Vítání nových občánků a prvňáčků 2012

Vítání nových občánků a prvňáčků 2012

26.10.2012

Zasedání zastupitelstva č. 20/2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 20/ 2012

Datum: 25. 10. 2012

Začátek zasedání: 19:07 h

Ukončení zasedání: 20:10 h

Přítomni: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,

JUDr. J. Nekola od 19:15 hodin

Omluveni: Ing. J. Vorel

Neomluveni: F. Andres

Hosté: 11 občanů

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek

Předsedající předložil návrh:

– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: Mgr. I. Černý

– ověřovatelů zápisu č. 20/2012: R. Moureček, L. Hastrmanová

– zapisovatele zápisu č. 20/2012: L. Fatková

– programu zasedání ZO Jíloviště č. 20/2012

1. KONTROLA ZÁPISU

2. SEZNÁMENÍ

a)S rozpočtovým opatřením č. 7/2012.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Rozpočtového opatření č. 8/2012.

b) Kalkulace cen vodného a stočného na rok 2013.

c) Dohody o zrušení smluv, Oznámení, Prohlášení a Výmazu zástavního práva.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 22. 11. 2012 v 19:00 na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 29. 11. 2012 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

2) Informace.

a)Točna autobusů veřejné dopravy na odstavné ploše u komunikace směrem na Všenory.

3) Dotazy občanů.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,

Schváleno 6 hlasy.

1. KONTROLA ZÁPISU:

Zápisy ze zasedání ZO č. 18/2012 ze dne 20. 9. 2012 a č. 19/2012 ze dne 3. 10. 2012 byly ověřeny bez připomínek.

2. SEZNÁMENÍ

a)S rozpočtovým opatřením č. 7/2012.

V rozpočtovém opatření jsou převody v kapitolách a příjmech ve výši 21 000,- Kč v souvislosti s volbami do krajských zastupitelstev, které se konaly ve dnech 12. a 13. října 2012.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2012, které je přílohou zápisu č. 20/2012.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Rozpočtového opatření č. 8/2012.

RO č. 8/2012 se týká úpravy v příjmech a výdajích v kapitole Místní správa – prodej budovy OÚ a položky za opravu kanalizační domovní přípojky na území majitele v kapitole příjmů. Jedná se o opravu kanalizační vpusti před okálem č.p. 142, která se opakovaně ucpávala a obec z tohoto důvodu musela po každých třech měsících zajistit a hradit její čištěni. Práce provedené na pozemku majitele výše uvedené nemovitosti jsou vyčísleny na finanční částku 19 135,- Kč. Tato finanční částka bude uhrazena majitelem této nemovitosti.

Návrh usnesení č. 3a/20/2012

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2012, které je přílohou zápisu č. 20/2012.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, JUDr. J. Nekola, P. Šmíd

Návrh usnesení č. 3a/20/2012 byl schválen 7 hlasy.

b) Kalkulace cen vodného a stočného na rok 2013.

Starosta obce Ing. K. Dostálek předložil přítomným návrh kalkulace vodného a stočného pro konečné odběratele na rok 2013 od společnosti provozující vodohospodářskou síť v obci VAK Beroun. Ve třech předložených variantách se cena promítá do ročního nájemného, které hradí společnost VAK Beroun obci.

Při stávajících cenách za vodné a stočné činí nájemné 557 000,- Kč (varianta III.), souhrnná cena vodného a stočného ve výši 74,71 Kč je propočítána při výši nájemného 600 000,- Kč (varianta II.), souhrnná cena vodného a stočného ve výši 75,91 Kč (včetně DPH) je propočítána při výši nájemného 650 000,- Kč (varianta č. I.). Vzhledem k informaci Svazu měst a obcí České republiky, že předpokládané daňové výnosy obce budou v roce 2013 nižší než letos, navrhl starosta obce Ing. K. Dostálek schválit variantu č. I.

Návrh usnesení č. 3b/20/2012

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje na rok 2013 cenu vodného za 1 m³ ve výši 37,70 Kč (bez DPH) a cenu stočného za 1m³ ve výši 28,30 Kč (bez DPH).

