Zasedání zastupitelstva č.6/2007

Program

projednání:

a) Souhlas ZO Jíloviště s prodloužením fotbalového hřiště o cca 4m na pozemky p.č. 242/1, 241/1 nebo p.č. 236/1. Vlastníkem všech těchto pozemků je obec Jíloviště.

Schváleno 7 hlasy.

Usnesení

a) Souhlas ZO Jíloviště s prodloužením fotbalového hřiště o cca 4m na pozemky p.č. 242/1, 241/1 nebo p.č. 236/1. Vlastníkem všech těchto pozemků je obec Jíloviště.

USNESENÍ č. 1a/6/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozšíření plochy fotbalového hřiště o max. 4,5 m na pozemcích obce Jíloviště p. č. 241/1 a 242/1. Do této šířky je započítán i nutný opěrný násep.

Schváleno 7 hlasy.