Zápis o výsledku Voleb do zastupitelstva obce 2018

Zápis o výsledku Voleb do zastupitelstva obce 2018

6.10.2018

 Zápis o výsledku Voleb do zastupitelstva obce