Přihlášení k trvalému pobytu

Přihlášení k trvalému pobytu

1.01.2017

 
 
Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním příp. orientačním. Přihlásit se k trvalému pobytu můžete na Obecním úřadu Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště v době  úředních hodin

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan ČR starší 15 let, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci. Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, nebo pěstoun. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit rovněž  člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. 

Podmínky a postup řešení:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou. Pokud občan při změně místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu,
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, nebo jeho vymezenou část, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu, své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
  • změnu trvalého pobytu občan hlásí na obecním úřadě v místě nového trvalého pobytu

Správní a jiné poplatky:

  • 50,- Kč  za změnu místa trvalého pobytu  za osobu uvedenou na jednom přihlašovacím lístku. Osoby do 15 let jsou od tohoto poplatku osvobozeny.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný občanský průkaz, nemá-li občan platný občanský průkaz, je povinen  prokázat totožnost jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou.

Doložení oprávněnosti užívání objektu (např. doklad o vlastnictví, nájemní smlouva, úředně potvrzené písemné potvrzení o souhlasu oprávněné osoby. Úřední potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba podepíše souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstnancem ohlašovny)

Lhůty pro vyřízení:

Přihlášení k trvalému pobytu se vyřizuje zpravidla na počkání.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

  • Podání žádosti o vystavení nového občanského průkazu
  • Případná změna údaje v řidičském průkazu (pokud se se změnou trvalého pobytu mění místně příslušný úřad)
  • Majitelé motorových vozidel a přívěsných vozíků musí provést změnu adresy v Technickém průkazu a v Osvědčení o registraci vozidla, a to formou Změny údajů v registru vozidel
  • Cestovní doklad se nemění, i nadále platí doba platnosti v něm uvedená.
  • Doporučené subjekty, kde je nezbytné či vhodné změnu adresy nahlásit (máte-li s nimi co do činění): zdravotní pojišťovny, zdravotnická zařízení (praktický lékař, zubař, lékařský specialista), peněžní ústavy, škola, zaměstnání, živnostenský úřad, finanční úřad, pošta, odpady, kanalizace, dodavatelé energií, telefonní operátoři, úřad práce, správa sociálního zabezpečení, knihovny, zájmová sdružení, členské spolky, zásilková služba, atd.