Zasedání zastupitelstva č.16/2008

Program

projednání:

a) Závěrečného účtu za rok 2007.

b) Rozpočtového opatření č. 4/2008.

c) Záměru obce pronajmout pozemek parc. č. 333/5 panu xxxxx

d) Obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.

e) Hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu

„Chodník na Všenorské“.

f) Názvu ulice.

g) Cenové nabídky na vybudování osvětlení v dolní části ulice K Trnové.

h) Řešení využití obecní studny v ulici Lipová.

i) Postupu jednání ve věci pozemků parc. č. 142/3 a 142/4.

j) Žádosti o rekonstrukci chaty v osadě Bučina č.e. 0109 (0110).

k) Žádosti o rekonstrukci chaty Na Plazích č.e. 0140.

l) Žádosti o rekonstrukci chaty č.e. 0146.

m) Žádosti o oplocení pozemku parc. č. 99/24 drátěným oplocením.

n) Přístavba terasy a půdního bytu v podkroví garáže u rodinného domu č.p. 89.

o) Stavebních úprav na rekreačním objektu č.e. 053.

p) Oznámení kontrolního výboru ZO Jíloviště provést dne 30. 7. 2008 následnou kontrolu a kontrolní činnost.

q) Řešení obecní příjezdové komunikace ke hřbitovu, která leží na pozemku parc. č. 437/1.

r) Výstavby ČOV pro rodinný dům na pozemku parc. č. 401/8.

Schváleno 5 hlasy.

Usnesení

a) závěrečný účet za rok 2007

USNESENÍ č. 2a/16/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje závěrečný účet za rok 2007.

Schváleno 5 hlasy.

b) rozpočtové opatření č. 4/2008

USNESENÍ č. 2b/16/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2008.

Schváleno 5 hlasy

c) záměr obce pronajmout pozemek parc. č. 333/5 panu xxxxx

USNESENÍ č. 2c/16/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje záměr obce Jíloviště pronajmout pozemek parc. č. 333/5

panu Františku Andresovi ml., bytem Jíloviště 3.

Schváleno 5 hlasy.

d) Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

USNESENÍ č. 2d/16/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o stanovení

koeficientu 2 pro výpočet daně z nemovitosti.

Schváleno 5 hlasy.

e) hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu

„Chodník na Všenorské“.

USNESENÍ č. 2e/16/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje hodnotící komisi na výběr firmy, která bude

realizovat vybudování chodníku na Všenorské ve složení Mgr. Ivo Černý, Petr Brůna

a Miroslav Petřík. Hodnotící komise navrhne firmu pro schválení do 10.9.2008

Schváleno 5 hlasy.

f) názvy ulic,

Zastupitelstvo obce Jíloviště odložilo projednání a schválení názvů ulic.

g) cenová nabídka na vybudování osvětlení v dolní části ulice K Trnové

USNESENÍ č. 2g/16/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje cenovou nabídku firmy Eltodo na vybudování

osvětlení v dolní části ulice K Trnové.

Schváleno 5 hlasy.

h) řešení využití obecní studny v ulici Lipová

USNESENÍ č. 2h/16/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby obecní studna v ulici Lipové byla zdrojem

požární vody, a aby její vodu používal pan Velas na zalévání keřů a rostlin, které rostou

na obecních pozemcích.

Schváleno 5 hlasy.

i) postup jednání ve věci pozemků parc. č. 142/3 a 142/4.

Zastupitelstvo obce Jíloviště odložilo projednání postupu na zasedání č.17.

j) žádost o rekonstrukci chaty v osadě Bučina č.e. 0109 (0110)

USNESENÍ č. 2j/16/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje rekonstrukci chaty v osadě Bučina č.e. 0109 podle

předloženého záměru, protože tato rekonstrukce není v souladu s územním plánem Obce

Jíloviště. Chatu lze zrekonstruovat pouze při nezvětšení stávajícího objemu a plochy

půdorysu.

Schváleno 5 hlasy.

k) žádost o rekonstrukci chaty Na Plazích č.e. 0140

USNESENÍ č. 2k/16/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje rekonstrukci chaty v lokalitě Na Plazích č.e. 0140

podle předloženého záměru, protože tato rekonstrukce není v souladu s územním plánem

obce Jíloviště. Chatu lze zrekonstruovat pouze při nezvětšení stávajícího objemu a plochy

půdorysu.

Schváleno 5 hlasy.

l) žádost o rekonstrukci chaty č.e. 0146.

USNESENÍ č. 2l/16/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje rekonstrukci chaty č.e. 0146 podle předloženého

záměru, protože tato rekonstrukce není v souladu s územním plánem obce Jíloviště, ale

souhlasí s výměnou oken a zateplením atd. Chatu lze zrekonstruovat pouze při nezvětšení

stávajícího objemu a plochy půdorysu

Schváleno 5 hlasy.

m) žádosti o oplocení pozemku parc. č. 99/24 drátěným oplocením.

Zastupitelstvo obce Jíloviště projedná žádost o oplocení pozemku parc.č. 99/24 po předložení

vyjádření odboru životního prostředí.

n) přístavba terasy a půdního bytu v podkroví garáže u rodinného domu č.p. 89

USNESENÍ č. 2n/16/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje půdní byt v podkroví garáže u rodinného domu

č.p. 89 z důvodu, že není v souladu s územním plánem obce Jíloviště.

Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí s vybudováním terasy a výměnou oken.

Schváleno 5 hlasy.

o) Stavební úpravy na rekreačním objektu č.e. 053.

USNESENÍ č. 2o/16/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rekonstrukci chaty č.e. 053 podle předložené

dokumentace, protože tato rekonstrukce je v souladu s územním plánem obce Jíloviště.

Chatu lze zrekonstruovat pouze při nezvětšení stávajícího objemu a plochy půdorysu.

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vybudování plynové přípojky k této chatě.

Schváleno 5 hlasy.

p) Oznámení kontrolního výboru ZO Jíloviště provést dne 30. 7. 2008 následnou kontrolu

a kontrolní činnost.

USNESENÍ č. 2p/16/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje kontrolnímu výboru provést dne 30. 7. 2008

následnou kontrolu a kontrolní činnost na základě předloženého oznámení.

Schváleno 5 hlasy.

q) řešení obecní příjezdové komunikace ke hřbitovu, která leží na pozemku parc. č. 437/1

USNESENÍ č. 2q/16/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vypracování geometrického plánu příjezdové

komunikace ke hřbitovu.

Schváleno 5 hlasy.

r) výstavba ČOV pro rodinný dům na pozemku parc. č. 401/8

USNESENÍ č. 2r/16/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje na dobu určitou (do doby připojení tohoto rodinného

domu na tlakovou kanalizaci) výstavbu ČOV pro RD, Jíloviště, parc. č. 401/8 podle

projektové dokumentace pro stavební povolení od společnosti INŽENÝRSKÉ A STAVEBNÍ

PRÁCE s.r.o., Ing. J. Frána, 3. 2008.

Schváleno 5 hlasy.