Zvonice 6/2012

Zasedání zastupitelstva č. 21/2012

29
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
v hasičské zbrojnici v Jílovišti
Číslo:                  21/ 2012
Datum:                29. 11. 2012
Začátek zasedání:     19:10 h
Ukončení zasedání:    20:45 h
Přítomni: F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček,  P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel
Omluveni: Mgr. I. Černý, L. Hastrmanová
Hosté: 10 občanů
Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek
Předsedající předložil návrh:
 – návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:
   předseda:  Ing. J. Vorel
 – ověřovatelů zápisu č. 21/2012:    R. Moureček, P. Šmíd
 – zapisovatele zápisu č. 21/2012: L. Fatková
 – programu zasedání ZO Jíloviště č. 21/2012
P R O G R A M :
1. KONTROLA ZÁPISU. 
2. Slib nového člena zastupitelstva obce.
3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:
a) Rozpočtového opatření č. 9/2012.
b) Mandátní smlouvy mezi obcí Jíloviště a společností Witero Estates, s.r.o.
c) Smlouvy mandátní mezi obcí Jíloviště a Ing. Vladimírem Vildem – STAMPRIN.
d) Výběrové komise na zhotovitele I. etapy prací na obnově staré hasičské zbrojnice.
e) Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012.
f) Oznámení kontrolního výboru ZO Jíloviště provést následnou kontrolu a kontrolní činnost.
RŮZNÉ:
1) Termín pracovní schůzky –  13. 12. 2012 v 19:00 na OÚ Jíloviště.
Zasedání ZO – 20. 12. 2012 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.
2) Informace.
a) Schůzka se zástupci Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště dne 28. 11. 2012
b) Dopis paní xxxxx
3) Dotazy občanů.
 Pro:  F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd,  J. Tymich, Ing. J. Vorel
Schváleno 7 hlasy.
1. KONTROLA ZÁPISU:
Zápis ze zasedání OZ č. 20/2012 ze dne 29. 11. 2012 byl ověřen bez připomínek.
2. Slib nového člena zastupitelstva obce.
Protože pan JUDr. Jan Nekola rezignoval dne 6. 11. 2012 na mandát člena zastupitelstva obce Jíloviště, představil starosta obce Ing. K. Dostálek pana Jana Tymicha, který získal v komunálních volbách pro toto volební období, v roce 2010, další nejvyšší počet hlasů jako kandidát volební strany „Sdružení nezávislých kandidátů – Sportovci pro rozvoj Jíloviště“.
Poděkoval za dosavadní spolupráci JUDr. J. Nekolovi a kladně zhodnotil jeho práci v ZO.
Přečetl slib nového člena ZO, který slovy: “Slibuji“ a následným podpisem se jím stal. Starosta obce nového zastupitele přivítal a vyjádřil důvěru v dobrou spolupráci.
3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:
a) Rozpočtového opatření č. 9/2012.
V rozpočtovém opatření se promítají změny v došlých položkách plánovaných příjmů a dotace na PO.  Ve  finančních výdajích, se týkají mimo jiné vyúčtování krajských voleb a místního referenda , navýšení poplatku za odběr studené vody, ÚP a plateb jiným rozpočtům.
Návrh usnesení č. 3a/21/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2012, které je přílohou zápisu č. 21/2012.
Pro:  F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel
Návrh usnesení č. 3a/21/2012 byl schválen 7 hlasy.
b) Mandátní smlouvy mezi obcí Jíloviště a společností Witero Estates, s.r.o.
Starosta obce Ing. K. Dostálek předložil návrh Mandátní smlouvy se společností Witero Estates, s.r.o., jejímž předmětem je zabezpečení přípravy a podání žádosti o dotaci na zakázku „Rekonstrukce místní komunikace ulice Pražská v obci Jíloviště.“ Jedná se o část od OÚ k hasičské zbrojnici.
Podle vyhlášené dotační výzvy je dotace 72,5% z celkové částky (6 mil. korun), ostatní je spoluúčast obce v částce cca 1 650 000,- Kč. Ve smlouvě je uvedena cena 35 000. – Kč za zpracování a podání žádosti a další položky v případě jejího přidělení (2,6% z výše přiznané dotace), 29 000,- Kč měsíčně za technický dozor investora při realizaci rekonstrukce a 40 000,- Kč za zadávací řízení dle požadavků fondu. Dotace je pouze na komunikaci, ne na chodníky a zeleň.
