Středočeská energetická, a. s.

Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí

na dodržování povinností stanovených v § 46 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb.
V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 h) jako provozovatel distribuční soustavy
upozorňujeme vlastníky či uživatele nemovitostí na nutnost odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení elektrické
distribuční soustavy.
Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů musí být provedeno v souladu s ustanovením
zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a ČNS 33 3300 (stavba venkovních silových
vedení) následujícím způsobem:
> u vedení nízkého napětí (400/230 V) musí být dodržena vzdálenost stromů
a porostů alespoň 1 m od vedení a to i při uvažování ročního přírůstku a vychýlení
za větru
> u vedení vysokého napětí (22 kV) s vodiči bez izolace je vedení chráněno podle
,,energetického zákona,, ochranným pásmem, vymezeným svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 7 m měřené kolmo
na vedení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zákonem zakázáno
nechávat růst porosty nad výšku 3 m
> u vedení velmi vysokého vedení (110 kV) je vedení chráněno podle
,,energetického zákona,, ochranným pásmem, vymezeným svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 12 m měřené kolmo
na vedení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zákonem zakázáno
nechávat růst porosty nad výšku 3 m
Pokud by při odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů mohlo dojít k ohrožení
bezpečnosti osob, majetku či ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy,
může být prováděno pouze se souhlasem provozovatele distribuční soustavy a za dozoru
osoby jím určené. Bližší informace můžete získat na telefonním čísle 311 625 136
odd. Obl. Centrum PPS Západ pracoviště Beroun.
Žádáme Vás o provedení odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
v termínu do 15. prosince tohoto roku.
Uplyne-li výše uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto vlastníkům a uživatelům nemovitostí,
že zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy vstoupí na dotčené nemovitosti a provedou
odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů vlastními prostředky. Vzniklý klest a zbytky
po těžbě budou provozovatelem distribuční soustavy odstraněny. Toto oznámení je považováno
za oznámení vlastníku či uživateli nemovitosti ve smyslu § 25 odst. 4 h) a 9 ,,energetického
zákona,,.
Za Středočeskou energetickou, a. s.: vedoucí technický pracovník odd. Poskytování
sítí oblast Západ Tibor Brezina v. r.