CZECHPOINT

CZECHPOINT

1.01.2017

 
 • Výpis rejstříku trestů
 • Výpis obchodního rejstříku
 • Výpis živnostenského rejstříku
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis registru řidičů
 • Výpis seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis insolvenčního rejstříku
 • Autorizovaná  konverze
 • Datové schránky

Občané si mohou požádat o tuto službu na Obecním úřadě v úředních hodinách.

Výpis z rejstříku trestů

žadatel se musí dostavit osobně

předloží platný průkaz totožnosti (OP, pas)
výpis se vydává na počkání

 • platí se správní poplatek 100,- Kč v hotovosti.

Výpis z katastru nemovitostí

žadatel musí znát základní údaje potřebné k vyhledání výpisu  (parc. číslo, číslo listu vlastnického, číslo budovy, jméno apod.) výpisy se vydávají na počkání

 • platí se správní poplatek 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další i započatou stránku výpisu, platba v hotovosti.

Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku 

žadatel musí znát základní údaje potřebné k vyhledání výpisu (IČ, název firmy aj.)
výpisy se vydávají na počkání

 • platí se správní poplatek 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další i započatou stránku výpisu, platba v hotovosti.

Výpis z centrálního registru řidičů

žadatel předloží občanský průkaz, popř. i řidičský průkaz
výpisy se vydávají na počkání

 • platí se správní poplatek 50,- Kč v hotovosti.

Výpis z insolvenčního rejstříku

Lze vydat anonymnímu žadateli, který zná identifikační číslo organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).

 • platí se správní poplatek: 100,- Kč za první stránku ověřeného výpisu a 50,- Kč za každou další stránku. 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Lze vydat anonymnímu žadateli, který sdělí identifikační číslo (IČ) organizace

 • platí se správní poplatek: 100,- Kč za první stránku ověřeného výpisu a 50,- Kč za každou další stránku. 

Autorizovaná konverze

Autorizovaná konverze na žádost slouží pro širokou veřejnost ke konvertování nejrůznějších dokumentů.

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie.

 • platí se správní poplatek: 30,- Kč za každou stránku.

Prostřednictvím CZECH POINTu lze na kontaktních místech zajistit např. zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku.

Při jakémkoliv podání v souvislosti s datovými schránkami musí žadatel předložit platný doklad totožnosti. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě úředně ověřené plné moci.

 Další informace : www.czechpoint.cz