Platnost občanských průkazů a cestovních pasů občanů ČR

Dne 31. 12. 2005 skončí platnost občanských průkazů vydaných do 31. 12. 1994 (jedná se o občanské průkazy typu knížka s vyznačenou dobou platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, dále občanské průkazy typu karta vydané od 1. 5. 1993 do 31. 12. 1994, ve kterých je rovněž vyznačena doba platnosti „bez omezení“).

V souvislosti s výměnou občanských průkazů bez strojově čitelných údajů se množí případy, kdy žádost o vydání občanského průkazu nesplňuje požadavky stanovené zákonem č. 328/1999 Sb., v platném znění (dále jen zákon o občanských průkazech). Fotografie občana musí splňovat požadavky stanovené zákonem o občanských průkazech a vyhláškou č. 642/2004 Sb.. Zejména je třeba věnovat zvýšenou pozornost pozadí za zobrazovanou osobou a dbát na to, aby fotografie odpovídala současné podobě občana. Pouze ve výjimečných případech lze přihlédnout k okolnostem, za nichž byla fotografie pořízena, např. jedná-li se o občana trvale upoutaného na lůžko a neschopného pobytu. I v těchto případech by však měla být přijata patřičná opatření pro to, aby fotografie co nejvíce odpovídala stanovené normě (zejména pozadí fotografie, čelní pohled občana). V žádném případě nelze přijmout fotografii, která není ze současnosti.

Správní poplatek za vydání občanského průkazu z výše uvedených důvodů se nevybírá.

Doba platnosti občanského průkazu; 5 let u občanů ve věku od 15 do 20 let, 10 let u občanů starších 20 let.

Nový typ strojově čitelného cestovního pasu ČR, který splňuje požadavky Evropské unie, bude vydáván od druhé poloviny měsíce března. Stávající cestovní pasy vydané do zahájení vydávání nového typu cestovního pasu zůstanou v platnosti po dobu, na kterou byly vydány, a bude je i nadále možné používat k cestám do zahraničí.

Cestovní pas se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti 5 let; cestovní pas bez strojově čitelné zóny se vydá s dobou platnosti na 1 rok. Dobu platnosti cestovních pasů nelze prodloužit.

Občanský průkaz a cestovní pas se strojově čitelnou zónou se vydávají ve lhůtě 30 dnů ode dne předložení řádně vyplněné žádosti MěÚ Černošice, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy byla žádost MěÚ Černošice doručena.