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, JUDr. J. Nekola, P. Šmíd,

Návrh usnesení č. 3b/20/2012 byl schválen 7 hlasy.

c) Dohody o zrušení smluv, Oznámení, Prohlášení a Výmazu zástavního práva.

Na základě výsledků místního referenda, které proběhlo v obci ve dnech 12. a 13. října 2012 činí ZO všechny potřebné kroky, aby neproběhla výstavba v lokalitě Na Močidlech.

Návrh usnesení č. 3c/20/2012

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Dohodu o zrušení smluv, které byly uzavřeny mezi stranami dohody Obcí Jíloviště a společností La Sabana, a.s. Jedná se o zrušení „kupní smlouvy“, „darovací smlouvy“, „smlouvy o nájmu nemovitosti“, „plánovací smlouvy“ a „zástavní smlouvy“. Tato Dohoda o zrušení smluv je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 20/2012.

Dále zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí, že mezi Obcí Jíloviště a společností La Sabana, a.s. bude podepsáno “oznámení“, „prohlášení“ a „návrh na výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí vč. souhlasného prohlášení navrhovatelů“, které také budou přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 20/2012.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, JUDr. J. Nekola, P. Šmíd,

Návrh usnesení č. 3b/20/2012 byl schválen 7 hlasy.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 22. 11. 2012 v 19:00 na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 29. 11. 2012 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.

2) Informace.

Úvodem starosta obce Ing. K. Dostálek informoval o dílčím přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2012, které provedl Odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 11. 10. 2012 na OÚ v Jílovišti. Při tomto dílčím přezkoumání hospodaření obce Jíloviště nebyly zjištěny žádné nedostatky.

a) Točna autobusů veřejné dopravy na odstavné ploše u komunikace směrem na Všenory.

Na základě probíhajících jednání o přemístění stání autobusu ze středu obce se jeví jako přijatelné řešení umístění točny autobusů Na Všenorské ulici za obcí. Majitel objektu Hubertus požaduje soudní cestou úhradu poškozené zdi plotu na provozovateli autobusové dopravy v obci M. Uhrovi.

p. xxxxx měl dotaz na souhlasné stanovisko majitele pozemku pro případné umístění točny.

Starosta Ing. K. Dostálek odpověděl, že mezi lokalitou u křižovatky na Trnovou a směrem na Všenory se přiklání správce Lesů Jíloviště spíše k točně na Všenorské. Majetkoprávní poměry se budou projednávat při schvalování projektové dokumentace pro územním rozhodnutí.

Mgr. I. Černý upozornil na skutečnost, že by tento záměr měl být zapracován v Návrhu územního plánu Jíloviště. Vybudování zastávek Na Hájensku by pomohlo občanům Hájenska zlepšit dostupnost MHD.

p.xxxxx konstatovala, že není potřeba, aby jezdilo do obce tolik autobusových spojů, hlavně v sobotu a v neděli, a nejsou nutné kloubové autobusy. Umístění „točny“ směrem na Všenory je nebezpečné pro silniční dopravu vzhledem k terénu.

Ing. K. Dostálek odpověděl, že jízdní řády MHD navrhuje společnost ROPID na základě nejen požadavků obcí, ale i statistik o využití spojů. Navrhovaná místa pro odstavné stání autobusů jsou konzultována s příslušným odborem Městského úřadu v Černošicích i Policií ČR.

p. xxxxx chtěl vědět, kdo bude točnu platit.

Ing. K. Dostálek: předběžný odhad je cca 1,5 mil. korun a není pravděpodobné, že by někdo s investicí pomohl.

p. xxxxx měl dotaz, zda byl někdo požádán o spolufinancování, kolik na dopravu autobusů obec přispívá a jestli se finančně podílí i Praha 5 – Zbraslav, která linku MHD č. 318 převážně zaplňuje.

Ing. K. Dostálek připomenul, že neurčitý příspěvek přislíbila společnost Rephana v zastoupení pana Ing. xxxxx, na posledním zasedání ZO, kterého se osobně zúčastnil. Finanční příspěvky z kraje ani z Ropidu obec nemůže očekávat. Pokud bude vyhlášen dotační titul, o který bychom mohli zažádat, určitě tak obec udělá. Náklady na autobusovou dopravu jsou rozpočítávány na všechny obce, které ji využívají.

