Zápis o výsledku Voleb do zastupitelstva obce

Zápis o výsledku Voleb do zastupitelstva obce

6.10.2018

Zápis o výsledku Voleb do zastupitelstva obce