Zasedání zastupitelstva č. 1/2010

Číslo : 1 / 2010

Datum : 21. 12. 2010

Začátek zasedání : 19,05 hod.

Ukončení zasedání : 20,10 hod.

Přítomni: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Mgr. I. Černý se dostavil v 19:15 hodin

Omluveni: F. Andres

Neomluveni: JUDr. Jan Nekola

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek

Předsedající předložil návrh

– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: Ing. J. Vorel

– ověřovatele zápisu č 1/2010: L Hastrmanová, P. Šmíd

– zapisovatelku zápisu č. 1/2010: L. Fatková

– program zasedání ZO Jíloviště č. 1/2010

Program:

Projednání a schválení:

a) Rozpočtu na rok 2011.

b) Rozpočtového opatření č. 8/2010

c) Rozpočtového výhledu 2012 – 2013.

d) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 5/2010.

e) Obecně závazné vyhlášky č.6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.

f) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Mníšek pod Brdy pro vykonávání přenesené působnosti na úseku agendy přestupků.

g) Výběrové komise na výběr zhotovitele výměny litinového potrubí v délce cca 80 m v ulici Pražská.

Rúzné:

1. Termín pracovní schůzky – 10. 2. 2011 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 17. 2. 2011 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

2. Informace:

a) Zřízení komisí.

b) Zpráva kontrolního výboru.

c) Informace z Mníšeckého regionu a okolních obcí.

d) Informace o připojení vrtu JL5 a realizace dešťové kanalizace v ulici Pražská.

e) Přivaděč vody z Baní.

3. Dotazy občanů.

Schváleno 6 hlasy.

Kontrola zápisu

Zápis z ustavujícího zasedání ZO ze dne 11. 11. 2010 ověřil Mgr. I. Černý, P. Šmíd – bez připomínek.

 

Usnesení:

a) Rozpočtu na rok 2011.

USNESENÍ 2a/1/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje návrh rozpočtu obce Jíloviště na rok 2011 s těmito úpravami

1. + 1,00 tis. Kč – Místní správa – zvýšení příspěvku na přestupkovou komisi

2. + 1 100,00 tis. Kč – Pitná voda – nový vrt JL5

3. + 600,00 tis. Kč – Kanalizace – dešťová kanalizace

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet obce Jíloviště na rok 2011 takto:

příjmy 13 004,94 tis. Kč

výdaje 10 239,40 tis. Kč + 1 701,00 tis. Kč = 11 940,40 tis. Kč

splátka úvěru 680,00 tis. Kč

přebytek 384,54 tis. Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací těmto právnickým osobám:

TJ Jíloviště 60,00 tis. Kč

SDH Jíloviště 19,00 tis. Kč

Okrašlovací spolek Jíloviště 5,00 tis. Kč

Turistický oddíl TOM 15,00 tis. Kč

Rozpočet obce Jíloviště je schválen jako přebytkový.

Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

Do výše 100 000 Kč jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření ve vyšších částkách může starosta obce samostatně provádět jen v případech:

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

S provedeným rozpočtovým opatřením bude ZO seznámeno na nejbližším zasedání.

Ostatní rozpočtová opatření projednává a schvaluje ZO.

Rozpočet obce Jíloviště na rok 2011 bude přílohou č. 1. zápisu č. 1/2010.

Schváleno 7 hlasy.

b) Rozpočtového opatření č. 8/2010.

USNESENÍ 2b/1/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2010, které je přílohou č. 2. zápisu č. 1/2010.

Schváleno 7 hlasy.

c) Rozpočtového výhledu 2012 – 2013.

USNESENÍ 2c/1/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtový výhled na rok 2011 – 2013, který je přílohou č. 3. zápisu č. 1/2010.

Schváleno 7 hlasy.

d) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 5/2010.

USNESENÍ 2d/1/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Jíloviště č. 5/2010 o místních poplatcích.

Schváleno 7 hlasy.

e) Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

USNESENÍ 2e/1/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Jíloviště č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Schváleno 7 hlasy.

f) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Mníšek pod Brdy pro vykonávání přenesené působnosti na úseku agendy přestupků.

