Třídění různých druhů odpadu

1. Třídění papíru

Ve většině obcí jsou pro sběr papíru instalovány speciální kontejnery. Jejich barva by měla být modrá. Do kontejnerů na papír patří noviny, časopisy, papírové obaly, lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír.

Do kontejneru se nesmí odkládat papír znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, hygienické potřeby, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír. V kontejnerech musí vždy skončit pouze papír čistý, nikdy ne mokrý, mastný, nebo od bláta.

Kontejnery na papír se vyvážejí většinou jednou za čtrnáct dní. Hmotnost papíru v kontejneru o obsahu 1100 litrů je cca 70 kg. Sebraný papír se následně dotřiďuje, buď na třídící lince, nebo ručně. Ze směsi se vybírají nečistoty, mastný a zablácený papír, které se musí odvézt na skládku, a pak jednotlivé druhy papíru – zejména lepenkové obaly a kartonáž, noviny, časopisy a případně počítačové sjetiny. Zbylá směs je tvořena nejméně kvalitním papírem. V praxi lze vytřídit až 23 druhů papíru. Velmi ale záleží na momentální poptávce po jednotlivých druzích papíru. Papír se podle druhů lisuje do balíků a expeduje do papíren. Lepenka a kartonáž, spolu se směsným papírem se používá na výrobu lepenek, novinový papír se přidává do výroby nového novinového papíru. Sběrový papír se může jednak přidávat k papírovině vyrobené ze dřeva, nebo se používá samostatně na výrobu papíru. Vzniká tak 100% recyklovaný papír. Navíc při použití jedné tuny sběrového papíru je možné uspořit až dvě tuny dřeva a 100 000 litrů vody.

Recyklace papíru je omezená, papír je možné recyklovat maximálně 6 x, poté je papírové vlákno natolik krátké a nekvalitní, že se nezachytí na papírenských sítech a odtéká spolu s odpadní vodou do čistírny.

2. Třídění skla

Sklo bylo historicky první komoditou, která se u nás začala sbírat pomocí zvláštních nádob umístěných na veřejných prostranstvích. V oněch historických dobách se jednalo většinou o dvě nádoby, jedna na čiré a jedna na barevné sklo. Nyní je na sklo většinou nádoba jedna, zelené barvy na sklo smíšené, ale návrat kontejnerů na čiré sklo je nejspíš nezadržitelný.

Do kontejneru lze odkládat veškeré obalové (lahve a sklenice ) a tabulové sklo. Pro další zpracování je velmi vhodné, aby sklo v nádobě bylo co nejméně rozbité.

Do kontejneru se nesmí ukládat drátosklo (bezpečnostní sklo s drátěnou sítí), autoskla, zrcadla, keramika, a porcelán. Ideální je, pokud se lahve zbaví kovových uzávěrů.

Kontejnery na sklo se obvykle vyvážejí jednou za měsíc. Hmotnost obsahu 1100 litrového kontejneru se pohybuje okolo 130 kg. Svozové firmy sklo dále netřídí, pouze z něj vybírají největší nečistoty a skladují ve velkokapacitních kontejnerech. Sebrané sklo se následně převáží na speciální třídící linky, které upravují sklo podle potřeb skláren. Na lince se sklo nejprve ručně zbaví velkých příměsí. Poté se nadrtí a dopravuje se po pásu k laserovým čidlům. Ty každý střep prosvítí a pokud střep nelze prosvítit nejedná se o sklo a proudem vzduchu se tato nečistota odfoukne pryč z pásu. Pro sklárny je pak připravena skleněná drť požadovaných parametrů. Z vytříděného skla se vyrábějí opět vyrábí skleněné výrobky. Recyklací skla se dá ušetřit přes devadesát procent energie než při výrobě z přírodních zdrojů, velké množství písků, živce a dalších nerostů, jejichž těžba hyzdí krajinu. Recyklace skla je teoreticky neomezená, ale pro speciální výroby se používá větší podíl primárních surovin.

3. Třídění plastů

Spolu se zvýšeným výskytem plastových materiálů v domovních odpadech se zavedl sběr a třídění plastů. Třídění plastů je ale velmi náročné na kvalitu sběru, zejména znečištění zbytky potravin, oleji a mechanickými nečistotami může recyklaci plastů úplně znemožnit.

Kontejnery na plasty jsou převážně žluté barvy a patří do nich pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů, nebo kosmetiky, čisté fólie, plastové výrobky, kelímky od potravin apod. Sešlapáváním plastových láhví, výrazně ušetříte místo v kontejneru, asi 3 x.

Do kontejnerů rozhodně nepatří plasty znečištěné chemikáliemi, oleji, nebo blátem, novodurové trubky, linolea a jiné výrobky z PVC. Kontejnery na plasty se většinou vyvážejí jednou týdně, přičemž hmotnost plastů v 1100 litrovém kontejneru je cca 23 Kg.

Plasty se odvážejí k dotřídění jako celek. Ze směsi plastů se na třídící lince vybírají PET láhve, PE fólie a lahvičky, případně pěnový polystyren.

PET láhve se ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak následně expedují buď do Silonu Planá nad Lužnicí, kde se z nich vyrábějí netkané textilie, vlákna a pásky, nebo do jiných firem, které se zabývají vývozem PETu do Číny, kde se z láhví vyrábí totéž. Mezi technologiemi na zpracování PET láhví se objevují ve světě i některé novinky, například výroba nových láhví ze starých.

Použité fólie se vytřídí podle materiálu a barev a předávají se k opětovnému zpracování na výrobu granulátu pro výrobu fólií. Pěnový polystyren se přidává do betonu při výrobě speciálních tvárnic s vysokou izolační schopností. Ostatní plasty se mohou dále třídit dle zájmu zpracovatelů, většinou se však zbylá směs používá na výrobu zahradního nábytku, zámkové dlažby, nebo obrubníků. Někdy se směs plastů používá na výrobu tzv. alternativního paliva pro cementárny, kde slouží k výrobě cementu. Obecně je recyklace vytříděných plastů velmi náročná, zejména na čistotu a proto je nezbytně nutné dodržovat správné zásady třídění.

V některých oblastech se třídí pouze PET láhve.

Je to zejména v místech, kde není k dispozici dostatečné třídící zařízení. PET láhve se totiž dají bez problémů třídit ručně na zpevněné ploše, nebo ve velké garáži a lisovat na malém lisu.

Do kontejnerů na PET láhve patří pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů. Do kontejnerů pak NEPATŔÍ nádoby od kosmetiky, nádoby od domácí chemie, nádoby od olejů, fólie a jiné plasty. U láhví se nesmí dotahovat uzávěry, uzavřené láhve se nedají lisovat do balíků. Postup zpracování je stejný.

4. Třídění ostatního odpadu

a) Třídění nápojových kartónů

Nápojové kartóny (krabice na nápoje) patří mezi velmi populární obaly. Jsou tvořeny dvěma, nebo třemi druhy materiálů, přičemž hlavní součástí je vysoce kvalitní papír, přes 70% hmotnosti obalu. Pro zajištění nepropustnosti obalu je nápojový karton vybaven polyetylenovou fólií, pro zajištění trvanlivosti obsahu bývá doplněn ještě fólií hliníkovou. Právě pro svůj obsah vysoce kvalitního papíru je vyhledáván papírnami jako zdroj cenné suroviny. Nápojový karton se proto zpracovává stejně jako sběrový papír, rozvlákňuje se. Zbylý odpad v podobě plastových a hliníkových fólií se v Evropě používá zejména pro výrobu páry a tepla, případně speciálních lisovaných výrobků. V ČR se zpracováním nápojových kartónů zabývají dvě papírny, jedna v Bělé pod Bezdězem a druhá v Žimrovicích na Moravě. Proto se ještě nápojový kartón nesbírá ve všech obcích. Obě papírny nápojový karton rozvlákňují, papírna v Bělé ještě navíc vyrábí z kartonů za tepla lisované desky, které se dají použít např. jako police do regálů. Odpad vzniklý z rozvláknění lze navíc použít k výrobně stavebních desek, čímž se zabývá společnost R.P.O. v Hrušovanech u Brna. Třídit nápojový karton je velmi snadné, prázdný nápojový karton stačí jen vypláchnout malým množstvím vody a pak jen předat na to správné místo. Sbírá se buď do nádob označených samolepkou, nebo do speciálních pytlů, které se po naplnění odkládají na příslušná sběrná místa. Po svezení se dotřídí, slisují do balíků a převezou do papíren k recyklaci.

