Nábor fotbalistů

Zasedání zastupitelstva č. 26/2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 26/ 2013

Datum: 16. 05. 2013

Začátek zasedání: 19 :
00 h

Ukončení zasedání: 20 :
15 h

Přítomni: F. Andres, Mgr. I.
Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd,

L. Hastrmanová

Omluveni: J. Tymich, Ing. J. Vorel

Hosté: 13 občanů

Zasedání řídil starosta Ing. K.
Dostálek.

Předsedající předložil návrh:

– návrhové komise pro přípravu
usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda:
Mgr. I. Černý

– ověřovatelů zápisu č. 26/2013:
L. Hastrmanová, R. Moureček

– zapisovatele zápisu č. 26/2013: L.
Fatková

– programu zasedání ZO Jíloviště
č. 26/2013

P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ.

2. KONTROLA ZÁPISU.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi společností ELEKTROŠTIKA, s.r.o. a obcí Jíloviště.

b) Smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 kV (NN).

c) Pojištění právní ochrany pro
ÚSC.

d) Rozdělení pozemku parc. č. 27/1.

e) Tisku Zvonice.

f) Žádosti o spolufinancování
obecní komunikace.

g) Žádost o pořízení změny
územního plánu.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 20. 6.
2013 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 27. 6. 2013 v
19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

2) Informace.

a) Točna autobusů.

b) Oprava staré hasičské zbrojnice.

3) Dotazy občanů.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing.
K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, L. Hastrmanová

Schváleno 7 hlasy.

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek
přivítal přítomné, omluvil chybějící zastupitele a podle
počtu přítomných zastupitelů konstatoval, že ZO je
usnášeníschopné.

Informoval o žádosti Sdružení
občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště o poskytnutí
informací podle Zákona č. 106/1990 o svobodném přístupu
k informacím. Žádost nemá předepsané náležitosti, ale
přesto budou požadované informace k uvedeným otázkám zveřejněny
na webových stránkách obce.

Současně popřel tvrzení o svém
výroku týkajícího se termínu schválení návrhu ÚP a doporučil
uvažovat o audiovizuálním záznamu veřejných zasedání ZO.

2. KONTROLA ZÁPISU:

Zápis ze zasedání ZO č. 25/2013 ze
dne 28. 03. 2013 byl ověřen bez připomínek.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi společností ELEKTROŠTIKA, s.r.o. a obcí Jíloviště.

Na zasedání ZO č. 13/2012 byla
usnesením č. 2e/13/2012 schválena Smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene se společností ELEKTROŠTIKA, s.r.o.
v souvislosti s položením kabelů kNN napětí v ulici
Na Plazích. Jednorázová náhrada je ve výši 1 800,- Kč.

Návrh usnesení č. 3a/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene IE-12-
6003250/VB/01 mezi společností ELEKTROŠTIKA, s.r.o. a obcí
Jíloviště „Jíloviště – Na Plazích kNN, demontáž NN“.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing.
K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, L. Hastrmanová

Návrh usnesení č. 3a/26/2013 byl
schválen 7 hlasy.

b) Smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 kV (NN).

Jedná se o el. přípojku do staré
hasičské zbrojnice. Připojení bude provedeno z el.
rozvaděčové skříně, která se nachází na rohu ulice K Trnové
a ulice Pražské (dle pokynů ČEZ).

Návrh usnesení č. 3b/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje „Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4KV(NN)“, číslo
13_SOP_01_4120905357.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing.
K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, L. Hastrmanová

Návrh usnesení č. 3b/26/2013 byl
schválen 7 hlasy.

c) Pojištění právní ochrany pro
územně samostatné celky.

Starosta obce seznámil zastupitele
s nabídkou Pojištění právní ochrany pro samostatné územní
celky – D.A.S. Navrhl této nabídky využít na pojistnou částku
5 mil. korun.

S Baudyš měl dotaz, zda se
pojištění týká jen právních úkonů.

Starosta přečetl výčet některých
poskytovaných služeb, kdy D:A:S zajistí právní poradenství,
případné právní zastoupení i náklady následného řízení.

I. Zastupitelstvo obce Jíloviště
bere na vědomí nabídku Pojištění právní ochrany pro územně
samostatné celky – D.A.S.

II. Zastupitelstvo obce Jíloviště
ukládá starostovi obce Ing. K. Dostálkovi připravit Smlouvu.

d) Rozdělení pozemku parc. č. 27/1.

Starosta obce informoval o
dosavadních jednáních s majiteli dotčených pozemků, a
protože není výhledově jasné jejich využití, proto navrhl
schválit rozdělení tak, jak je zakresleno v situačním
plánku.

Návrh usnesení č. 3d/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje, aby rozdělení parc. č. 27/1 bylo provedeno na základě
předložené situace panem xxxxx, xxxxx a xxxxx. Tato předložená
situace je přílohou č. 1. zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č.
26/2013.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing.
K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, L. Hastrmanová

Návrh usnesení č. 3d/26/2013 byl
schválen 7 hlasy.

e) Tisku Zvonice.

Starosta obce Ing. K. Dostálek
informoval o zkušebním zadání tisku Zvonice č. 2/2013 do
Tiskárny Mníšek s. r. o.

