Nabídka volných pracovních míst – ŠS CS Jíloviště

Celní správa ČR hledá do svého Školicího střediska Jíloviště:

Prázdninové malování s Klubíčkem

Klubíčko Okrašlovacího spolku vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti. Kdo se chce zúčastnit, ztvární libovolnou technikou tématiku léta a prázdnin. Mladé umělce bohužel musíme omezit formátem – A4 a protože obrázky budou vystaveny venku a musí být zalaminovány, mohou být pouze dvourozměrné (žádné nalepené kamínky, větvičky, mušličky atp.).

Výtvory malých a mladých umělců prosím vhoďte do poštovní schránky domu č. 52 (vedle hasičské zbrojnice) nejpozději do 31. 8. 2015. Veškerá dílka prosíme vzadu podepsat a uvést věk autora. Přiložte prosím také mailový a telefonický kontakt. V září je plánována vernisáž výstavy „Ohlédnutí za létem“ spojená s předáním cen pro umělce a promítání filmu pro děti – bude upřesněno v příštím čísle Zvonice. Jakékoli dotazy k prázdninovému malování ráda zodpoví Iva Stefanová (iva1stefanova@seznam.cz).

Návrh programu 12. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

P R O G R A M:

 

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Schválení programu

4. Projednání a schválení :
a) Smlouvy Pošta – Partner s Českou Poštou
b) Podmínek pro vyplácení příspěvků rodičům s dětmi
c) Výměny pozemků s rodinou Dobenínů – Curry
d) Jednacího řádu kontrolního výboru
e) Plánu činnosti finančního a kontrolního výboru
f) Důvodové zprávy k nedočerpání části dotace ROP na rekonstrukci ulice Pražská
g) Smlouvy s Elektrovinem na sběr
h) Investičních záměrů na rok 2016
i) Obecně závazné vyhlášky č.2/2015 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

 

5. Seznámení :
a) S rozpočtovým opatřením č. 6/2015

 

6. Různé :

1) Stanovení termínu pracovní schůzky a Zasedání zastupitelstva číslo 13.

 

7. Informace :

1) Pražská – vyúčtování
2) VOK, postup výstavby
3) Informace o projednávání ÚP
4) Informace o projektu Za hřištěm
5) Schůzka s majiteli komunikací – 2.9.15 v 17 hod
6) Akce Jíloviště – Řidka dne 6.9.2015

 

8.Diskuse a dotazy občanů

 

Ing. Vladimír Dlouhý
 starosta

Slavnostní ukončení projektu rekonstrukce Pražská 15.7.2015 od 15 hodin

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s ukončení našeho projektu „Rekonstrukce uličního prostoru ul. PRAŽSKÁ, Jíloviště“, zveme všechny na jeho slavnostní ukončení.

Termín: 15.7.2015 v 15 hod. před úřadem Jíloviště.

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

S pozdravem,

Vladimír Dlouhý
starosta Jíloviště

Přílohy

Mime-filePozvánka

Reklamace provedeného úklidu a čištění ulice Pražská dne 11.7.2015 firmou Zenova

Dobrý den paní Halámková, pane Hotovec,

v sobotu 11.7. prováděla vaše společnost úklid obce Jíloviště – část ulice Pražská.

Dle objednávky měly být provedeny následující práce :
 
–  strojní čištění a ruční dočištění parkoviště + chodníků
–  údržba zeleně + doplnění mulčovací kůry v perimetru parkoviště
–  čistění vpustí v úseku nalevo od obecního úřadu
–  ruční vyčištění vpustí  
–  komplexní úklid parkoviště
–  údržba zeleně: posekání trávy, výchovný řez keřů, doplnění mulčovací kúry.

Bohužel, čištění bylo provedeno neodborně, lajdácky a výsledek je horší než před tím.

Občané v okolí Pražské byli obtěžováni prachem a hlukem, neproběhlo mokré čištění a pokud ano, v nedostatečné míře.

Kanálové vpusti nebyly vyčištěny vůbec.

Parkovací místa, vjezdy a chodníky byly vyčištěny povrchně, neúplně, v některých ,místech vůbec.

Provedení údržby zeleně ještě nechám vyhodnotit odborníkem.

Zasílám fotografie, které stav po „čištění“ dokumentují.

Reklamuji tedy celé mimořádné čištění, žádám sjednání nápravy v náhradním termínu, do té doby pozastavuji splatnost jakékoliv úhrady s touto prací spojených.

Děkuji,

s pozdravem

V. Dlouhý
starosta Jíloviště , 13.7.2015