Čestné občanství

Článek 1:

Udělování čestného občanství

Obec Jíloviště uděluje čestné občanství obce Jíloviště (dále jen „čestné občanství“) jako nejvyšší osobní vyznamenání udílené obcí Jíloviště.

Čestné občanství je udělováno jako:

a) výraz ocenění mimořádných zásluh o obec Jíloviště,

b) zvláštní projev úcty významným občanům jejichž životnímu působení a dílo mají úzký vztah k obci Jíloviště,

c) zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy a kultury, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu obce Jíloviště,

d) zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů, historických nebo kulturních hodnot obce Jíloviště,

e) čestné občanství obce Jíloviště může být uděleno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní příslušnosti.

Článek 2:

Návrh na udělení čestného občanství

Návrh na udělení čestného občanství mohou podávat členové zastupitelstva obce Jíloviště. Občané je mohou podávat jejich prostřednictvím. Čestné občanství je udělováno na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním zásluh navrhovaného občana. Zastupitelstvu obce je návrh předložen prostřednictvím jednání zastupitelstva obce Jíloviště.

Článek 3:

Listina o čestném občanství

Při udělování čestného občanství obdrží vyznamenaný listinu o udělení, jež je opatřena symboly obce. Vyznamenanému ji předává jménem obce Jíloviště její starosta, zpravidla na zasedání zastupitelstva obce Jíloviště nebo při jiné slavnostní příležitosti.

Čestné občanství je čestným osobním vyznamenáním.

Článek 4:

Odnětí čestného občanství

Čestné občanství může být odňato na základě návrhu člena zastupitelstva obce Jíloviště tomu, kdo se stal nehodným tohoto uznání nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na základě kterých by k udělení čestného občanství nedošlo.