3) Dotazy občanů.

p. xxxxx informoval o aktualizaci bodů kontrolní činnosti, vzhledem k výsledkům místního referenda.

Starosta Ing. K. Dostálek požádal, aby Oznámení bylo předloženo na zasedání č. 21/2012 a kontrolní činnost provedena do konce roku 2012, lépe do zahájení inventur.

p.xxxxx chtěla vědět, kolik stálo obec místní referendum. Po odpovědi starosty obce Ing. K. Dostálka, že konečná částka není zatím vyčíslena, ale odhad je cca do 6 000,- Kč, navrhla, aby se občané tímto způsobem vyjadřovali častěji.

p. xxxxx měl dotaz na sjezd ze Všenorské .

Starosta obce Ing. K. Dostálek sdělil, že již před lety, byla investorem této investiční akce (ŘSD) vybrána firma k její realizaci, ale nakonec se od realizace a financování (cca 15 mil. korun) tohoto záměru upustilo. V současné době je již na tento záměr neplatné stavební povolení a na jeho realizaci nemá obec finanční prostředky. Nadějí zůstává plánovaná výstavba v Líšnici a Řitce, jejíž součástí by byl sjezd pro tuto zastavěnou lokalitu. Zda k této výstavbě dojde je závislé na realizaci vodovodního přivaděče pitné vody z Baní, ale zase na její realizaci je vázáno získání dotace. Finanční náklady na vybudování přivaděče vody jsou ve výši 240 mil. Kč. Z poslední schůzky obcí sdružených ve VOKu, která se uskutečnila dne 23. 10. 2012, není ještě jasné, zda tato dotace bude na tento záměr přidělena. Ve stejném dotačním titulu je 40 žádostí. O dodatečné zapojení do projektu má nově zájem i obec Trnová a Klínec.

p. xxxxx měla dotaz na poplatky za popelnice.

Starosta obce Ing. K. Dostálek odpověděl, že do konce roku bude schválena nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013, do které bude zapracováno novelizované znění zákona o místních poplatcích „za odpad“, které nabude účinnosti 1. 7. 2012. Tento zákon umožňuje obcím poplatek navýšit. Současně prezentoval fotografie s nepořádkem kolem kontejnerů na směsný odpad pro chataře u trafostanice v ulici Lesní a vyslovil záměr obce navýšit počet kontejnerů na tříděný odpad (papír, plast). Vyzval přítomné občany k návrhům na jejich umístění.

Byly navrženy tyto lokality : ulice Lipová (u zdi č.p. 57, proti horní lípě), Na Močidlech.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: R. Moureček

L. Hastrmanová

Ing. Karel Dostálek

starosta

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 20/2012

a) Usnesení č. 3a/20/2012

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2012, které je přílohou zápisu č. 20/2012.

b) Usnesení č. 3b/20/2012

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje na rok 2013 cenu vodného za 1 m³ ve výši 37,70 Kč (bez DPH) a cenu stočného za 1m³ ve výši 28,30 Kč (bez DPH).

c) Usnesení č. 3c/20/2012

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Dohodu o zrušení smluv, které byly uzavřeny mezi stranami dohody Obcí Jíloviště a společností La Sabana, a.s. Jedná se o zrušení „kupní smlouvy“, „darovací smlouvy“, „smlouvy o nájmu nemovitosti“, „plánovací smlouvy“ a „zástavní smlouvy“. Tato Dohoda o zrušení smluv je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 20/2012.

Dále zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí, že mezi Obcí Jíloviště a společností La Sabana, a.s. bude podepsáno “oznámení“, „prohlášení“ a „návrh na výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí vč. souhlasného prohlášení navrhovatelů“, které také budou přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 20/2012.

Program zasedání ZO Jíloviště č. 20/2012

Zvonice 5/2012

Jíloviště VIZE 2012 – referendum

 

Leták a plakát VIZE 2012 k nahlédnutí či stažení:

Navrhovaná volnočasová prostranství ve VIZI 2012 mají být veřejná a sloužit občanům Jíloviště

 
Leták VIZE 2012 náhled pdf zde.
Plakát VIZE 2012 náhled pdf zde.