti pana xxxxx o povolení odběru vody z obecní studny v ulici Lipové.
n)Žádost o stanovisko obce ke stavebním úpravám a modernizaci chaty manželů xxxxx.
o) Využití pozemku parc. č. 221.

Různé:

1.Termín pracovní schůzky – 7. 10. 2009 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 14. 10. 2009 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.
2.Informace:
a) Výběr firmy na opravu obecních komunikací.
b) Postup ve věci rekreační chaty č.e. 53.
c) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4/2009.
d) Vyjádření zastupitelstva obce Trnová na změnu katastrálního území obcí Trnová a Jíloviště. e) Termín přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
f) Rozšíření hodin pro veřejnost na pracovištích Městského úřadu Černošice.
g) Změny jízdního řádu autobusu č. 318. 3.Dotazy občanů.

Schváleno 6 hlasy.

Usnesení:

a) Rozpočtového výhledu na rok 2010 – 2012.

USNESENÍ č. 2a/28/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtový výhled na rok 2010 – 2012. Schváleno 6 hlasy.

 

b) Finančního daru městu Žulová.
USNESENÍ č. 2b/28/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje finanční dar ve výši =20 000,- Kč městu Žulová na zmírnění dopadu škod bleskové povodně z června 2009. Schváleno 6 hlasy.

 

c) Rozpočtového opatření č. 5/2009.
USNESENÍ č. 2c/28/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2009. Schváleno 7 hlasy.

 

d) Koupě pozemku parc. č. 274/3 o výměře 61 m² od firmy GZG s.r.o.
USNESENÍ č. 2d/28/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje koupi pozemku parc. č. 274/3 o výměře 61 m² od společnosti firmy GZG s.r.o. za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 10,- Kč. Schváleno 7 hlasy.

 

e) Koupě pozemku parc. č. 24/4 o výměře 165 m² od firmy GZG s.r.o.
USNESENÍ č. 2e/28/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje koupi pozemku parc. č. 24/4 o výměře 165 m² od společnosti GZG s.r.o. za vzájemně dohodnutou cenu na základě znaleckého posudku č. 303509-1 ve výši =64 500,- Kč. Schváleno 7 hlasy.

 

f) Koupě pozemku parc. č. 267/6 o výměře 110 m² od pana xxxxx.
USNESENÍ č. 2f/28/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje koupi pozemku parc. č. 267/6 o výměře 110 m² od pana xxxxx za vzájemně dohodnutou cenu na základě znaleckého posudku č. 308809 ve výši =23 280,- Kč. Schváleno 7 hlasy.

 

g) Koupě pozemků parc. č. 257/32 o výměře 238 m², parc. č. 257/33 o výměře 362 m², parc. č. 258/9 o výměře 92 m², parc. č. 258/3 o výměře 235 m² a parc. č. 257/32 o výměře 235 m² od pana xxxxx, pana xxxxx, pana xxxxx a pana xxxxx.
USNESENÍ č. 2g/28/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje koupi pozemku parc. č. 257/32 o výměře 238 m², parc. č. 257/33 o výměře 362 m², parc. č. 258/9 o výměře 92 m², parc. č. 258/3 o výměře 235 m² od pana xxxxx, pana xxxxx, pana xxxxx a pana xxxxx. za vzájemně dohodnutou cenu ve výši =10,- Kč. Schváleno 7 hlasy.

 

h) Záměru obce prodat část obecního pozemku parc. č. 442/3 panu xxxxx.
USNESENÍ č. 2h/28/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje prodej části obecního pozemku panu xxxxx. Tento pozemek je částí obecního pozemku parc. č. 442/3. Schváleno 7 hlasy.

 

i) Postupu jednání ve věci pozemků parc. č. 142/3 a 142/2.
USNESENÍ č. 2i/28/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce, aby do příštího zasedání ZO po konzultaci s právníky připravil postup obce ve věci obecních pozemků parc. č. 142/3 a parc. č. 142/2. Schváleno 7 hlasy.

 

j) Souhlasného stanoviska s postupem starosty ve věci „Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě z 1. 1. 1999“ mezi obcí Jíloviště a TJ Jíloviště.
USNESENÍ č. 2j/28/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje postup starosty obce ve věci podepsání a schválení „Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě z 1. 1. 1999“, která byla uzavřena mezi obcí Jíloviště a TJ Jíloviště. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě z 1. 1. 1999“, která byla uzavřena mezi obcí Jíloviště a TJ Jíloviště. Schváleno 7 hlasy.

 

k) Bezúplatného převodu pozemku parc. č. 147/2d1 z majetku ČR do majetku obce Jíloviště podle zákona č. 95/1999 Sb., § 5 odst. 1písm. a,b), c).
USNESENÍ č. 2k/28/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 147/2d1 z majetku ČR do majetku obce Jíloviště podle zákona č. 95/1999 Sb., § 5 odst. 1písm. a,b), c). Část tohoto pozemku je obecní komunikací k rodinným domům v ulici U Cihelny. Schváleno 7 hlasy.

 

l) Žádosti paní xxxxx.
USNESENÍ č. 2l/28/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště se k problému znečištění studen na povrchovou vodu v lokalitě Na Hájensku vyjádřilo již v usnesení č. 2c/23/2009. O bakteriologickém znečištění své studny informovala pani xxxxx již v dopise přijatém na MNV Jíloviště dne 8. 10. 1978. Vzhledem ke skutečnosti, že na základě nových vědeckých poznatků v oblasti ochrany podzemních vod je možno celou neuspokojivou situaci ohledně znečištění podzemní vody ve studni stěžovatelky efektivně vyřešit, pověřuje ZO obce, aby Mgr. Ivo Černý tuto situaci vyřešil. Schváleno 7 hlasy.

 

m) Žádosti pana xxxxx o povolení odběru vody z obecní studny v ulici Lipové.
USNESENÍ č. 2m/28/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby v případě nedostatku vody pan xxxxx používal vodu z obecní studny v ulici Lipová v nezbytně nutném množství pouze na postřiky na ochranu rostlin. Schváleno 7 hlasy.

 

n) Žádost o stanovisko obce ke stavebním úpravám a modernizaci chaty manželů xxxxx.
USNESENÍ č. 2n/28/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště se k tomuto bodu vyjádří na zasedaní zastupitelstva obce č. 29/2009. Schváleno 7 hlasy.

 

o) Využití pozemku parc. č. 221.
USNESENÍ č. 2o/28/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí s předloženým záměrem na využití pozemku parc. č. 221 ze dne 18. 8. 2009. Schváleno 7 hlasy.

 

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: : L. Hastrmanová Pavel Šmíd

Ing. Karel Dostálek starosta

Sobota 12.9.2009 Obec Jíloviště

Malé slavnostní setkání začne v 15:30 hodin odpoledne v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

Srdečně zveme děti i rodiče.

Program zasedání ZO Jíloviště č. 28/2009