Vzhledem k tomu, že konečný termín pro podání žádosti je 4. 1. 2013, jedná starosta obce Ing. K. Dostálek pouze s touto jednou společností, která dala obci nabídku.
R. Moureček upozornil, že ve smlouvě není uvedena doba trvání rekonstrukce, přestože je vyčíslena měsíční úhrada za technický dozor investora ve výši 29 000,- Kč.
Starosta obce Ing. Dostálek odpověděl, že se jedná o dobu max. 3 měsíců.
F. Andres měl dotaz, zda není tento způsob, bez výběrového řízení, napaditelný.
J. Tymich informoval, že v těchto případech není výběrové řízení nutné. Sám oslovil několik společností, které se zabývají zpracováním dotací, ale pro krátký termín ukončení dotační výzvy nebyl u žádné zájem o spolupráci.
P. xxxxx měl připomínku k věrohodnosti společnosti Witero Estates, s. r.o.. Podle veřejně přístupných zdrojů vznikla teprve před měsícem a jsou nesrovnalosti v osobě jednatele. Pokud bude smlouvu podepisovat paní Renata Cepková, musí mít zplnomocnění. Ve výčtu činností společnosti z OR není uvedena činnost, která je předmětem Mandátní smlouvy.
J. Tymich připomínkoval tyto body smlouvy:
– nesouhlasí jméno jednatele s výpisem z obchodního rejstříku
– nejsou uvedeny kompetence při zadávání výběrových řízení
– vymínit si schvalování pověřování dalších osob
a doporučil schválit zatím pouze přípravu žádosti.
Návrh usnesení č. 3b/21/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Mandátní smlouvu mezi obcí Jíloviště a společností Witero Estates, s.r.o. Před podpisem budou do smlouvy zapracovány připomínky pana J. Tymicha.
Pro:  F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel
Návrh usnesení č. 3b/21/2012 byl schválen 7 hlasy.
c) Smlouvy mandátní mezi obcí Jíloviště a Ing. Vladimírem Vildem – STAMPRIN.
K záměru ZO uskutečnit opravu staré hasičské zbrojnice byl osloven Ing. Vladimír Vild, který by prováděl stavební dozor a řídil stavební práce.  V návrhu smlouvy je uvedena částka hodinové odměny 450,- Kč a 7,- Kč za km cestovného.
J. Tymich připomenul nutnost přiložení oprávnění k výkonu činnosti a pojištění odpovědnosti.  Návrh usnesení č. 3c/21/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu mandátní mezi obcí Jíloviště a Ing. Vladimírem Vildem – Stamprin, s doplněním oprávnění k výkonu činnosti a pojištění odpovědnosti
Pro:  F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel
Návrh usnesení č. 3c/21/2012 byl schválen 7 hlasy.
d) Výběrové komise na zhotovitele I. etapy prací na obnově staré hasičské zbrojnice.
ZO již schválilo částku 200 000,- Kč, protože veřejná sbírka je zatím neúspěšná. Zahájením prací se omezí možnost získání dotace. Obnova je rozdělena na dvě etapy. V I. etapě budou, podle doporučení statického posudku, zpevněny základy budovy. Výkaz výměru prací pro rozpočet byl rozeslán stavebním firmám. Starosta obce Ing. K. Dostálek zaslal poptávku pro výběrové řízení malého rozsahu 3 společnostem:
1) František Vlk, Na Dlouhé mezi 886, 147 00 Praha 4
2) Syndytex s.r.o., V Bílce 22, 156 00 Praha 5
3) Terannos s.r.o., K Višňovce 1543/3, 153 00 Praha 512
J. Tymich navrhl oslovit živnostníky v obci, pokud podnikají v potřebném oboru.
Starosta obce Ing. K. Dostálek odpověděl, že jsou s místními podnikateli předběžně domluveny následné profese týkající se střechy budovy. O nikom, kdo by prováděl zemní práce a bydlel v obci, neví.
Do výběrové komise pro zhotovitele I. etapy prací na obnově hasičské zbrojnice byli navržení:
J. Tymich, S. Baudyš a 1 člena bude jmenovat Sdružení občanů pro ochranu krajinné oblasti Jíloviště. Starosta obce Ing. K. Dostálek doporučil, aby zhotovitel byl vybrán na základě nejnižší uvedené ceny ve výkazu výměru pro rozpočet.
Návrh usnesení č. 3d/21/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výběrovou komisi pro zhotovitele I. etapy prací na obnově staré hasičské zbrojnice ve složení J. Tymich, S. Baudyš a 1 člen Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště.
Pro:  F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel
Návrh usnesení č. 3d/21/2012 byl schválen 7 hlasy.
e) Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012.
Na základě novelizace výpočtu poplatku za svoz KTO podle skutečných nákladů, navrhl starosta obce poplatek za osobu pro svoz KTO na rok 2013 ve výši 550,- Kč.
Součástí navrhované vyhlášky je příloha Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v obci Jíloviště, kde se uvádí:
– skutečné náklady za svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2012 ve výši 413 725,- Kč
– náklady za velkoobjemový odpad (kontejnery) = 16 939,- Kč
– náklady za svoz netříděného komunálního odpadu na území obce = 396 786,- Kč
– počet poplatníků, na které se vztahuje povinnost úhrady poplatku za KTO = 820
– výpočet nákladů 413 725,- Kč: 820 = 505,- Kč
V souvislosti s osvobozením od úhrady poplatku byly přečteny všechny případy, kdy může poplatník osvobození od platby uplatnit.
Starosta obce Ing. K. Dostálek konstatoval, že dosavadní způsob vyměření poplatku je špatný. Ideální by byla úhrada odpadů, které skutečně poplatník vyprodukuje. Na vážení obsahu jednotlivých popelnic zatím není, bohužel, vybavena žádná svozová společnost.
Upozornil opakovaně na nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad a vyzval přítomné ke spolupráci při udržování pořádku.
Návrh usnesení č. 3e/21/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012.
Pro:  F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel
Návrh usnesení č. 3e/21/2012 byl schválen 7 hlasy.
f) Oznámení kontrolního výboru ZO Jíloviště provést následnou kontrolu a kontrolní činnost.
Předseda kontrolního výboru R. Moureček předložil ZO upravené Oznámení provést následnou kontrolu a kontrolní činnost v termínu do 14. 12. 2012. Den a hodina budou dohodnuty se starostou obce Ing. K. Dostálkem.
Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí oznámení kontrolního výboru ZO Jíloviště provést následnou kontrolu a kontrolní činnost.
RŮZNÉ:
1) Termín pracovní schůzky –  13. 12. 2012 v 19:00 na OÚ Jíloviště.
Zasedání ZO – 20. 12. 2012 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.
Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.
2) Informace.
Starosta obce Ing. Dostálek zopakoval průběh jednání kolem odstavného a manipulačního stání v obci, které vyvolal majitel objektu Hubertus. Dočasné stání u fotbalového hřiště je nevyhovující. Studie zpracované Ing. M. Vondřichem jsou na křižovatku Trnová a na ulici Všenorská. Ani jedna lokalita není zapracována v návrhu ÚP, kde je plánován prostor pod mostem na Všenory. V souvislosti se zpracováním návrhu ÚP dojde od 1. 1. 2013 k novelizaci stavebního zákona, která se dotkne i zpracování ÚP obcí.
Občané projevili nesouhlas s výhradním investováním manipulační zastávky obcí i s navyšováním příspěvku obce za spoje, které nejsou pro obec potřebné.
Zástupci Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště navrhli na schůzce se starostou obce dne 28. 11. 2012 nechat zpracovat i třetí studii pro lokalitu pod mostem na Všenory, kterou odmítá provozovatel autobusové dopravy pan M. Uher, z důvodů technických parametrů autobusů.
P. xxxxx upozornil, aby při zpracování studie byla  zachována průjezdnost do ulice Fr. Smolíka .
P. xxxxx požádal o kontakt na zhotovitele studie Ing. M. Vondřicha.
Závěrem diskuze byl návrh na svolání zástupců společností, které zajišťují v Jílovišti autobusovou dopravu na besedu se zástupci obce a občany. Na příštím zasedání dne 20. 12. 2012 sdělí starosta obce Ing. K. Dostálek dohodnutý termín.
a) Schůzka se zástupci Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště
Ze schůzky, která se uskutečnila 28. 11. 2012 na obecním úřadu v Jílovišti, byl proveden panem P. Rögnerem zápis, který předal na dnešním zasedání OZ starostovi obce Ing. K. Dostálkovi. Obsahem jednání byla žádost zástupců Sdružení na ochranu krajinné oblasti Jíloviště, aby byl z internetových stránek obce odstraněn stávající návrh územního plánu. Závěrem diskuze bylo rozhodnutí ponechat návrh na webu a zvýraznit text o změně plochy Z8 tak, jak vyplynula z výsledku místního referenda.
