Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů – §5 odst.1 písm.e)

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv na internetových stránkách – odkaz   

Do těchto i jiných právních předpisů Sbírky zákonů, rovněž do obecně závazných vyhlášek a nařízení obce je možné nahlédnout v kanceláři starosty obce Jíloviště, a  to v úřední hodiny.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž organizace zejména jedná a rozhoduje (ve znění pozdějších předpisů a doplňků):

úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
úst. zák. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
úst. zák. č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR 


Přehled nejčastěji používaných předpisů


Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném aj. vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veř. knih. a informač. služeb (knihovní zákon)

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Nař. vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požár. bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Vyhláška č. 442/2006 Sb., struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a veřejnoprávní smlouvy

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)

zákon č. 90/2012 Sb.,Zákon o obchodních korporacích (dříve Ochodní zákoník, do 31.12.2013)

zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník