Cestovní pas

Cestovní pas

1.01.2017

 

O nový cestovní pas si můžete požádat kdekoli v ČR na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, podání není podmíněno místem trvalého pobytu. 

Od 1. ledna 2016  se vydává jednotný typ cestovního pasu tj. se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

  • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let (platnost pasu platí i pro pas vyrobený ve zkrácené lhůtě)
  • občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let (platnost pasu platí i pro pas vyrobený ve zkrácené lhůtě) Pro cestu do zahraničí je nutné vyhotovit občanům do 15 let vlastní cestovní doklad. 

Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa. Cestovní doklad s biometrickými prvky (CDBP) se vydává ve lhůtě 30 dnů. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o cestovní pas podává: 

  • občan starší 15 let (do 18 let musí být přítomen vždy zákonný zástupce)
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do výchovy, anebo vedoucí ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova občana mladšího 15 let nařízená soudem.
  • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník.

Převzít cestovní pas musí osobně občan, kterému se doklad vydává, u dětí do 15 let zákonný zástupce (pěstoun), u osob jejichž svéprávnost je omezena zákonný zástupce. Ve zvlášť odůvodněných případech může převzít cestovní doklad také zmocněnec s plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Doklady:

– občanský průkaz (u osob, do 15 let bez občanského průkazu, jejich rodný list – předkládá se vždy v originále) – doklady prokazující oprávněnost podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy i souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem – předchozí cestovní pas, pokud byl vydán (v případě, že je žádáno o další cestovní pas, je třeba odůvodnění žádosti) 

Není třeba fotografie, tato je pořízena přímo na pracovišti. 

Formuláře:

  • Žádosti o cestovní doklady s biometrickými prvky se tisknou z informačního systému, nelze je stáhnout a předem vyplnit.

Správní a jiné poplatky:

  • cestovní pas s biometrickými prvky vydaný ve lhůtě 30 dní 600,- Kč, u dětí do 15 let 100,- Kč.
  • cestovní pas vydávaný ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dní  4 000,- Kč pro občany nad 15 let, pro děti do 15 let činí správní poplatek 2 000,- Kč.  

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Držitel cestovního pasu je povinen jej neprodleně vrátit, pokud se stal cestovní pas neplatným. Kdy je cestovní pas neplatný: – po uplynutí doby platnosti v něm uvedené, pokud držitel pozbyl státní občanství ČR, ohlášením jeho ztráty nebo odcizení – pokud orgán příslušný k jeho vydání rozhodl o jeho neplatnosti z důvodu, že držitel změnil podstatně svou podobu, – pokud obsahuje nesprávné údaje (např. změna příjmení po sňatku) nebo neoprávněně provedené změny, – je poškozen tak, že zápisy v něm jsou nečitelné nebo byla porušena jeho celistvost.

Další informace:

  • Před cestou do zahraničí, by si měl každý občan zjistit, zda má ČR s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu se lze v daném státě zdržovat bez víza. Časové rozmezí se v jednotlivých státech pohybuje od jednoho do šesti měsíců. Také je třeba zjistit, jaká je minimální platnost cestovního pasu, kterou daný stát požaduje v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území, případně, zda je možné vycestovat pouze s platným občanským průkazem.