Ing. xxxxx připomínkovala, že není zveřejněna výkresová část stávajícího ÚP na webu obce. Starosta obce Ing. K. Dostálek odpověděl, že elektronická verze neexistuje.
Dále bude na internetových stránkách obce zařazen v sekci spolky a organizace odkaz na Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště.
Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště projevilo nesouhlas s vybudováním manipulačních ploch pro autobusy MHD v lokalitách na křižovatce Trnová a v ulici Všenorská a doporučilo nechat zpracovat také studii na plochu pod mostem na Všenory. Nesouhlasná vyjádření dotčených společností požaduje v písemné formě.
b) Dopis paní xxxxx
Paní xxxxx žádá ZO o povolení ke stavbě chaty o rozměru 50m² na pozemku č. 333/3 v lokalitě Na Močidlech,
Možnost schválení žádosti konzultoval starosta obce Ing. K. Dostálek se stavebním úřadem v Mníšku pod Brdy a vzhledem k výsledkům referenda je sporná možnost zástavby. Ani rozměr neodpovídá stávajícímu regulativu ÚP.
Paní xxxxx požaduje písemnou odpověď ZO.
3) Dotazy občanů.
F. Andres projevil nespokojenost se skládkou bioodpadu, která vznikla na jeho pozemku v lokalitě Na Močidlech. Původně byla určena pouze pro posekanou trávu. Teď jsou tam větve, křoví apod.
Upozornil na dopravní zrcadlo při vjezdu do obce, které je „nefunkční“, protože je zastíněno dopravní cedulí.
P. xxxxx poděkoval za opravu zábradlí u schodů z mostu na Všenory, které bylo nešťastně poškozeno hned po jeho dokončení při automobilové nehodě. Poukázal na to, že je tam potřeba alespoň jedno pouliční světlo, které by zajistilo bezpečnou chůzi po schodech.
P. xxxxx žádal o uvedení komunikací Lesní a Na Plazích do původního stavu. Po výkopech, které prováděly firmy při pokládce elektrických a telefonních kabelů dochází k propadům terénu.
Starosta obce přislíbil zohlednění připomínek občanů a zajištění nápravy.
Zapsala: Libuše Fatková
Ověřil:  R. Moureček
         P. Šmíd
                                                                                                                 Ing. Karel Dostálek
     starosta
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 21/2012
a) Usnesení č. 3a/21/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2012, které je přílohou zápisu č. 21/2012.
b) Usnesení č. 3b/21/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Mandátní smlouvu mezi obcí Jíloviště a společností Witero Estates, s.r.o. Před podpisem budou do smlouvy zapracovány připomínky pana J. Tymicha.
c) Usnesení č. 3c/21/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu mandátní mezi obcí Jíloviště a Ing.Vladimírem Vildem – Stamprin, s doplněním oprávnění k výkonu činnosti a pojištění odpovědnosti.
d) Usnesení č. 3d/21/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výběrovou komisi pro zhotovitele I. etapy prací na obnově staré hasičské zbrojnice ve složení J. Tymich, S. Baudyš a 1 člen Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště.
e) Usnesení č. 3e/21/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012.

Program zasedání ZO č. 21/2012

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

č. 21/2012 dne 29. 11. 2012 v 19 hodin v hasičské zbrojnici

P R O G R A M:

 

Slib nového člena zastupitelstva obce.

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Rozpočtového opatření č. 9/2012.

b) Mandátní smlouvy mezi obcí Jíloviště a společností Witero Estates, s.r.o.

c) Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012.

d) Oznámení kontrolního výboru ZO Jíloviště provést následnou kontrolu a kontrolní činnost.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 13. 12. 2012 v 19:00 na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 20. 12. 2012 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

2) Informace.

3) Dotazy občanů.

Ing. Karel Dostálek

starosta

Vyvěšeno:

Sejmuto: