Usnesení č. 3/2004

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1. Rozpočet obce Jíloviště na rok 2004.

2. Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 o veškeré stavební činnosti na k. ú. obce Jíloviště.

3. Výši nájmu v obecním bytě na částku 300,- Kč/měsíc.

4. Pravidla financování připojení na tlakovou kanalizaci. Občan si uhradí finanční náklady na:

a) projektovou dokumentaci,

b) zemní práce na vlastním pozemku,

c) podloží pod jímku a její obetonování,

d) elektroinstalaci a revizi,

e) připojení jímky k hranici svého pozemku,

f) montážní práce.

Příspěvek Obce = úhrada finančních nákladů na:

a) plastovou (betonovou) jímku,

b) čerpadlo,

c) rozvaděč,

– přípojku od hlavního řádu tlakové kanalizace k hranici pozemku stavebníka.

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:

1. Připravit do příštího zasedání podklady k dělení pozemku parcelní č.189 (pan Šťastný).

Zajistí: starosta. Termín: květen 2004.

2. Připravit podklady od firmy RAKURS, a.s. ke změně využití pozemků kolem vily BAXA.

Zajistí: starosta. Termín: květen 2004.

3. Předložit souhlasné stanovisko pana JUDr. Petráčka a pana Srby s prodejem části obecní komunikace p. č. 241/7 o výměře 30 m².

Zajistí: starosta. Termín: květen 2004.

Schváleno 5 hlasy.

V Jílovišti dne 16. 4. 2004

Zapsal: K.Dostálek Ing. Karel Dostálek v. r.

Ověřili: M. Petřík, T. Patera