Zasedání zastupitelstva č.6/2007

Program

projednání:

a) Souhlas ZO Jíloviště s prodloužením fotbalového hřiště o cca 4m na pozemky p.č. 242/1, 241/1 nebo p.č. 236/1. Vlastníkem všech těchto pozemků je obec Jíloviště.

Schváleno 7 hlasy.

Usnesení

a) Souhlas ZO Jíloviště s prodloužením fotbalového hřiště o cca 4m na pozemky p.č. 242/1, 241/1 nebo p.č. 236/1. Vlastníkem všech těchto pozemků je obec Jíloviště.

USNESENÍ č. 1a/6/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozšíření plochy fotbalového hřiště o max. 4,5 m na pozemcích obce Jíloviště p. č. 241/1 a 242/1. Do této šířky je započítán i nutný opěrný násep.

Schváleno 7 hlasy.

 

Zasedání zastupitelstva č.5/2007

Program

projednání:

a) Rozpočtu na rok 2007.

b) Žádosti o prominutí poplatku za komunální odpad za rok 2006.

c) Veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem v Mníšku pod Brdy.

d) Kronikáře pana Ing. M. Cvrčka.

e) Postoupení dokladu Policii ČR, okresní ředitelství Praha – venkov, Zborovská 13, Praha 5 ve věci znečištění studny paní Fidrmucové.

f) Žádosti o rozdělení pozemku parc. č. 307 / 4 na 625 m² a 681 m².

g) Bezúplatného převodu pozemku parc. č. 196 / 17 o výměře 292 m² (vlastník Družstevní asociace ČR) a pozemku parc. č. 196 / 16 o výměře 409 m² (vlastník ČR) do majetku obce Jíloviště.

Usnesení

a) Rozpočtu na rok 2007.

USNESENÍ č. 2a/5/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje navržený rozpočet obce Jíloviště na rok 2007 se změnou: vypustit výdaj v kapitole kanalizace – PD pro napojení průmyslové zóny na TK ve výši 115 000,- Kč a přerozdělit tento výdaj takto: 10 000,- Kč na programové vybavení OÚ, 75 000,- Kč na projektovou dokumentaci a realizaci osvětlení ulice K Trnové a 30 000,- Kč na studii stavu dřevin na pozemcích bývalého tábora.

Schváleno 7 hlasy.

b) Žádosti o prominutí poplatku za komunální odpad za rok 2006.

USNESENÍ č. 2b/5/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zamítnutí žádosti M. Petříka ml. o prominutí místního poplatku za komunální odpad za rok 2006 ve výši 500,- Kč.

Schváleno 7 hlasy.

c) Veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem v Mníšku pod Brdy.

USNESENÍ č. 2c/5/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem v Mníšku pod Brdy na úseku přestupkové agendy.

Schváleno 7 hlasy.

d) Kronikáře pana Ing. M. Cvrčka.

USNESENÍ č. 2d/5/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje jako kronikáře obce Jíloviště pana Ing. Martina Cvrčka.

Schváleno 7 hlasy.

e) Postoupení dokladu Policii ČR, okresní ředitelství Praha – venkov, Zborovská 13, Praha 5 ve věci znečištění studny paní Fidrmucové.

USNESENÍ č. 2e/5/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje postoupení požadovaných dokladů POLICII ČR, OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ PPRAHA-VENKOV, Zborovská 13, Praha 5 ve věci znečištění studny paní Fidrmucové.

Schváleno 7 hlasy.

f) Žádosti o rozdělení pozemku parc. č. 307 / 4 na 625 m² a 681 m².

USNESENÍ č. 2f/5/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozdělení pozemku parc. č 307/4 na 625m² a 681 m².

Schváleno 7 hlasy.

g) Bezúplatného převodu pozemku parc. č. 196 / 17 o výměře 292 m² (vlastník Družstevní asociace ČR) a pozemku parc. č. 196 / 16 o výměře 409 m² (vlastník ČR) do majetku obce Jíloviště.

USNESENÍ č. 2g/5/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 196 / 17 o výměře 292 m² (vlastník Družstevní asociace ČR) a pozemku parc. č. 196 / 16 o výměře 409 m² (vlastník ČR) do majetku obce Jíloviště.

Schváleno 7 hlasy.

Fotografie z dětského dne a výletů turistů

Fotografie z dětského dne naleznete zde

Fotografie z výletů turistů neleznete zde

Zvonice 2007/6

Branný závod Karla Košaře.

