Zasedání zastupitelstva č. 1/2010

Číslo : 1 / 2010

Datum : 21. 12. 2010

Začátek zasedání : 19,05 hod.

Ukončení zasedání : 20,10 hod.

Přítomni: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Mgr. I. Černý se dostavil v 19:15 hodin

Omluveni: F. Andres

Neomluveni: JUDr. Jan Nekola

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek

Předsedající předložil návrh

– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: Ing. J. Vorel

– ověřovatele zápisu č 1/2010: L Hastrmanová, P. Šmíd

– zapisovatelku zápisu č. 1/2010: L. Fatková

– program zasedání ZO Jíloviště č. 1/2010

Program:

Projednání a schválení:

a) Rozpočtu na rok 2011.

b) Rozpočtového opatření č. 8/2010

c) Rozpočtového výhledu 2012 – 2013.

d) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 5/2010.

e) Obecně závazné vyhlášky č.6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.

f) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Mníšek pod Brdy pro vykonávání přenesené působnosti na úseku agendy přestupků.

g) Výběrové komise na výběr zhotovitele výměny litinového potrubí v délce cca 80 m v ulici Pražská.

Rúzné:

1. Termín pracovní schůzky – 10. 2. 2011 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 17. 2. 2011 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

2. Informace:

a) Zřízení komisí.

b) Zpráva kontrolního výboru.

c) Informace z Mníšeckého regionu a okolních obcí.

d) Informace o připojení vrtu JL5 a realizace dešťové kanalizace v ulici Pražská.

e) Přivaděč vody z Baní.

3. Dotazy občanů.

Schváleno 6 hlasy.

Kontrola zápisu

Zápis z ustavujícího zasedání ZO ze dne 11. 11. 2010 ověřil Mgr. I. Černý, P. Šmíd – bez připomínek.

 

Usnesení:

a) Rozpočtu na rok 2011.

USNESENÍ 2a/1/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje návrh rozpočtu obce Jíloviště na rok 2011 s těmito úpravami

1. + 1,00 tis. Kč – Místní správa – zvýšení příspěvku na přestupkovou komisi

2. + 1 100,00 tis. Kč – Pitná voda – nový vrt JL5

3. + 600,00 tis. Kč – Kanalizace – dešťová kanalizace

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet obce Jíloviště na rok 2011 takto:

příjmy 13 004,94 tis. Kč

výdaje 10 239,40 tis. Kč + 1 701,00 tis. Kč = 11 940,40 tis. Kč

splátka úvěru 680,00 tis. Kč

přebytek 384,54 tis. Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací těmto právnickým osobám:

TJ Jíloviště 60,00 tis. Kč

SDH Jíloviště 19,00 tis. Kč

Okrašlovací spolek Jíloviště 5,00 tis. Kč

Turistický oddíl TOM 15,00 tis. Kč

Rozpočet obce Jíloviště je schválen jako přebytkový.

Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

Do výše 100 000 Kč jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření ve vyšších částkách může starosta obce samostatně provádět jen v případech:

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

S provedeným rozpočtovým opatřením bude ZO seznámeno na nejbližším zasedání.

Ostatní rozpočtová opatření projednává a schvaluje ZO.

Rozpočet obce Jíloviště na rok 2011 bude přílohou č. 1. zápisu č. 1/2010.

Schváleno 7 hlasy.

b) Rozpočtového opatření č. 8/2010.

USNESENÍ 2b/1/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2010, které je přílohou č. 2. zápisu č. 1/2010.

Schváleno 7 hlasy.

c) Rozpočtového výhledu 2012 – 2013.

USNESENÍ 2c/1/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtový výhled na rok 2011 – 2013, který je přílohou č. 3. zápisu č. 1/2010.

Schváleno 7 hlasy.

d) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 5/2010.

USNESENÍ 2d/1/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Jíloviště č. 5/2010 o místních poplatcích.

Schváleno 7 hlasy.

e) Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

USNESENÍ 2e/1/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Jíloviště č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Schváleno 7 hlasy.

f) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Mníšek pod Brdy pro vykonávání přenesené působnosti na úseku agendy přestupků.

