Ustavující zasedání ZO obce Jíloviště

Obec Jíloviště

Zastupitelstvo obce Jíloviště

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště,

konaného dne 11. listopadu 2010, od 19,00 hodin v hasičské zbrojnici.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19,00 hodin dosavadním starostou obce Ing. Karlem Dostálkem („dále jako „předsedající“).

Vyzval přítomné k důstojnému průběhu zasedání a shrnul výsledky voleb v číslech. Ze čtyř volebních stran, které delegovaly celkem 36 kandidátů, získalo nejvíce hlasů Sdružení pro Jíloviště 986, volební strana Sportovci pro rozvoj Jíloviště dostala od voličů 890 hlasů, Hasiči a občané Jíloviště 610 hlasů a volební strana TOP 09 získala 442 hlasů.

Upozornil přítomné na audiovizuální dokumentaci ustavujícího zasedání.

Zvoleným členům zastupitelstva obce předal osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29. října, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Jíloviště zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1. 11. 2010 do 11. 11. 2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva, z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. I. Černého a P. Šmída a zapisovatelem L. Fatkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště určuje ověřovateli zápisu Mgr. I. Černého a P. Šmída a zapisovatelem L. Fatkovou.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

I) Volba starosty a místostarosty

 • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

 • určení způsobu volby starosty a místostarosty

 • volba starosty

 • volba místostarosty

II) Zřízení finančního a kontrolního výboru

 • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

 • volba předsedy finančního výboru

 • volba předsedy kontrolního výboru

 • volba členů finančního výboru

 • volba členů kontrolního výboru

III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

(§ 72 zákona o obcích)

IV) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod I – volba starosty a místostarosty.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána nadále jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,

že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.

O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva JUDr. J. Nekola navrhl zvolit do funkce starosty L. Hastrmanovou. Získala 134 hlasů voličů a prokázala své schopnosti ve vedení rodinného podniku.

Ćlen zastupitelstva Ing. J. Vorel navrhl zvolit do funkce starosty Ing. K. Dostálka, pro jeho dlouholeté zkušenosti a důvěru voličů, od kterých dostal nejvyšší počet hlasů 158 ze všech 36 kandidátů.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

JUDr. J. Nekola konstatoval, že v osobě stávajícího starosty Ing. K. Dostálka nevidí záruku rozvoje obce a označil ho jako „nepřítele“ dotací.

Mgr. I. Černý připomenul, že volební programy stran jsou si hodně podobné a záleží jen na aktivitě ZO a občanech, jak budou naplňovány. V žádostech o dotace jsou rezervy, ale jejich získávání je závislé na finančních možnostech obce.

Ing. K. Dostálek se ohradil proti označení, že je „nepřítel dotací“, jen potvrdil, že vyplňování žádostí a splnění podmínek pro poskytnutí dotace není vůbec jednoduché.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště volí starostou obce Jíloviště L. Hastrmanovou.

Výsledek hlasování: Pro 3. Proti 6. Zdrželi se 0.

Usnesení nebylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště volí starostou obce Jíloviště Ing. K. Dostálka.

Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 3. Zdrželi se 1.

Usnesení č.4 bylo schváleno.

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.

Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva JUDr. J. Nekola navrhl zvolit do funkce místostarosty L. Hastrmanovou.

Starosta obce Ing. K. Dostálek navrhl zvolit do funkce místostarosty L. Fatkovou, pro kladné zkušenosti ve spolupráci z uplynulého volebního období.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště volí místostarostou L. Hastrmanovou.

Výsledek hlasování: Pro 3. Proti 6. Zdrželi se 0.

Usnesení nebylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště volí místostarostou L. Fatkovou.

Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 3. Zdržel se 1.

Usnesení č. 5. bylo schváleno.

Bod II – Zřízení finančního a kontrolního výboru:

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.

Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít pět členů. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 2.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.

Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva Ing. K. Dostálek navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. J. Vorla.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště volí předsedou finančního výboru Ing J. Vorel.

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdrželi se 1.

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.

Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva Ing. K. Dostálek navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru L. Hastrmanovou.

L. Hastrmanová s návrhem nesouhlasila.

Člen zastupitelstva Mgr. Černý navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru JUDr. J. Nekolu.

