Čertovsko Mikulášská zábava

Zasedání zastupitelstva č. 30/2009

 

Program, projednání a schválení:

 

a) Rozpočtového opatření č. 8/2009.
b) Obecně závazné vyhlášky č. 4/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
c) Prodeje pozemku parc. č. 39/4.
d) Postupu ve věci elektronické spisové služby.
e) Zadání nového územního plánu obce Jíloviště.

 

Různé:

1.Termín pracovní schůzky – 09. 12. 2009 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 16. 12. 2009 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

2.Informace:
a) Vybudování části dešťové kanalizace v ulici Pražská.
b) Zpráva kontrolního výboru.
c) Svoz komunálního odpadu.
d)Vrak na Policii v Mníšku pod Brdy a na odpočívce na Cukráku.

Schváleno 8 hlasy.

 

Usnesení:

a) Rozpočtového opatření č. 8/2009.

USNESENÍ č. 2a/30/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2009, které je přílohou č. 1. k zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č. 30/2009. Schváleno 8 hlasy.

 

b) Obecně závazné vyhlášky č. 4/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
USNESENÍ č. 2b/30/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště potvrzuje obecně závaznou vyhlášku obce Jíloviště č. 2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a nechává ji v platnosti na rok 2010. Schváleno 7 hlasy. Proti 1 hlas.

 

c) Prodeje pozemku parc. č. 39/4.
USNESENÍ č. 2c/30/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 39/4 panu xxxxx. Schváleno 8 hlasy.

 

d) Postupu ve věci elektronické spisové služby.
USNESENÍ č. 2d/30/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště: I. bere na vědomí aktuální stav informatizace obecního úřadu, že obecní úřad využívá informační systém MUNIS pro vedení agend úřadu II. vyslovuje zájem o zajištění licence plné verze Elektronické spisové služby MUNIS prostřednictvím ORP Černošice v souladu s podmínkami Výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci IOP na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích vyhlášené dne 27. 10. 2009 s tím, že tato licence spisové služby bude provozována na vlastních technických prostředcích obce III. pověřuje starostu sdělením tohoto usnesení příslušné obci s rozšířenou působností a zjištěním, zda bude žádost o dotaci v rámci této výzvy podávat. Schváleno 8 hlasy.

 

e) Návrhů na pořízení nového územního plánu obce Jíloviště.
USNESENÍ č. 2e/30/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Přílohu návrhu zadání územního plánu obce Jíloviště“, která bude přílohou č. 2 zápisu zasedání ZO Jíloviště č. 30/2009. Přílohou č. 3 tohoto zápisu bude „Návrh zadání územního plánu Jíloviště“. Schváleno 8 hlasy.

 

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: Mgr. Ivo Černý Pavel Šmíd

Ing. Karel Dostálek starosta

Klubíčko

Klubíčko

24.11.2009

Zvonice 5/2009

Změna termínu zasedání ZO č. 30/2009

Zasedání ZO č. 30/2009 se přesouvá ze středy 18. 11. 2009 na středu 25. 11. 2009 a koná se od 19,00 hod. v hasičské zbrojnici. Program zasedání zůstává nezměněn.