Návrh programu 12. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

P R O G R A M:

 

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Schválení programu

4. Projednání a schválení :
a) Smlouvy Pošta – Partner s Českou Poštou
b) Podmínek pro vyplácení příspěvků rodičům s dětmi
c) Výměny pozemků s rodinou Dobenínů – Curry
d) Jednacího řádu kontrolního výboru
e) Plánu činnosti finančního a kontrolního výboru
f) Důvodové zprávy k nedočerpání části dotace ROP na rekonstrukci ulice Pražská
g) Smlouvy s Elektrovinem na sběr
h) Investičních záměrů na rok 2016
i) Obecně závazné vyhlášky č.2/2015 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

 

5. Seznámení :
a) S rozpočtovým opatřením č. 6/2015

 

6. Různé :

1) Stanovení termínu pracovní schůzky a Zasedání zastupitelstva číslo 13.

 

7. Informace :

1) Pražská – vyúčtování
2) VOK, postup výstavby
3) Informace o projednávání ÚP
4) Informace o projektu Za hřištěm
5) Schůzka s majiteli komunikací – 2.9.15 v 17 hod
6) Akce Jíloviště – Řidka dne 6.9.2015

 

8.Diskuse a dotazy občanů

 

Ing. Vladimír Dlouhý
 starosta