Zasedání zastupitelstva č. 37/2010

Program:

Projednání a schválení

a) Seznámením s rozpočtovým opatřením č. 3/2010.

b) Rozpočtového opatření č. 4/2010.

c) Smlouvy č. 2307/OŽP/2010.

d) Postupu ve věci objektu restaurace, služeb a obchodu č.p. 260.

e) Záměru obce prodat nemovitý majetek.

f) Postupu jednání ve věci pozemků par. č. 142/3 a 142/4.

g) Zhotovitele stavby připojení vrtu JL5 a časti dešťové kanalizace v ulici Pražská.

h) Požárního řádu obce.

i) Poskytnutí investičního úvěru obci Jíloviště.

j) Investičního záměru – Přístavba pekárny ke stávající prodejně.

Různé:

1. Termín pracovní schůzky – 7. 10. 2010 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 13. 10. 2010 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

2. Informace:

a) Vybudování retardéru v ulici Pražská.

b) Přivaděč vody z Baní.

c) Autobusové zastávky – firma BETTI spol. s r.o..

d) Stavební záležitosti.

e) Územní plán

f) Soudní jednání ve věci žaloby na obec Jíloviště.

g) Biologický odpad.

3. Dotazy občanů.

Schváleno 7 hlasy.

 

Starosta obce Ing. K. Dostálek zahájil zasedání OZ přivítáním přítomných. Informoval o skutečnosti, že do komunálních voleb 2010 se v Jílovišti přihlásily 4 volební strany. Konstatoval, že všichni členové OZ opět kandidují v komunálních volbách a nabídl možnost prezentace v připravovaném vydání místního zpravodaje Zvonice a na internetových stránkách obce.

Nepříjemnou událostí bylo vykradení kasičky pro veřejnou sbírku na rekonstrukci staré hasičské zbrojnice, která byla umístěna na chodbě OÚ. Bezpečností kamera natočila příchod pachatele a ten byl již dopaden. Bohužel není známo, jaká částka v kasičce byla. V souvislosti s vykradením kasičky v kostele v Mníšku pod Brdy byl snímek pachatele odvysílán i televizí NOVA.

Kontrola zápisu

Zápis ze zasedání ZO č. 36/2010 ze dne 24. 2. 2010 ověřil M Petřík, P. Šmíd. Je třeba opravit text zápisu. Schválení bude na příštím zasedání.

Usnesení:

a) Seznámením s rozpočtovým opatřením č. 3/2010.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2010.

b) Rozpočtového opatření č. 4/2010.

USNESENÍ č. 2b/37/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2010, které je přílohou č. 1 Zápisu ze zasedání ZO č. 37.

c) Smlouvy č. 2307/OŽP/2010.

USNESENÍ č. 2c/37/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu č. 2307/OŽP/2010 mezi Krajským úřadem Středočeského kraje a obcí Jíloviště.

d) Postupu ve věci objektu restaurace, služeb a obchodu č.p. 260.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí postup ve věci objektu restaurace, služeb a obchodu č.p. 260.

e) Záměru obce prodat nemovitý majetek.

USNESENÍ č. 2e/37/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Záměr obce č. 1/2010, prodat nemovitý majetek, pozemky parc. č. 429/7, 429/8 a 429/9. záměr je přílohou č. 2 Zápisu ze zasedání ZO č. 37.

f) Postupu jednání ve věci pozemků par. č. 142/3 a 142/4.

Zastupitelstvo obce Jíloviště přesouvá nápravu majetkoprávních poměrů pozemků parc. č. 142/3 a 142/4 novému zastupitelstvu obce, které vzejde z komunálních voleb 15. a 16. 10. 2010.

g) Zhotovitele stavby připojení vrtu JL5 a časti dešťové kanalizace v ulici Pražská.

USNESENÍ č. 2g/37/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje za zhotovitele investiční akce „Jíloviště – vodovod, rozšíření prameniště Jeptiška“ a „Doplnění dešťové kanalizace v ulici Pražská v obci Jíloviště“ firmu ZEPRIS s.r.o., kterou vybrala výběrová komise obce.

Schváleno 8 hlasy.

h) Požárního řádu obce.

Zastupitelstvo obce Jíloviště překládá tento bod na příští zasedání.

i) Poskytnutí investičního úvěru obci Jíloviště.

USNESENÍ č. 2i/37/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o úvěru č. 1462/10/LCD.

Pro 1 hlas, proti 7 hlasů. Neschváleno.

j) Investičního záměru – Přístavba pekárny ke stávající prodejně.

Zastupitelstvo obce Jíloviště překládá tento bod na příští zasedání.

2. Informace:

a) Vybudování retardéru v ulici Pražská.

Již na několika zasedáních ZO diskutované téma, nemá zatím řešení. Majitel autobusové dopravy M. Uher, která zajišťuje dopravní spojení pro obec, s vybudování jakýchkoliv retardérů nesouhlasí. Nabízená další řešení: – vybudování chodníku (také pro možnost zřízení přechodu), instalování kamer (propojení s policií), změna autobusových zastávek s vyloučením průjezdu autobusů obcí.

b) Přivaděč vody z Baní.

Přivaděč vody z Baní je investicí přes 200 mil. korun, která je zatím nejistá a nejasná. Jedná se s majiteli pozemků, přes které by vedení procházelo, a zatím nejsou dokončena.

c) Autobusové zastávky – firma BETTI spol. s r.o.

Zástupce společnosti BETTI , spol. s r.o. opět nedodržela slib oprav autobusových čekáren.

Obec podá trestní oznámení.

d) Stavební záležitosti.

SRBA SERVIS rozšiřuje prodejní plochu a provádí na stávající budově přístavbu.

e) Územní plán

Vzhledem k povinnosti zahrnout do ÚP doprovodnou komunikaci již současné ZO nestihne ÚP schválit. Předpokládaný termín schvalování je březen 2011.

f) Soudní jednání ve věci žaloby na obec Jíloviště.

Zatím není uzavřeno. Probíhá šetření, které zjistilo, že ke znečisťování povrchových vod dochází vzhledem ke geologickému složení půdy a odvodu odpadních vod v celé lokalitě Na Hájensku.

g) Biologický odpad.

Někteří občané již využili nabídky na pořízení nádob ( hnědá barva – vyvážení á 14 dní) na biologický odpad. Tato nabídka stále trvá. Neřešitelný je opakovaný nepořádek kolem kontejnerů na směsný odpad proti provozovně HIKO i v obci ulice Lomená. Předložené fotografie tento stav dokumentují. Starosta vyzval přítomné, aby oznámili případné porušování pořádku v obci.

3. Dotazy občanů.

Pan xxxxx vyslovil zklamání nad jednáním VAK Beroun, kdy při opravě čerpadla u odpadní jímky byla na několik dní přerušena její funkčnost.

Starosta slíbil zjistit možnosti instalace náhradního čerpadla a podmínek provozovatele vodohospodářské sítě. Uvedl, že došlo již k mnohým úsporám v porovnání s působností VHS Benešov v obci.

Zapsala: Libuše Fatková

 

Ověřil: Miroslav Petřík

Pavel Šmíd

 

Ing. Karel Dostálek

starosta

 

Posvícení a víkendový fotbal

Vykradená pokladnička sbírky na rekonstrukci staré hasičské zbrojnice

Divadelní představení Faust a Markétka, Vítání občánků

Neděle 19.9.2010 Divadelní představení

Vstupenky k prodeji na obecním úřadu.
Cena vstupenky 160 Kč