Svozu komunálního odpadu o vánočních svátcích

Zvonice 2008/6

Zasedání zastupitelstva č. 20/2008

Program, projednání a schválení:

a)Rozpočtového opatření č. 7/2008.
b)Revokace usnesení 2a/18/2008.
c)Žádosti o změnu územního plánu a rekonstrukce stávajícího občerstvení.
d)Pravidel pro uspořádání území (funkční, objemové, plošné apod.) v chatové zástavbě.
e)Odvolání k č.j. V-08/210/obec.
f)Žádosti o nápravu stavu dle skutečnosti – pozemek parc.č. 333/3.
g)Realizace chodníku ve Všenorské ulici.
h)Programu na vyhledávání dotací.

Různé:
a)Termín pracovní schůzky – 10. 12. 2008 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 17. 12.2008 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.
b)Informace. Příprava setkání občanů Jíloviště ve věci nového územního plánu obce Jíloviště.
c)Dotazy občanů.

Schváleno 6 hlasy

Usnesení:

a) Rozpočtového opatření č. 7/2008.

USNESENÍ č. 2a/20/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2008.

Schváleno 6 hlasy.

 

b) Revokace usnesení 2a/18/2008.

USNESENÍ č. 2b/20/2008

1) Zastupitelstvo obce Jíloviště revokuje Usnesení č. 2a/18/2008.

2) Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje prodej obecního pozemku st. 435, v kat.ú. Jíloviště o výměře 63 m² za cenu 24 788,- Kč.

Schváleno 6 hlasy.

 

c) Žádosti o změnu územního plánu a rekonstrukce stávajícího občerstvení.

USNESENÍ č. 2c/20/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště vydalo již souhlasné stanovisko v Usnesení č. 2d/14/2008 k záměru umístění benzinové pumpy v lokalitě odpočívky na Cukráku. ZO požaduje společný postup pana xxxxx a investora benzinové pumpy, společnosti EsCagots s.r.o. ve věci rekonstrukce stávajícího občerstvení.

Schváleno 6 hlasy.

 

d) Pravidel pro uspořádání území (funkční, objemové, plošné apod.) v chatové zástavbě.

Zastupitelstvo obce Jíloviště odkládá tento bod na začátek roku 2009, kdy budou projednávány změny územního plánu.

Schváleno 6 hlasy.

 

e) Odvolání k č.j. V-08/210/obec.

USNESENÍ č. 2e/20/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště potvrzuje neschválení výjimky na rekonstrukci rekreačního objektu č.e. 0122 z důvodu, že není v souladu s platným územním plánem obce Jíloviště. ZO doporučuje paní J. Mihálové podat žádost o změnu pravidel pro uspořádání území v chatové oblasti Bučina při tvorbě nového územního plánu.

Schváleno 6 hlasy.

 

f) Žádosti o nápravu stavu dle skutečnosti – pozemek parc. č. 333/3.

USNESENÍ č. 2f/20/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje změnu druhu pozemku parc.č. 333/3 z orné půdy na zahradu z důvodu, že není v souladu s platným územním plánem obce Jíloviště. ZO doporučuje manželům Nováčkovým podání žádosti o změnu charakteru pozemku z pole na zahradu při tvorbě nového územního plánu.

Schváleno 6 hlasy.

 

g) Realizace chodníku ve Všenorské ulici.

USNESENÍ č. 2g/20/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje společnost RAINSTAV s.r.o. za zhotovitele investiční akce „Chodník a zatrubnění příkopu v ulici Všenorská“. Tato společnost byla vybrána na základě výběrového řízení. Cena díla je podle smlouvy ve výši 818 796,- Kč.

Schváleno 6 hlasy.

 

h) Programu na vyhledávání dotací.

USNESENÍ č. 2h/20/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zakoupení software na vyhledávání dotací „Lovec dotací“ v ceně cca. 20 000,- Kč.

Schváleno 6 hlasy.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: Mgr. Ivo Černý

Pavel Šmíd

Ing. Karel Dostálek

Založení Okrašlovacího spolku

Vznikl v roce 2008 jako iniciativa občanů obce Jíloviště. Naším předchůdcem byl Okrašlovací a osvětový spolek v Jílovišti, p. Zbraslav n. Vlt., který měl spolkovou místnost v restauraci U Cvrčků.

Účelem našeho spolku je ochrana a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví v katastru obce Jíloviště.

Do sdružení se zatím přihlásilo 11 občanů, kteří si zvolili ze svého středu výbor sdružení. Předsedou byl zvolen pan JUDr. Tomáš Vejnar, pokladníkem pan Rudolf Kučera, členem pan František Andres ml. a revizorem pan Radek Moureček. Byli bychom moc rádi, kdyby i další občané, kteří mají chuť něco pro obec udělat, se aktivně zapojili do činnosti sdružení. Přihlásit se mohou u výše uvedených členů výboru nebo u mě na OÚ.

Karel Dostálek

http://www.okraslovaci-spolek-jiloviste.cz/

Program zasedání ZO č. 20/2008