Zasedání zastupitelstva č. 10/2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 10/ 2011

Datum: 15. 12. 2011

Začátek zasedání: 19:10 h

Ukončení zasedání: 21:15 h

Přítomni: F. Andres, Mgr. I.Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,
Ing. J. Vorel

Omluven: JUDr. J. Nekola

Hosté: 1 občan

Program

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Členského příspěvku obce pro SOMR a návrh rozpočtu SOMR na rok 2012.

 2. Rozpočtu na rok 2012.

 3. Rozpočtového opatření č. 7/2011.

 4. Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

 5. Smlouvy na svoz SKO a separace v obci Jíloviště se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

 6. Pověření starosty k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2011.

 7. Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2011.

RŮZNÉ:

1. Termín pracovní schůzky – 17. 1. 2012 v 19,00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 26. 1. 2012 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

2. Informace:

a) Zpomalovací polštáře.

b) Zavedení dvousložkové ceny.

c) Geometrický plán cesty v Bučině.

d) Využití dočasné stavby skladu umístěného na pozemku parc. č. 99/16.

e) Zavádějící faktura.

f) Obecní komunikace mezi ulicí Hasičskou a K Trnové.

3. Dotazy občanů.

Pro zobrazení celého zápisu klikněte zde.

Zvonice 6/2011

Program zasedání ZO č. 10/2011

Zasedání zastupitelstva č. 9/2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo : 9/ 2011
Datum : 29. 11. 2011
Začátek zasedání: 19:00 h
Ukončení zasedání: 20:40 h

Přítomni: F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová ,
R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel.

Omluven: JUDr. Jan Nekola

Neomluven: Mgr. Ivo Černý

Hosté: 3 občané.

Zasedání řídil starosta obce Ing. K. Dostálek
PROGRAM :
1. KONTROLA ZÁPISU.
2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Rozpočtového opatření č. 6/2011.
 2. Žádosti paní xxxxx.
 3. Odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti zastupitele obce.
 4. Stání motorových vozidel v ulici Lomená.
 5. Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Jíloviště a RWE GasNet, s.r.o. a obecním pozemku parc. č. 307/24.Prodeje nekótonovaných akcií společnosti Česká spořitelna a.s.
 6. Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Jíloviště a RWE GasNet, s.r.o. na obecním pozemku parc. č. 192/4.
 7. Prodeje nekótonovaných akcií společnosti Česká spořitelna a.s.
 8. Schválení výsledku výběrového řízení na společnost vyvážející komunální odpad v obci Jíloviště
 9. Paušální ceny za svoz směsného komunálního odpadu a separace

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky ve čtvrtek 6. 12. 2011 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO ve čtvrtek 15. 12. 2011 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

2) Informace:

a) Zpomalovací polštáře.

b) Zavedení dvousložkové ceny.

c) Obecní komunikace mezi ulicí Hasičskou a K Trnové.

3.) Dotazy občanů.

 

 

Pro zobrazení celého zápisu klikněte zde.

 

 

 

Zasedání zastupitelstva č. 8/2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo : 8/ 2011
Datum : 20. 10. 2011
Začátek zasedání: 19:10 h
Ukončení zasedání : 20:35 h

Přítomni: F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, JUDr. J. Nekola,
P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Omluven: Mgr. I. Černý
Hosté: 2 občané
Zasedání řídil starosta obce Ing. K. Dostálek

PROGRAM:
1. KONTROLA ZÁPISU.
2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Neplatnosti usnesení č. 2b/7/2011.


 1. Plánu investic V a K.

 1. Návrhu kalkulace cen vodného a stočného na rok 2012.
 2. Rozdělení pozemku parc. č. 330/3.
 3. Návrhu vypořádání vlastnických vztahů k parcelám rozšiřujícím obecní komunikace parc. č. 330/4, 330/5 o výměrech 422 a 167 m².
 4. Smlouvy s Českou pojišťovnou.
 5. Zrušení výběrového řízení na společnost pro zabezpečení komplexního nakládání s odpady na katastrálním území obcí Líšnice, Černolice a Jíloviště.
 6. Výzvy k podání nabídky a Dohody o centrálním zadávání.
 7. Dvou členů výběrové komise na výběr svozové firmy na zabezpečení komplexního nakládání s odpady na katastrálním území obcí Líšnice, Černolice a Jíloviště.
 8. Změny využití pozemku parc. č. 236/1.

3. RŮZNÉ:

 1. Termín pracovní schůzky – 8, 22. 11. 2011 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 15. 12. 2011 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

 1. Informace: a) Územní plán
 2. Dotazy občanů

  .

Pro zobrazení celého zápisuklikněte zde.