Zasedání zastupitelstva č. 10/2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 10/ 2011

Datum: 15. 12. 2011

Začátek zasedání: 19:10 h

Ukončení zasedání: 21:15 h

Přítomni: F. Andres, Mgr. I.Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,
Ing. J. Vorel

Omluven: JUDr. J. Nekola

Hosté: 1 občan

Program

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

  1. Členského příspěvku obce pro SOMR a návrh rozpočtu SOMR na rok 2012.

  2. Rozpočtu na rok 2012.

  3. Rozpočtového opatření č. 7/2011.

  4. Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

  5. Smlouvy na svoz SKO a separace v obci Jíloviště se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

  6. Pověření starosty k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2011.

  7. Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2011.

RŮZNÉ:

1. Termín pracovní schůzky – 17. 1. 2012 v 19,00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 26. 1. 2012 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

2. Informace:

a) Zpomalovací polštáře.

b) Zavedení dvousložkové ceny.

c) Geometrický plán cesty v Bučině.

d) Využití dočasné stavby skladu umístěného na pozemku parc. č. 99/16.

e) Zavádějící faktura.

f) Obecní komunikace mezi ulicí Hasičskou a K Trnové.

3. Dotazy občanů.

Pro zobrazení celého zápisu klikněte zde.

Zvonice 6/2011

Program zasedání ZO č. 10/2011