Způsob hlasování

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí

Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je
v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
Voličem je také státní občan jiného státu, který v den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu
a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána
a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. V současné době
je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o přistoupení České republiky
k Evropské unii. Občané členských států EU (Belgické království, Dánské
království, Spolková republika Německo, Řecká republika, Španělské
království, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Lucemburské
velkovévodství, Nizozemské království, Rakouská republika, Portugalská
republika, Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké
Británie a Severního Irska, Estonská republika, Kyperská republika,
Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika
Malta, Polská republika, Republika Slovinsko a Slovenská republika),
kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo, pokud
požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách
do zastupitelstva obce. Žádost o zápis do dodatku může volič – občan
jiného státu – podat obecnímu úřadu do 18. října 2006 do 16.00 hodin.
Žádost může být učiněna písemně (v tom případě musí být doručena OÚ
v termínu do 18. řína 2006 do 16.00 hod.) nebo osobně. Z žádosti musí
být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně
uvést své jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo
trvalého pobytu. Pokud volič – občan jiného státu – o zápis do dodatku
nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže. Z dodatku lze
voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem ČR. Jde-li o cizince prokáže po příchodu do
volební místnosti okrskové volební komisi státní občanství státu, jeho občané
jsou oprávněni volit na území ČR průkazem o povolení k pobytu vydaným
podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokážel-li volič
svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu,
jehož občan je oprávněn hlasovat na území ČR, nebude mu hlasování
umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové
volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou příslušným razítkem.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případné hlasovacího lístku, vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere
do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek
upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební
strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet
členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla
označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový
hlas neplatný.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů
zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví
hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více
kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech,
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu
a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do
počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např.
9 členů ZO a je označena volební strana s 9 kandidáty a kromě toho
5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, jsou dány
označené volební straně 4 hlasy, a to pro kandidáty na prvních čtyřech
místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna
volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by
takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného
kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne
nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva,
je jeho hlas neplatný.

Hlasování
 Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky. Volič může požádat ze závažných (např. zdravotních) důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková
volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky.