Usnesení Č. 11/2003

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1. Změny rozpočtu r. 2003.

2. Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

3. Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

4. Udělení čestného občanství Františku Veselému.

5. Pořadí ulic zimní údržby.

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:

1. Zajistit smlouvami a doklady směnu pozemku s SPT Telecom.

Zajistí: starosta. Termín: do zasedání v lednu 2004.

2. Projednat s uživateli obecních pozemků jejich zájem o koupi či pokračování pronájmu.

Zajistí: starosta. Termín: do zasedání v lednu 2004.

Schváleno 9 hlasy.

V Jílovišti dne 26. 11. 2003 Ing. Karel Dostálek v. r.

Zapsala: M. Šedivá

Ověřili: L. Ježek, F. Vaněk