USNESENÍ 2f/1/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Mníšek pod Brdy pro vykonávání přenesené působnosti na úseku agendy přestupků z důvodů, že obec Jíloviště nemá možnost zajistit tuto agendu ve své působnosti. Smlouva se uzavírá na období od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení KÚ do 31. 12. 2014. Obec Jíloviště poskytne ze svého rozpočtu městu Mníšek pod Brdy částku 10.000,- Kč/rok. Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce k uzavření této smlouvy.

Schváleno 7 hlasy.

g) Výběrové komise na výběr zhotovitele výměny litinového potrubí v délce cca. 80m v ulici Pražská.

USNESENÍ 2g/1/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje komisi na výběr zhotovitele výměny litinového potrubí v délce cca. 80 m v ulici Pražská v tomto složení: Ing. Václav Pařízek, Slavomír Baudyš, Mgr. Ivo Černý, Ing. Karel Dostálek, Radek Moureček.

Zodpovídá Radek Moureček.

 

Různé

2. Informace:

a) Zřízení komisí.

Starosta přednesl návrhy na komise obce a doporučil zastupitelům návrhy doplnit o členy, případně i návrhy na další komise.

– veřejnoprávní: Ing. J. Vorel, Š. Maříková, P. Dostálek

– mediální: Ing. J. Vorel, K. Suškleb, J. Tvrdoň, P. Dostálek

– životního prostředí, čistoty a dopravy v obci: L. Hastrmanová, M. Petřík ml.

– kultura, sport a využití volného času – P. Šmíd, JUDr. Nekola

b) Zpráva kontrolního výboru.

Předseda KV R. Moureček informoval o jednání KV.

– provedení inventur na OÚ.

– účast členů KV na výběrových řízeních

– termíny splnění úkolů v usneseních ZO.

c) Informace z Mníšeckého regionu a okolních obcí.

L. Fatková seznámila přítomné s účastí na schůzkách starostů a místostarostů:

– 2. 12. 2010 na OÚ v Klínci, kde je nový starosta pan Ing. Jan Doubrava a místostarostka paní Markéta Hanáková. Této schůzky se také zúčastnili i zástupci obce Líšnice. Schůzka byla pouze informativní.

– 9. 12. 2010 proběhlo jednání Mníšeckého regionu v Čísovicích. Přijeli zástupci z 12 obcí a představili se nově zvolení zastupitelé. Předsedkyně starostka Čísovic paní Kuthanová přečetla zprávu o hospodaření a návrhy na výše příspěvků do pokladny regionu.

d) Informace o připojení vrtu JL5 a realizace dešťové kanalizace v ulici Pražská.

e) Přivaděč vody z Baní.

Na tuto investiční akci již nabylo právní moci územní rozhodnutí a v půli roku 2011 bude požádáno o dotaci.

3. Dotazy občanů

– dotaz pana xxxxx na zařazení vybudování osvětlení v ulici Fr. Smolíka a cesty ke hřbitovu do rozpočtového výhledu 2012 – 2013. ZO se dohodlo, že zařadí vybudování osvětlení v ulici Fr. Smolíka a cesty ke hřbitovu na příští zasedání ZO.

Informace starosty obce:

– pro nesjízdné lokality v obci v souvislosti se svozem komunálního odpadu a to v důsledku sněhové kalamity jsou na OÚ k dispozici svozové igelitové pytle označené logem AVE, které jdou dobře odtáhnout na místa, která jsou dostupná svozovému vozu,

– soudní pře s paní xxxxx byla rozhodnuta ve prospěch obce, Měú Mníšek pod Brdy i manželů xxxxx a proto paní xxxxx musí uhradit veškeré soudní výlohy, které s ní byly spojené,

– p. xxxxx měl dotaz na autobusovou dopravu do Všenor, škola tam má volné kapacity, které by obec mohla využít.

Starosta obce Ing. K. Dostálek odpověděl, že veškeré náklady na tuto autobusovou dopravu by si musela obec hradit ze svého rozpočtu, protože není možné počítat s dotací z Krajského úřadu Středočeského kraje.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: Lucie Hastrmanová

Pavel Šmíd

Ing. Karel Dostálek

starosta