Zasedání zastupitelstva č. 33/2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 33/ 2014

Datum: 23. 01.2014

Začátek zasedání: 19:07 h

Ukončení zasedání: 20:10 h

Přítomni: Mgr. I. Černý, J.Tymich, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,

Ing. J. Vorel

Omluven: Ing. K. Dostálek

Hosté: 10 občanů

Zasedání řídila místostarostka pí. L. Fatková

Předsedající předložil návrh:

– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: R. Moureček

– ověřovatelů zápisu č. 33/2014: P. Šmíd, Mgr. I. Černý

– zapisovatele zápisu č. 33/2014: L. Hastrmanová

– programu zasedání ZO Jíloviště č. 33/2014

P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ.

2. KONTROLA ZÁPISU.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Požadavků zadavatele na rozsah a obsah díla, „Jíloviště – výstavba objektu nové mateřské školky v ulici U Hřiště“.
 2. Nájemní smlouvy mezi Obcí Jíloviště a TJ Jíloviště.

 3. Činnosti finančního výboru.

4. SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č. 12/2013

5. RŮZNÉ:

 1. Termín pracovní schůzky – 27. 2. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 6. 3. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti

 1. Informace.

  1. Připojení obce Jíloviště k Praze.

  2. Most na Všenory.

 1. Dotazy občanů.

Pro: Mgr. I. Černý, J. Tymich, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Schváleno 7 hlasy.

1. ZAHÁJENÍ.

Místostarostka obce L. Fatková přivítala přítomné a podle počtu přítomných zastupitelů konstatovala, že OZ je usnášeníschopné.

Videozáznam, v pořadí pátý, pořídil pan xxxxx.

2. KONTROLA ZÁPISU:

Zápis ze zasedání ZO č. 32/2013 ze dne 19. 12. 2013 byl ověřen bez připomínek.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Požadavků zadavatele na rozsah a obsah díla, „Jíloviště – výstavba objektu nové mateřské školky v ulici U Hřiště“

Na minulém zasedání byl starosta obce Ing. K. Dostálek pověřen zastupitelstvem obce Jíloviště sestavením požadavků zadavatele na výstavbu objektu nové mateřské školky v ulici U Hřiště. Místostarostka L. Fatková přečetla a seznámila všechny přítomné se základními body tohoto dokumentu. Stavba školky by měla být obdélníkového tvaru se sedlovou střechou. Objekt by měl sloužit pro 20 – 25 dětí. Obědy se budou dovážet, takže v prostorách školky bude pouze výdej. Z tohoto důvodu se zlevní pořízení budovy školky. Pan J. Tymich doporučil ještě v tomto dokumentu zjednodušit některé parametry, aby nedošlo při výběrovém řízení k upřednostnění některé firmy z důvodu špatně zadaných kritérií. Na dotaz některých spoluobčanů, zda má zastupitelstvo dostatek finančních prostředků na tuto investici, odpověděla místostarostka L. Fatková, že ano.

Návrh usnesení č. 3a/33/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dokument Požadavky zadavatele na rozsah a obsah díla, „Jíloviště – výstavba objektu nové mateřské školky v ulici U Hřiště“.

Pro: Mgr. I. Černý, J.Tymich, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3a/33/2014 byl schválen 7 hlasy.

 1. Nájemní smlouvy mezi Obcí Jíloviště a TJ Jíloviště.

Smlouva vznikla v závislosti se změnou občanského zákoníku a týká se pronájmu pozemku parc. č. 241/5 na dobu určitou na 17 let za roční nájemné ve výši 1,- Kč.

Návrh usnesení č. 3b/33/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Nájemní smlouvu mezi obcí Jíloviště a Tělovýchovnou Jednotou Jíloviště.

Pro: Mgr. I. Černý, J.Tymich, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3b/33/2014 byl schválen 7 hlasy

 1. Činnosti finančního výboru.

Ing. J. Vorel přečetl návrh plánu činnosti finančního výboru. Jelikož nedodal zastupitelům materiály včas, navrhl pan I. Černý zabývat se tímto bodem až v příštím zasedání zastupitelstva. Paní místostarostka L. Fatková navrhla návrh činnosti finančního výboru neschválit. Před tímto návrhem vysvětlila všem přítomným občanům důvody, proč nelze takto podaný plán činnosti finančního výboru odsouhlasit.

Návrh usnesení č. 3c/33/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí s přeložením předložení návrhu Jednacího řádu finančního výboru na příští zasedání.

Pro: Mgr. I. Černý, J. Tymich, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel, L.Fatková

Návrh usnesení č. 3c/33/2014 byl schválen 7 hlasy

4. SEZNÁMENÍ:

 1. S rozpočtovým opatřením č. 12/2013

RO se týká čerpání dotace zásahové jednotky SDH, kterou obdrželi za účast na likvidaci povodní v roce 2013.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2013, které je přílohou zápisu ze zasedání ZO č. 33/2014.

5. RŮZNÉ:

 1. Termín pracovní schůzky – 27. 2. 2014 v 19:00 na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 6. 3. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.

 1. Informace

 1. Připojení obce Jíloviště k Praze

Mladá fronta Dnes obeslala všechny starosty okolních obcí dopisem, ve kterém položila několik otázek.

Zda obec uvažuje o připojení, a pokud ano, tak z jakých důvodů, a v jakém horizontu. Současné zastupitelstvo o připojení obce Jíloviště k Praze neuvažuje.

 1. Most na Všenory.

Bylo provedeno šetření na místě. Správa komunikací uznala, že most je v havarijním stavu. Slíbili v tomto roce provézt odvodňovací žlab ze Všenorské ulice a úpravu chodníku na mostě.

P. xxxxx poprosil o dodání podkladů k inventurám, které mu byly přislíbeny do 31. 1. 2014. Pí xxxxx opět upozornila na hlučnost žlabu v ulici F. Smolíka. Paní xxxxx se zajímala, v jaké fázi se nachází schvalování územního plánu. Jelikož místostarostka L. Fatková neměla žádné podklady, slíbila odpověď na tuto otázku na příštím zasedání. P. xxxxx a xxxxx se zajímali o rekonstrukci staré hasičské zbrojnice. Nelíbily se jim prosklené dveře a zajímali se o stanovisko památkové péče.

 1. Dotazy občanů.

Dotazy občanů byly zodpovězeny během zasedání.

Zapsala: Lucie Hastrmanová

Ověřil: P. Šmíd, Mgr. Ivo Černý

Libuše Fatková – místostarostka

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 31/2013

a) Usnesení č. 3a/33/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dokument Požadavky zadavatele na rozsah a obsah díla, ,, Jíloviště – výstavba objektu nové mateřské školky v ulici U Hřiště’’.

b) Usnesení č. 3b/33/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Nájemní smlouvu mezi obcí Jíloviště a Tělovýchovnou jednotou Jíloviště.

c) Usnesení č. 3c/33/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí s přeložením předložení návrhu Jednacího řádu finančního řádu výboru na příští zasedání.

VOK – Návrh rozpočtu pro rok 2014

 

Program zasedání ZO Jíloviště č. 33/2014 – nový termín