Zasedání zastupitelstva č. 38/2010

Program:

Projednání a schválení:

a) Kupní smlouvy č. 8/09/KS/6406002075

b) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5/2010. Projednání a schválení rozpočtového opatření

č. 6/2010

c) Kupní smlouvy na prodej obecních pozemků parc. č. 429/7, 429/8, 429/9.

d) Požárního řádu obce.

e) Investičního záměru – Přístavba pekárny ke stávající prodejně

f) Přivaděče vody z Baní.

g) Kalkulace cen vodného a stočného.

 

Různé:

1. Informace:

a) Autobusové zastávky – firma BETI spol. s r.o.

b) Stavební záležitosti.

c) Územní plán.

2. Dotazy občanů.

 

Schváleno 6 hlasy.

 

Kontrola zápisu:

Zápis ze zasedání ZO č. 36/2010 ze dne 23. 6. 2010 a č. 37/2010 ze dne 8. 9. 2010 ověřil M. Petřík, P. Šmíd.

Usnesení:

a) Kupní smlouvy č. 8/09/KS/6406002075

USNESENÍ č. 2a/38/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Kupní smlouvu č. 8/09/KS/6406002075 mezi prodávajícím plynárenského zařízení Obcí Jíloviště a kupujícím společností RWE GasNet, s.r.o.

Schváleno 6 hlasy.

b) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5/2010. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2010

USNESENÍ č. 2b/38/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště

I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2010

II. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2010.

Schváleno 6 hlasy.

 

c) Kupní smlouvy na prodej obecních pozemků parc. č. 429/7, 429/8, 429/9

USNESENÍ č. 2c/38/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Jíloviště a Ing. xxxxx na prodej obecních pozemků parc. č. 429/7, 429/8 a 429/9.

Schváleno 6 hlasy.

 

d) Požárního řádu obce

USNESENÍ č. 2d/38/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje koncept požární ochrany obce Jíloviště, který se skládá z Požární poplachové směrnice, Požárního řádu knihovny, Směrnice č. 1/2010, Řádu ohlašovny požáru, Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a Požárního řádu obce.

Schváleno 6 hlasy.

e) Investičního záměru – Přístavba pekárny ke stávající prodejně

Zastupitelstvo obce Jíloviště se vyjádří k předloženému záměru rekonstrukce objektu č.p. 159 až po souhlasném stanovisku majitelů sousedících pozemků, snížení výšky stavby a doložení dodržení hlukových limitů.

f) Přivaděče vody z Baní

USNESENÍ č. 2f/38/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje obsah a znění předložené smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy. Dále schvaluje stanovy dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy a přílohu č. 2 stanov o „pravidlech přípravy a realizace projektu včetně přiložené tabulky podílů jednotlivých obcí, minimálního odebraného množství vody a váhy hlasů.

Schváleno 6 hlasy.

g) Kalkulace cen vodného a stočného

USNESENÍ č. 2g/38/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje na rok 2011 cenu vodného včetně DPH ve výši 37,95 Kč, stočného 27,79 Kč a nájemné 600 tis. Kč.

Schváleno 5 hlasy. Proti L.Hastrmanová.

Různé:

1. Informace:

a) Autobusové zastávky – firma BETI spol. s r.o.

Na základě slibů pozdržel starosta podání trestního oznámení na spol. s r.o. BETTI, která opět autobusové čekárny neopravila. Obec trestní oznámení podá. Zajistí opravy vlastními prostředky. Vynaložená částka může být předmětem vymáhání na firmě BETTI spol. s r.o.

p.xxxxx – mohly by se zřídit čekárny dřevěné

Starosta obce Ing. Dostálek – ani dřevěné čekárny nejsou zárukou, že zůstanou nepoškozené

b) Stavební záležitosti.

Dochází k předávání staveniště: připojení nového vrtu, do konce října se tak stane i s dešťovou kanalizací v ul. Pražská.

Ing. xxxxx – kdo bude mít stavební dozor pro realizaci stavby

– zdůraznil vypracovat plán kontrol a zkoušek pro stavbu a důležitost zápisů ve stavebním deníku

Starosta obce Ing. K. Dostálek – stavební dozor bude dělat Ing. xxxxxr, s kterým už má obec zkušenosti. Vybídl Ing. xxxxx k případné spolupráci na kontrolách provádění stavby.

c) Územní plán.

Návrh ÚP je možno si prohlédnout na OÚ. Je potřeba si ho důkladně prostudovat a vznést případné připomínky.

2. Dotazy občanů.

Ing. xxxxx se ptal na zvýšený obsah chlóru v, který je cítit z vody místního vodovodu.

Starosta obce Ing. K. Dostálek – chlór se dávkuje z více důvodů. V současné době je odstaven již asi týden vodojem z důvodu havarijního stavu.

Mgr. I. Černý – zvýšení obsahu chlóru je patrné u odběratelů bližších úpravně vody. Určitou hodnotu musí mít i koncoví odběratelé.

p.xxxxx – dávkovač chlóru také častěji dávkuje při zvýšeném odběru vody

Ing. xxxxx chtěl vysvětlit opravu ulice Lipové, kde byla část vynechána a zda je oprava komunikace před zimou účelná. Nebylo by lepší převést finanční prostředky na jaro?

Starosta obce Ing. K. Dostálek – dodatečně bylo zjištěno, že by pokrytím povrchu cesty bylo zasypáno vyústění pro kanalizaci a vodovod. K opravám se přistupuje, pokud zbývají finanční prostředky. To je známo až koncem roku.

p.xxxxx – poděkoval za opravu cesty ke hřbitovu.

Závěrem starosta poděkoval za účast přítomným občanům, kteří navštěvovali zasedání OZ po celé končící volební období a zastupitelům za spolupráci. Konstatoval, že všichni stávající zastupitelé kandidují i ve volbách nadcházejících a popřál jim hodně úspěchů.

 

Ověřil: Mgr. I. Černý

Miroslav Petřík

Ing. Karel Dostálek

starosta

Dnesni fotbal

Víkendový fotbal

Zasedání ZO Jíloviště č. 38/2010

Zvonice 4/2010 s volební přílohou