JUDr. J. Nekola s návrhem nesouhlasil.

Člen zastupitelstva JUDr. J. Nekola navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru Mgr. I. Černého.

Mgr. I. Černý s návrhem nesouhlasil.

Člen zastupitelstva Ing. K. Dostálek navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru R. Mourečka.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště volí předsedou kontrolního výboru R. Mourečka.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva L. Fatková navrhla zvolit členem kontrolního výboru S. Baudyše a Ing. V. Pařízka a Ing. O. Nového členem finančního výboru.

Člen zastupitelstva Ing. K. Dostálek navrhl zvolit členem kontrolního výboru G. Tamchynovou a L. Hastrmanovou a členem finančního výboru P. Brůnu.

Člen zastupitelstva Ing. J. Vorel navrhl zvolit členem finančního výboru Ing. J. Novákovou, Ing. J. Havelku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště volí členy finančního výboru Ing. J. Havelku, Ing. O. Nového, Ing. J. Novákovou, Petra Brůnu.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 2.

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště volí členy kontrolního výboru S. Baudyše, Ing. V. Pařízka, G. Tamchynovou, L. Hastrmanovou.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 3.

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 460,- Kč, a to ode dne jejich zvolení do funkce. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) v maximální částce 16 637,- Kč.

Člen zastupitelstva L. Hastrmanová navrhla, aby se všichni zastupitelé svých odměn zřekli.

Člen zastupitelstva L. Fatková navrhla měsíční odměnu pro místostarostu v dosavadní výši tj. 10 500,- Kč

Starosta Ing. Dostálek konstatoval, že práce v zastupitelstvu by měla být oceněna finanční odměnou a naopak v případě neaktivity nebo nespokojenosti s činností může být navrženo její odebrání.

Člen zastupitelstva obce JUDr. J. Nekola navrhl výši měsíční odměny místostarosty ve výši 5 000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Jíloviště v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 10 500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 2. Zdrželi se 2.

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Bod IV – Diskuse

Ing. Dostálek poděkoval přítomným za účast, přiznal chyby a vyjádřil víru v lepší spolupráci. Ve volebních programech jsou zřejmé mnohé shody a cílem programů je pro obec něco udělat.

Pozval přítomné na první zasedání obecního zastupitelstva, které bude 21. prosince 2010 v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

 • JUDr. J. Nekola požádal o prostor v místním zpravodaji Zvonice, k prezentaci navrhovaných projektů.

 • Ing. Dostálek poděkoval za návrh a uvítá další příspěvky od zastupitelů i občanů.

 • Mgr. I. Černý vyzval přítomné zástupce společenských organizací v obci k podání případných žádostí o finanční příspěvek na činnost od obce, aby mohly být vyhodnoceny na nejbližší schůzce finančního výboru a případně zapracovány do rozpočtu obce na rok 2011. Vyslovil přesvědčení, že spolupráce zastupitelů bude fungovat.

 • Ing. J. Vorel požádal o podání žádostí o finanční příspěvek od obce do konce příštího týdne, příspěvků do Zvonice do středy.

 • Ing. Pařízek vybídl zastupitele, aby přešli od slov k činům, dobře připravovali zasedání, aby nebyla chaotická, plnění usnesení bylo zastupiteli kontrolováno a aby se dohodli na společné vizi dalšího rozvoje obce.

 • L. Fatková poděkovala přítomným za podporu a vyslovila naději ve spolupráci se sportovci a využití jejich nápadu z volebního programu o vytvoření pracovních skupin.

 • Pan Průžek se dotazoval na možnost přemístění nebo zřízení autobusové zastávky blíže k Hájensku

 • Ing. Dostálek odpověděl, že umístění autobusové zastávky se bude muset řešit v souvislosti s připravovaným projektem ulice Pražská.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,55 hodin.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 11. 2010

Zapisovatel: L. Fatková

Ověřovatelé: Mgr. I. Černý dne …………………………………….

P. Šmíd dne …………………………………….

Starosta: .Ing. K. Dostálek dne …………………………………….

Program ustavujícího zasedání ZO pro období 2010 – 2014