USNESENÍ 2f/1/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Mníšek pod Brdy pro vykonávání přenesené působnosti na úseku agendy přestupků z důvodů, že obec Jíloviště nemá možnost zajistit tuto agendu ve své působnosti. Smlouva se uzavírá na období od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení KÚ do 31. 12. 2014. Obec Jíloviště poskytne ze svého rozpočtu městu Mníšek pod Brdy částku 10.000,- Kč/rok. Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce k uzavření této smlouvy.

Schváleno 7 hlasy.

g) Výběrové komise na výběr zhotovitele výměny litinového potrubí v délce cca. 80m v ulici Pražská.

USNESENÍ 2g/1/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje komisi na výběr zhotovitele výměny litinového potrubí v délce cca. 80 m v ulici Pražská v tomto složení: Ing. Václav Pařízek, Slavomír Baudyš, Mgr. Ivo Černý, Ing. Karel Dostálek, Radek Moureček.

Zodpovídá Radek Moureček.

 

Různé

2. Informace:

a) Zřízení komisí.

Starosta přednesl návrhy na komise obce a doporučil zastupitelům návrhy doplnit o členy, případně i návrhy na další komise.

– veřejnoprávní: Ing. J. Vorel, Š. Maříková, P. Dostálek

– mediální: Ing. J. Vorel, K. Suškleb, J. Tvrdoň, P. Dostálek

– životního prostředí, čistoty a dopravy v obci: L. Hastrmanová, M. Petřík ml.

– kultura, sport a využití volného času – P. Šmíd, JUDr. Nekola

b) Zpráva kontrolního výboru.

Předseda KV R. Moureček informoval o jednání KV.

– provedení inventur na OÚ.

– účast členů KV na výběrových řízeních

– termíny splnění úkolů v usneseních ZO.

c) Informace z Mníšeckého regionu a okolních obcí.

L. Fatková seznámila přítomné s účastí na schůzkách starostů a místostarostů:

– 2. 12. 2010 na OÚ v Klínci, kde je nový starosta pan Ing. Jan Doubrava a místostarostka paní Markéta Hanáková. Této schůzky se také zúčastnili i zástupci obce Líšnice. Schůzka byla pouze informativní.

– 9. 12. 2010 proběhlo jednání Mníšeckého regionu v Čísovicích. Přijeli zástupci z 12 obcí a představili se nově zvolení zastupitelé. Předsedkyně starostka Čísovic paní Kuthanová přečetla zprávu o hospodaření a návrhy na výše příspěvků do pokladny regionu.

d) Informace o připojení vrtu JL5 a realizace dešťové kanalizace v ulici Pražská.

e) Přivaděč vody z Baní.

Na tuto investiční akci již nabylo právní moci územní rozhodnutí a v půli roku 2011 bude požádáno o dotaci.

3. Dotazy občanů

– dotaz pana xxxxx na zařazení vybudování osvětlení v ulici Fr. Smolíka a cesty ke hřbitovu do rozpočtového výhledu 2012 – 2013. ZO se dohodlo, že zařadí vybudování osvětlení v ulici Fr. Smolíka a cesty ke hřbitovu na příští zasedání ZO.

Informace starosty obce:

– pro nesjízdné lokality v obci v souvislosti se svozem komunálního odpadu a to v důsledku sněhové kalamity jsou na OÚ k dispozici svozové igelitové pytle označené logem AVE, které jdou dobře odtáhnout na místa, která jsou dostupná svozovému vozu,

– soudní pře s paní xxxxx byla rozhodnuta ve prospěch obce, Měú Mníšek pod Brdy i manželů xxxxx a proto paní xxxxx musí uhradit veškeré soudní výlohy, které s ní byly spojené,

– p. xxxxx měl dotaz na autobusovou dopravu do Všenor, škola tam má volné kapacity, které by obec mohla využít.

Starosta obce Ing. K. Dostálek odpověděl, že veškeré náklady na tuto autobusovou dopravu by si musela obec hradit ze svého rozpočtu, protože není možné počítat s dotací z Krajského úřadu Středočeského kraje.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: Lucie Hastrmanová

Pavel Šmíd

Ing. Karel Dostálek

starosta

 

Zvonice 5/2010

Program zasedání ZO Jíloviště č. 1 – 2010

Ustavující zasedání ZO obce Jíloviště

Obec Jíloviště

Zastupitelstvo obce Jíloviště

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště,

konaného dne 11. listopadu 2010, od 19,00 hodin v hasičské zbrojnici.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19,00 hodin dosavadním starostou obce Ing. Karlem Dostálkem („dále jako „předsedající“).