b) Třídění kovů

Třídění kovů má u nás dlouholetou tradici. Jedná se o surovinu natolik zajímavou, že se jí mnoho firem intenzivně věnuje a kovové odpady od občanů vykupují. Proto se v drtivé většině případu kovy nesbírají v obcích do nádob. Pro třídění kovů platí dvě základní pravidla. Prvním je třídění podle materiálu na železné a neželezné kovy a druhé, které vylučuje ze sběru kovy znečištěné nebezpečnými látkami, tedy nebezpečné odpady, které se musí sbírat odděleně a odkládat na sběrné dvory, nebo při mobilních sběrech. Vytříděné kovy se zpracovávají v hutích, kde se z nich vyrábějí nové kovové výrobky. Ušetří se při tom velké množství energie ( u hliníku až 90%) a primárních surovin, železný šrot je nezbytný pro úspěšnou výrobu nové oceli.

c) Třídění bioodpadu

Bioodpad patří mezi nejproblematičtější složky komunálního odpadu, protože neustále mění své vlastnosti, rozkládá se a velmi často zapáchá. Na skládkách zapříčiňuje vznik skládkového plynu, ve spalovnách příliš nehoří. Každý rodinný domek se zahradou by měl být vybaven domácím kompostérem, kde by měl bioodpad skončit. Pro obyvatele sídlišť to je většinou neřešitelný problém, i když i k nám se rozšiřují tzv. drtiče odpadu připevněné k sifonu kuchyňského dřezu, které odpad nadrtí a spolu s odpadní vodou odtečou kanalizací. Ovšem je nutné, aby kanalizace byla napojena na čistírnu odpadních vod. Proto se pomalu zakládají kompostárny menších velikostí, které bioodopad zpracovávají. Bohužel není s nimi prozatím dostatek zkušeností, navíc kvalita bioodpadu sebraného ve městech není dobrá, obsahuje mnoho příměsí (fólie, sklo, kovy), které zhoršují úroveň vzniklého kompostu.

Mýty a pověry v třídění:

1. Z PET láhví musí být odstraněno víčko, etiketa, jinak se nedá PET láhev zpracovat.

Není tomu tak. PET láhve před zpracováním procházejí mycí linkou, která má za úkol odstranit nejen etiketu a víčko, ale zejména lepidlo, kterým je etiketa k láhvi přilepena. Takže odstraněním etikety a víčka pomůžete zpracovateli, ale nutné to není. Mnohem důležitější je láhev sešlápnout, tak aby zabírala co nejméně prostoru a víčko neutahovat. Utažená láhev totiž nelze dobře lisovat.

2. Krabice od mléka, džusů, apod. patří do papíru

Ne. V každé oblasti je systém sběru nápojových kartonů nastaven jinak. Někde se sbírá do nádob spolu s papírem, jinde s plasty, někde jsou samostatné nádoby, někde se sbírá do pytlů. Je třeba informovat se na obci, nebo hledat nádoby označené samolepkou pro sběr nápojových kartonů.

3. Nemá cenu odpady třídit, protože svozová firma vše smíchá a odveze na skládku.

Není to stoprocentně pravda, i když i takové příklady se občas mohou vyskytnout. Problémy jsou v transparentnosti svozu tříděného odpadu. Pokud je obec vybavena kontejnery na tříděný odpad s kolečky, sváží je totiž úplně stejné auto, které sváží i běžné popelnice. Je to víceúčelové vozidlo, které se po svozu popelnic vyčistí a pak může svážet tříděný odpad. Tímto způsobem se šetří dopravní náklady. Pokud je obec vybavena kontejnery se spodním výsypem, musí přijet speciální vozidlo s rukou, které nádobu zvednou a vysypou do kontejneru na korbě. Tento kontejner bývá vybaven přepážkou tak, aby se daly odvézt dvě komodity najednou.

Někdy je tříděný odpad tak znehodnocen nebezpečnými odpady, nebo komunálním odpadem, že se musí odvézt na skládku. Ale to je otázka pro neukázněné občany. Pokud máte pochybnosti o tom jak se s odpady nakládá, kontaktujte příslušný obecní úřad.

Ve fotogalerii jsou uvedeny obrázky k jednotlivým druhům odpadu.