Fotbalový turnaj

Program zasedání ZO Jíloviště č. 27/2009, které se koná dne 1. 7. 2009

Zasedání zastupitelstva č. 26/2009

Program, projednání a schválení:

a) Závěrečného účtu za rok 2008.
b) Žádosti o vyjádření k umístění nosičů pro reklamní poutače.
c) Postupu ve věci rekreační chaty č.e. 53.
d) Žádosti na rekonstrukci bufetu na Cukráku.
e) Úhrady správního poplatku za legalizaci smluv na věcná břemena.
f) Rekonstrukce chaty č. e. 06.

Různé:

1. Termín pracovní schůzky – 24. 6. 2009 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 1. 7. 2009 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.
2.Informace:
a) „Dodatek č. 1“ k nájemní smlouvě – TJ Jíloviště.
b) Strategický plán rozvoje obce.
c) ÚP obce Jíloviště.
d) Projektová dokumentace – Josef Mejstřík.
e) Dopis občanů k protihlukovým valům.

Schváleno 7 hlasy.

Usnesení:

a) Závěrečného účtu za rok 2008.
USNESENÍ č. 2a/26/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavřít podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závěrečný účet obce roku 2008, udělením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Schváleno 7 hlasy.

 

b) Žádosti o vyjádření k umístění nosičů pro reklamní poutače.
USNESENÍ č. 2b/26/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje umístění jednotných komerčních navigačních poutačů navrhovaných společnosti MediUp a.s. Obec Jíloviště bude na svých pozemcích vybírat nájemné za umístění informační cedule ve výši 150,- Kč měsíčně. Schváleno 6 hlasy

 

c) Postupu ve věci rekreační chaty č.e. 53.. Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí zprávu o průběhu nepovolené stavební úpravě rekreační chaty č.e. 053 postavené na pozemcích číslo parcelní stavební 177/1, 177/2, 177/3, číslo parcelní 191/10 v katastrálním území Jíloviště.

 

d) Žádosti na rekonstrukci bufetu na Cukráku.
USNESENÍ č. 2d/26/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště přesouvá tento bod na zasedání ZO č. 27/2009. Schváleno 6 hlasy

 

e) Úhrady správního poplatku za legalizaci smluv na věcná břemena.
USNESENÍ č. 2e/26/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby obec Jíloviště hradila poplatky za ověření podpisu účastníků smluv o zřízení věcného břemene vzniklých při legalizaci plynofikaci obce. Schváleno 6 hlasy

 

f) Rekonstrukce chaty č. e. 06
USNESENÍ č. 2f/26/2009
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem rekonstrukce chaty č. e. 06 . Schváleno 6 hlasy

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: Mgr. Ivo Černý Pavel Šmíd

Ing. Karel Dostálek starosta

Zvonice 2/2009

Zasedání ZO Jíloviště č. 26/2009