Ve vzniklé diskusi zazněly názory o
nekorektním jednání vůči dosavadnímu dodavateli tisku místního
zpravodaje společností Casus Direct mail a.s., se sídlem Žilinská
5/2775, Praha 4, přestože s ním nebyla uzavřena žádná
písemná smlouva.

Místostarostka obce L. Fatková ve
svém příspěvku uvedla, že rozhodnutí o dodavateli je
v kompetenci starosty obce a pokud se s představitelem
dodavatelské společnosti názorově rozchází, není tu předpoklad
pro dobrou spolupráci. Doporučila zvolit neutrálního dodavatele
tisku Zvonice a pochválila kvalitu posledního výtisku z Tiskárny
Mníšek s. r. o.

Návrh usnesení č. 3e/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje, aby tisk Zvonice byl tištěn v Tiskárně Mníšek s.r.o.

Pro: Ing. K. Dostálek, L. Fatková,
P. Šmíd, L. Hastrmanová

Proti: F. Andres, R. Moureček

Zdržel se: Mgr. I. Černý

Návrh usnesení č. 3e/26/2013 nebyl
OZ přijat.

f) Žádosti o spolufinancování
obecní komunikace.

Starosta obce Ing. K. Dostálek
přednesl žádost pana xxxxx a xxxxx o spolufinancování úpravy
komunikace spojující ulici Hasičskou a K Trnové asfaltovou živicí
v tloušťce cca 6 – 8 cm včetně vjezdů k přilehlým
domům. Důvodem je zvýšené používání zpevněné komunikace a
tím i zvýšení její prašnosti. Odhadované náklady jsou ve výši
150 000,- Kč a žadatelé navrhují jejich rozdělení na polovinu.

Starosta obce připomenul, že podobným
způsobem byla spolufinancována z podnětu pana xxxxx i úprava
ulice K Dubíčku před několika lety, po výstavbě RD
v lokalitě Na Močidlech.

Místostarostka obce L. Fatková
konstatovala, že je toto dobrý příklad spolupráce a pomoci
občanů obci.

Návrh usnesení č. 3f/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje spoluúčast obce Jíloviště na položení asfaltového
koberce na obecní komunikaci, která spojuje ulici Hasičskou s
ulicí K Trnové ve výši 75 000,- Kč.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing.
K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, L. Hastrmanová

Návrh usnesení č. 3f/26/2013 byl
schválen 7 hlasy.

g) Žádost o pořízení změny
územního plánu.

Starosta obce Ing, K, Dostálek
seznámil přítomné se žádostí Ing. xxxxx o změnu v návrhu
ÚP obce, který je v současné době dokončován. Jedná se o
změnu využití pozemku č 99/1 z plochy zemědělské
(označeno v návrhu ÚP obce Jíloviště – NZ) na plochu pro
rodinnou rekreaci (RI) v lokalitě Bučina.

Odbor životního prostředí Měst.
úřadu Černošice nedoporučuje tento návrh projednávat.

Návrh usnesení č. 3g/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
neschvaluje projednávat Žádost o pořízení změny územního
plánu od pana Ing. xxxxx ze dne 19. 2. 2013 v novém územním
plánu Jíloviště.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing.
K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, L. Hastrmanová

Návrh usnesení č. 3g/26/2013 byl
schválen 7 hlasy.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 20.
6. 2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 27. 6. 2013 v 19:00
h v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere
na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.

2) Informace.

a)Točna autobusů.

Projekt se zpracovává.

b) Oprava staré hasičské
zbrojnice.

– zpevnění základů a opěrná zídka
budou dokončeny do 20. 5. 2013. Fakturace je zatím ve výši 151
320,- Kč.

– paní M. Součková bude financovat
krytinu. Plní tím slib staré paní Andresové.

– dřevo na krov poskytnou Lesy
Jíloviště.

S. Baudyš měl dotaz, zda existuje
předávací protokol na stavbu staré hasičské zbrojnice

Odpověď starosty obce Ing. K.
Dostálka: ano

3)Dotazy občanů.

Ing. xxxxx žádá narovnání
majetkoprávních vztahů na veřejné komunikace v lokalitě Na
Močidlech, kde je užíván jeho pozemek.

P. xxxxx pochválil zlepšení
internetových stránek obce.

Ing. xxxxx se zeptala na financování
el. připojení staré hasičské zbrojnice. Tuto el. přípojku bude
financovat obec.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: R. Moureček

L. Hastrmanová

Ing. Karel Dostálek

starosta

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO
JÍLOVIŠTĚ č. 26/2013

a) Usnesení č. 3a/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene IE-12-
6003250/VB/01 mezi společností ELEKTROŠTIKA, s.r.o. a obcí
Jíloviště „Jíloviště – Na Plazích kNN, demontáž NN“.

b) Usnesení č. 3b/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje „Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN)“, číslo
13_SOP_01_4120905357.

c) Usnesení č. 3d/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje, aby rozdělení parc. č. 27/1 bylo provedeno na základě
předložené situace panem xxxxx, xxxxx a xxxxx. Tato předložená
situace je přílohou č. 1. zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č.
26/2013.

d)Usnesení č. 3f/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje spoluúčast obce Jíloviště na položení asfaltového
koberce na obecní komunikaci, která spojuje ulici Hasičskou s
ulicí K Trnové ve výši 75 000,- Kč.

Program zasedání ZO č. 26-2013