Usnesení Č. 9/2003

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1. Vyhlášku č. 5/2003 obce Jíloviště o veškeré stavební činnosti na k. ú. obce Jíloviště.

2. Pravidla k udělení sociální výpomoci občanům na zaplacení místního poplatku za komunální odpad r. 2003.

3. Prominutí příspěvku na kanalizaci paní Šlapákové v případě souhlasu se zřízením věcného břemene a realizací napojení rodinného domu č. p. 32 na budoucí kanalizační přípojku jejího objektu.

4. Opravu Pražské ulice v úseku od požární zbrojnice k Motorestu, kterou provede firma Martin Šťastný.

ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE:

1. Další odměnu členům zastupitelstva obce.

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:

1. Zřídit inventarizační komisi a zahájit inventury.

Zajistí: předsedkyně finančního výboru M. Hrubá. Termín: do poloviny listopadu 2003.

2. Provést výběrové řízení na opravy a údržbu veřejného osvětlení.

Zajistí: starosta. Termín: do konce listopadu 2003.

Schváleno 7 hlasy.

V Jílovišti dne 22. 10. 2003

Zapsala: M. Šedivá

Ověřili: T. Patera, M. Hrubá