Řád pro pohřebiště v Jílovišti

Řád pro pohřebiště v Jílovišti

23.04.2020

Obec Jíloviště
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví),
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona
Řád pro pohřebiště v Jílovišti

dokument ŘVP

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

14.04.2020

Magistrát města Kladno, Odbor finanční – správce místních poplatků, podle ustanovení § 49 a § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb. oznamuje, že

od 14.04.2020 do 15.05.2020

je u správce poplatku, v budově Magistrátu města Kladno, dveře č. 007 vždy v úředních dnech v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00 a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, po dobu vyhlášeného nouzového stavu v pondělí od 8.00 do 11.00 a ve středu od 15.00 do 18.00 hodin,
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OF /2147 /20-2, kterým je

VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (na základě přihlášeného pobytu)

za zdaňovací období 01.01.2017 – 31.12.2017

všem poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti stanovené obecně závazné vyhlášky Statutárního města Kladna č. 02/15 o místních poplatcích.

 

příloha

Program 12. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 12. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

8.04.2020

Dne 22. dubna  2020 v 18.00 před restaurací pod Lesem v Jílovišti

 

P R O G R A M :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení

program

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

7.04.2020

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 09.04.2020 do dne 11.05.2020 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1534252/20/2100-11460-200796

 

příloha

Veřejná vyhláška – Vyhláška o zrušení

Veřejná vyhláška – Vyhláška o zrušení

6.04.2020

konání veřejného projednání změn
U 1372/09 a U 1373/09
vlny 09 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

vyhláška

Nezaplacené poplatky

Nezaplacené poplatky

30.03.2020

Rozhodnutí

Krizový štáb, zastupitelé obce Jíloviště a Obecní úřad Jíloviště se usnesli, že nebudou sankcionovat nezaplacení všech poplatků, které občané platí obci do konce dubna příslušného roku, po lhůtě splatnosti navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích, tedy do 31.8.2020.

Znamená to, že občané nemusí navštívit OÚ za účelem placení poplatků a ani si vyzvedávat štítek na popelnici. Ten bude povinný (zatím) až od 1.9. 2020. V případě úhrady poplatku za popelnice přes účet bezhotovostním převodem na běžný účet obce č.: 4309731379/0800 bude známka vhozena do poštovní schránky příslušné nemovitosti.

Toto rozhodnutí bude zveřejněno na ÚD obce Jíloviště