Vyzval přítomné k důstojnému průběhu zasedání a shrnul výsledky voleb v číslech. Ze čtyř volebních stran, které delegovaly celkem 36 kandidátů, získalo nejvíce hlasů Sdružení pro Jíloviště 986, volební strana Sportovci pro rozvoj Jíloviště dostala od voličů 890 hlasů, Hasiči a občané Jíloviště 610 hlasů a volební strana TOP 09 získala 442 hlasů.

Upozornil přítomné na audiovizuální dokumentaci ustavujícího zasedání.

Zvoleným členům zastupitelstva obce předal osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29. října, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Jíloviště zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1. 11. 2010 do 11. 11. 2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva, z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. I. Černého a P. Šmída a zapisovatelem L. Fatkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště určuje ověřovateli zápisu Mgr. I. Černého a P. Šmída a zapisovatelem L. Fatkovou.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

I) Volba starosty a místostarosty

 • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

 • určení způsobu volby starosty a místostarosty

 • volba starosty

 • volba místostarosty

II) Zřízení finančního a kontrolního výboru

 • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

 • volba předsedy finančního výboru

 • volba předsedy kontrolního výboru

 • volba členů finančního výboru

 • volba členů kontrolního výboru

III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

(§ 72 zákona o obcích)

IV) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod I – volba starosty a místostarosty.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána nadále jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,

že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.

O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva JUDr. J. Nekola navrhl zvolit do funkce starosty L. Hastrmanovou. Získala 134 hlasů voličů a prokázala své schopnosti ve vedení rodinného podniku.

Ćlen zastupitelstva Ing. J. Vorel navrhl zvolit do funkce starosty Ing. K. Dostálka, pro jeho dlouholeté zkušenosti a důvěru voličů, od kterých dostal nejvyšší počet hlasů 158 ze všech 36 kandidátů.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

JUDr. J. Nekola konstatoval, že v osobě stávajícího starosty Ing. K. Dostálka nevidí záruku rozvoje obce a označil ho jako „nepřítele“ dotací.

Mgr. I. Černý připomenul, že volební programy stran jsou si hodně podobné a záleží jen na aktivitě ZO a občanech, jak budou naplňovány. V žádostech o dotace jsou rezervy, ale jejich získávání je závislé na finančních možnostech obce.

Ing. K. Dostálek se ohradil proti označení, že je „nepřítel dotací“, jen potvrdil, že vyplňování žádostí a splnění podmínek pro poskytnutí dotace není vůbec jednoduché.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště volí starostou obce Jíloviště L. Hastrmanovou.

Výsledek hlasování: Pro 3. Proti 6. Zdrželi se 0.

Usnesení nebylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště volí starostou obce Jíloviště Ing. K. Dostálka.

Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 3. Zdrželi se 1.

Usnesení č.4 bylo schváleno.

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.

Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva JUDr. J. Nekola navrhl zvolit do funkce místostarosty L. Hastrmanovou.

Starosta obce Ing. K. Dostálek navrhl zvolit do funkce místostarosty L. Fatkovou, pro kladné zkušenosti ve spolupráci z uplynulého volebního období.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště volí místostarostou L. Hastrmanovou.

Výsledek hlasování: Pro 3. Proti 6. Zdrželi se 0.

Usnesení nebylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště volí místostarostou L. Fatkovou.

Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 3. Zdržel se 1.

Usnesení č. 5. bylo schváleno.

Bod II – Zřízení finančního a kontrolního výboru:

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.

Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít pět členů. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 2.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.

Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva Ing. K. Dostálek navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. J. Vorla.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště volí předsedou finančního výboru Ing J. Vorel.

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdrželi se 1.

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.

Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva Ing. K. Dostálek navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru L. Hastrmanovou.