Letošního 19. ročníku se v sobotu 5. 5. 2007 zúčastnilo celkem 25 dvojic. 14 jich bylo přihlášeno v kategorii mladších a v 11 dvojicích bylo jednomu nebo oběma závodníkům 40 a více let. Nejstarší dvojicí byli opět bratři Jaroslav a Pavel Fatka z Lipenců. Měli jsme i dva úplně mladičké a statečné závodníky, kteří absolvovali trať se svými rodiči. Oldu Nového z Jíloviště a Terezku Plecháčkovou z Lipenců. Hned po startu v lipenecké hasičské zbrojnici plnili závodníci první úkol : hod hadicí na kuželky. Pak se stoupáním k prudké zatáčce na Jílovišťské ulici zvané „Vlásenka“ dostali na druhé kontrolní stanoviště. Tady museli odpovědět na otázky požárního testu : 1. Kolik litrů páry se vytvoří z 1 litru vody : a) 2 500l b) 1 700 l c) 1 500 l d) 1 200 l 2. Do jaké vzdálenosti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm od hlavního uzávěru plynu: a) 0,5 m b) 1,5 m c) 2,5 m d) 3,5 m 3. Na půdě se mohou skladovat hořlavé materiály od komína nejméně: a) 0,5m b) 1 m c) 1,5 m d) 2m Pokračovali po silnici až ke kontrole K3, kde prokazovali svou pohybovou šikovnost . Každý soutěžící si vlezl do pytle a držíce se s druhým z dvojice za jednu ruku , překonávali vzdálenost asi 15 m. Přes most se přemístili na druhou stranu strakonické silnice. Tam je na K4 čekala střelba ze vzduchovky na dřevěné špalíky. Na K5 si trochu odpočinuli při odhadování : Kolik m je hradící výška Vranské přehrady. Tolerance 1m. Na kolikátém říčním kilometru stojí Vranská přehrada. Tolerance 2 km. Nejvíce se „trápili“ mezi K6 a K7. Nad údolím Vltavy, tzv. „Kozince“, hodně dvojic bloudilo. Na K6 jsme se dozvěděli: „Jak se známe“ , při přemýšlení nad otázkami : 1. Kolik obyvatel měla obec Lipence na podzim roku 2006. Tolerance 30. 2. Kolik obyvatel měla obec Jíloviště na podzim roku 2006. Tolerance 20. 3. Jaká je katastrální výměra v km² obce Lipence ? Tolerance 0,8 km². 4. Jaká je katastrální výměra v km² obce Jíloviště? Tolerance 0,8 km² Na K7 každý soutěžící vázal uzel „zkracovačku“. Překonáním rokle s potokem zvaným „Haďák“ zavítali závodníci až na okraj sousední Trnové. Tam bylo stanoviště se sportovní disciplínou: hod granátem na cíl. Poslední úkol byl připraven na tréninkovém hřišti v Jílovišti. Každý z dvojice musel přejít po kladině s ešusem naplněným vodou, kterou nesměl ulít. Vyčerpaní docházeli do cíle v pizzerii U Hastrmana. Poobědvali, odpočinuli si a ještě vydrželi tančit a zpívat do 21:00 hodin. Hlavní organizátoři B. Košařová za SDH Lipence a J. Fatka za SDH Jíloviště vyhlásili výsledky a také všechny správné odpovědi na otázky ze stanovišť. – z jednoho litru vody se vytvoří 1 700 l páry – vzdálenost musí být 1,5 m – nejméně 1 m od komína – hradící výška Vranské přehrady je 9,7 m – Vranská přehrada stojí na 71,325 říčním km – k říjnu 2006 měla městská část Praha 5 – Lipence 2050 obyvatel a Jíloviště 636 – rozloha lipeneckého území je pouhých 8,21 km² a Jíloviště má s přilehlými lesy 13,99 km² A kde budou do dalšího jubilejního XX. ročníku v roce 2008 putovní poháry ? Tentokrát budeme mít na Jílovišti pohár mladší věkové kategorie zásluhou Michala Petříka a Tomáše Prskavce. Na druhém místě skončila lipenecká dvojice J. Vladyka a K. Kobliha. I třetí místo obsadili lipenečtí M. Pavlíček – J. Matouš. Dalších 9 dvojic v pořadí byli mladí z Jíloviště . Rozhodně jsme , k naší velké radosti, měli v této věkové kategorii početní převahu 10 : 4. Pohár starších budou opatrovat v Lipencích manželé Zuzana a Honza Fatkovi. Druhé místo vybojovali D. Novotná a Z. Čámský – Jíloviště. Třetí se umístila dvojice z Lipenců M. Nekolná a Z. Grösslová. Čtvrté až sedmé místo patřilo závodníkům z Jíloviště , ostatní obsadili lipenečtí. V této věkové kategorii bylo více dvojic z Lipenců, ale poměr 6 : 5 není vůbec špatný. Počasí nám přálo, nebylo příliš horko ani moc nepršelo, jen se závodníkům z velkého sucha prášilo od bot. Poděkování patří také všem, kdo se zúčastnili jako rozhodčí na stanovištích. Závodníci si v cíli pochvalovali trasu a to je největší poděkování organizátorům. Letošní 19. ročník se opravdu vydařil a věříme, že na start příštího – dvacátého, přijdou další dvojice , protože bez závodníků by „braňák“ nebyl, jak řekla B. Košařová při zahájení. A to by jejího manžela Karla , po kterém je závod pojmenován, opravdu mrzelo !

Přílohy

Mime-file