Hřiště pro Jíloviště

Zastupitelé Jíloviště byli na pracovní schůzce 27. 7. 2015 seznámeni s možností výstavby veřejného sportoviště na pozemcích parcelní čísla 236/11, 241/1 a 241/4 – pod stávajícím fotbalovým hřištěm.

Návrh sportoviště předložil ing. Jiří Kříž a seznámil zastupitele se základními parametry projektu. Stávající terén je značně svažitý, proto bude nutné v případě realizace terén vyrovnat. Zde se nabízí možnost navážky zeminy, která by byla vytěžena v rámci výstavby např. bytových domů, administrativní budovy apod. Veškeré náklady na projektovou dokumentaci, projednání a získání všech potřebných povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení atd.), na přeložku vysokonapěťového kabelu, vyrovnání terénu a zatravnění celé plochy by hradila společnost, která by zde uložila vytěženou zeminu. Podmínkou je absolutní nezávadnost násypového materiálu, odrenážování celé plochy, odvod povrchových srážkových vod a dostatečné hutnění jednotlivých vrstev.

Konkrétní podmínky obce, rozsah terénních úprav a druh úpravy povrchu by byly součástí smlouvy, zároveň i určitá finanční kompenzace pro obec. Zastupitelé se shodli, že sportovní plocha by měla sloužit především občanům Jíloviště a zahrnovat hřiště např. na volejbal, nohejbal, tenis (s možností zakrytí přetlakovou halou v zimních měsících), zpevněnou cestu kolem celého areálu, dále plochu pro umístění hřiště pro větší děti s robinsonádními a lanovými prvky, venkovní hřiště pro seniory, parkovací plochu pro případ pořádání větších kulturních, společenských a sportovních akcí a oplocení. Nabízí se i možnost částečného využití sportoviště pro trénink českých reprezentantů v lukostřelbě – zde by mohla obec získat pravidelný příjem z pronájmu, který by sloužil k pokrytí nákladů na provoz a údržbu (sečení, zálivka, sportovní vybavení atd.). Současně by byla zachována, případně rozšířena, stávající tréninková plocha hasičů. Pochopitelně, jako každá stavba, by i tato znamenala dočasné, asi dvouměsíční, zvýšení dopravní zátěže v části Pražské mezi mostem na Všenorské a ulicí K vodárně. Samotná realizace by mohla proběhnout ve druhém až třetím čtvrtletí příštího roku. Odhadovaná doba realizace je 2-3 měsíce, podmínkou bude schválení nového územního plánu, kde jsou tyto pozemky navrženy pro sportovní využití, a vyřízení všech potřebných povolení. V případě schválení záměru by obec vyhlásila výběrové řízení na kompletní zajištění projektu a realizaci sportoviště.

Vzhledem k tomu, že náklady na vybudování takovéto sportovní plochy jsou nad rámec finančních možností rozpočtu obce, znamenala by realizace tohoto projektu pro Jíloviště šanci, jak rozšířit plochy pro sportovní vyžití občanů všech věkových kategorií.

Výhody:

  • Nulové náklady obce na výstavbu
  • Sportovní plochy pro všechny věkové kategorie
  • Zisk finančních prostředků do rozpočtu obce

Nevýhody:

  • Zvýšení dopravní zátěže po dobu výstavby
  • Zvýšení nákladů obce na údržbu sportovních ploch