Občanský průkaz

Občanský průkaz

1.01.2017

Občanský průkaz

O nový občanský průkaz si můžete požádat kdekoli v ČR na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, podání není podmíněno místem trvalého pobytu. 

Povinnost občana

 • občan je povinen požádat o nový občanský průkaz vždy osobně do 15 dnů od jakékoli změny (skončení platnosti, změna rodinného stavu, změna trvalého pobytu atd.) Na pracovišti se pořizuje digitální fotografie občana a snímá se jeho elektronický podpis. Žádosti se dopředu nevyplňují.Pořídí je s Vámi až pracovník na přepážce. 
 • občan, který dovršil patnácti let je povinen požádat o nový občanský průkaz nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl požadovaného věku, pokud má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz se vydává:

 • se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. Vydává se na základě žádosti občana. Správní poplatek 500,- Kč. Do čipu se zapíše číslo OP a dále lze zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní předpis. V současné době je možné na čip nahrát pouze elektronický podpis, který si občan musí zajistit sám na specializovaných pracovištích,

 • se strojově čitelnými údaji bez čipu, tento OP je bez poplatku
 • zpravidla do 30 dnů od podání žádosti

Doklady 

 • rodný list
 • při výměně starého občanského průkazu stačí předložit pouze tento, bez nutnosti předložení rodného listu
 • dosavadní občanský průkaz a doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, registrované partnerství, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti k právním úkonům, doklad o získání titulu nebo vědecké hodnosti, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu nebo partnerství). DO OP se již nezapisují děti do 18 let, manžel či manželka.

 Platnost občanského průkazu:

 • 10 let,
 • 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let,
 • 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let.

Ztráta OP

Ztrátu, poškození, zničení nebo odcizení občanského průkazu občan hlásí osobně na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadě, odcizení lze nahlásit také
na Policii ČR. Ztrátu nelze nahlásit telefonicky či e-mailem. K nahlášení ztráty nepotřebujete žádný doklad. Jakmile nahlásíte ztrátu či odcizení, občanský průkaz se zneplatní v centrální evidenci občanských průkazů.

Pokud občanský průkaz po nahlášení ztráty či odcizení znovu najdete, nelze jej již použít!

Po nahlášení ztráty či odcizení je občan povinen do 15 dnů požádat o nový občanský průkaz. Podat žádost si můžete kdekoli v ČR na úřadech obcí s rozšířenou působností, podání není podmíněno místem trvalého pobytu.

K podání žádosti o OP je nutno předložit

 • Potvrzení o občanském průkazu (vydává se po sepsání ohlášení ztráty nebo odcizení),
 • rodný list (originál nebo jeho ověřená kopie) nebo cestovní pas nebo řidičský průkaz.

  Za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený občanský průkaz se vybírá správní poplatek 100,- Kč,

Ztráta, poškození, zničení nebo odcizení občanského průkazu je přestupkem, proto může dojít k uložení blokové pokuty. Výši blokové pokuty stanoví zaměstnanec dle závažnosti spáchání přestupku.