L. Hastrmanová s návrhem nesouhlasila.

Člen zastupitelstva Mgr. Černý navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru JUDr. J. Nekolu.

JUDr. J. Nekola s návrhem nesouhlasil.

Člen zastupitelstva JUDr. J. Nekola navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru Mgr. I. Černého.

Mgr. I. Černý s návrhem nesouhlasil.

Člen zastupitelstva Ing. K. Dostálek navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru R. Mourečka.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště volí předsedou kontrolního výboru R. Mourečka.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva L. Fatková navrhla zvolit členem kontrolního výboru S. Baudyše a Ing. V. Pařízka a Ing. O. Nového členem finančního výboru.

Člen zastupitelstva Ing. K. Dostálek navrhl zvolit členem kontrolního výboru G. Tamchynovou a L. Hastrmanovou a členem finančního výboru P. Brůnu.

Člen zastupitelstva Ing. J. Vorel navrhl zvolit členem finančního výboru Ing. J. Novákovou, Ing. J. Havelku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště volí členy finančního výboru Ing. J. Havelku, Ing. O. Nového, Ing. J. Novákovou, Petra Brůnu.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 2.

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště volí členy kontrolního výboru S. Baudyše, Ing. V. Pařízka, G. Tamchynovou, L. Hastrmanovou.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 3.

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 460,- Kč, a to ode dne jejich zvolení do funkce. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) v maximální částce 16 637,- Kč.

Člen zastupitelstva L. Hastrmanová navrhla, aby se všichni zastupitelé svých odměn zřekli.

Člen zastupitelstva L. Fatková navrhla měsíční odměnu pro místostarostu v dosavadní výši tj. 10 500,- Kč

Starosta Ing. Dostálek konstatoval, že práce v zastupitelstvu by měla být oceněna finanční odměnou a naopak v případě neaktivity nebo nespokojenosti s činností může být navrženo její odebrání.

Člen zastupitelstva obce JUDr. J. Nekola navrhl výši měsíční odměny místostarosty ve výši 5 000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 10 500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 2. Zdrželi se 2.

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Bod IV – Diskuse

Ing. Dostálek poděkoval přítomným za účast, přiznal chyby a vyjádřil víru v lepší spolupráci. Ve volebních programech jsou zřejmé mnohé shody a cílem programů je pro obec něco udělat.

Pozval přítomné na první zasedání obecního zastupitelstva, které bude 21. prosince 2010 v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

 • JUDr. J. Nekola požádal o prostor v místním zpravodaji Zvonice, k prezentaci navrhovaných projektů.

 • Ing. Dostálek poděkoval za návrh a uvítá další příspěvky od zastupitelů i občanů.

 • Mgr. I. Černý vyzval přítomné zástupce společenských organizací v obci k podání případných žádostí o finanční příspěvek na činnost od obce, aby mohly být vyhodnoceny na nejbližší schůzce finančního výboru a případně zapracovány do rozpočtu obce na rok 2011. Vyslovil přesvědčení, že spolupráce zastupitelů bude fungovat.

 • Ing. J. Vorel požádal o podání žádostí o finanční příspěvek od obce do konce příštího týdne, příspěvků do Zvonice do středy.

 • Ing. Pařízek vybídl zastupitele, aby přešli od slov k činům, dobře připravovali zasedání, aby nebyla chaotická, plnění usnesení bylo zastupiteli kontrolováno a aby se dohodli na společné vizi dalšího rozvoje obce.

 • L. Fatková poděkovala přítomným za podporu a vyslovila naději ve spolupráci se sportovci a využití jejich nápadu z volebního programu o vytvoření pracovních skupin.

 • Pan Průžek se dotazoval na možnost přemístění nebo zřízení autobusové zastávky blíže k Hájensku

 • Ing. Dostálek odpověděl, že umístění autobusové zastávky se bude muset řešit v souvislosti s připravovaným projektem ulice Pražská.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,55 hodin.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 11. 2010

Zapisovatel: L. Fatková

Ověřovatelé: Mgr. I. Černý dne …………………………………….

P. Šmíd dne …………………………………….

Starosta: .Ing. K. Dostálek dne …………………………………….

Program ustavujícího zasedání ZO pro období 2010 – 2014