Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu Č.j. 094 EX 10272/18-088

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu Č.j. 094 EX 10272/18-088

3.07.2021

Zahájení elektronické dražby: 5.8.2021 v 10:00 hod

Ukončení dražby: nejdříve 5.8.2021 v 10:45 hod

Dražba se koná i po této době, pokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.

 

 dražební vyhláška Č.j. 094 EX 10272/18-088