Rozpočet 2004

Rozpočet 2004

PŘÍJMY tis. Kč

Daňové příjmy 3 516

Daň z nemovitostí 320

Místní poplatky 381

Správní poplatky 60

Dotace ze SR na výkon státní správy 7,5

Příjmy z vlastní činnosti 26

Příjmy z pronájmu majetku 8,7

Příjmy z úroků a finančního majetku 45

Ostatní nedaňové příjmy 21,1

————————————————-

Příjmy celkem 4 385,3

VÝDAJE tis. Kč

Pozemní komunikace 329

Veřejná silniční doprava 74

Pitná voda 264

Odvádění a čištění odpadních vod 210

Základní školy 100

Knihovna 11

Kultura 24

Tělovýchovná jednota 70

Volný čas dětí a mládeže 20

Lékařská služba první pomoci 5

Veřejné osvětlení 220

Pohřebnictví 15

Plynofikace (platba ŘSD, Svazek Ř a J) 110

Komunální služby a obecní majetek 700

Nakládání s odpady 311

Sociální péče 10

Požární ochrana 277,5

Zastupitelstvo 391

Místní správa 1 049

Finanční operace (úroky, poplatky) 576

————————————————-

Výdaje celkem 4 766,5

FINANCOVÁNÍ tis. Kč

Splátka úvěru -320

Prostředky z minulých let 701,2

————————————————-

Financování celkem 381,2

STAV BÚ OBCE 1. 1. 2004 31. 12. 2004

1 934,5 1 233,3