Hasiči a občané Jíloviště

Hasiči a občané Jíloviště“

          I v letošním roce připravili hasiči naší obce Kandidátní listinu do komunálních voleb pro obecní zastupitelstvo.

          Jsme nezávislí kandidáti, kteří nejsou členy žádné politické strany. Na naší kandidátce jsou jak členové sboru dobrovolných hasičů Jíloviště, kteří již mají zkušenosti v práci pro obec Mirek Petřík st. a František Andres, tak i občané Ing. Oldřich Nový, CSc., Slavomír Baudyš a Ing. Jiří Havelka

          Vedle zkušenějších je zastoupena i mladší generace. Z členů sboru jsou to Mirek Petřík ml., Michal Petřík a Martin Kovařík. Protože si myslíme, že je důležité i slovo ženy, doplňuje čtveřici mladých Maruška Andresová.

 

Budeme komunikovat s občany a informovat je o dění v naší obci.

Prosadíme transparentnost všech zakázek a dokončení započatých projektů.

 

 

Pojďme spolu mluvit a věci společně řešit!

Volební program

 

Co považujeme za důležité:

 

1. Finanční a rozpočtové hospodaření obce

– rychlá a profesionální příprava projektů pro získání dotací, např. dobudování chodníků a komunikací v obci

– snížení provozních nákladů šetřením a zefektivnění práce v obci (úklid veřejných prostor, úprava zeleně)

– určení priorit investic včetně průhledných a transparentních výběrových řízení

– zajistit podmínky výhodné pro obec při účastnických řízeních na investiční akce jiných subjektů

 

2. Hospodaření s majetkem obce

– zajistit co nejlevnější a dostatečné zdroje pitné vody pro obec

– zvýšit kapacitu čističky odpadních vod (ČOV)

– důsledné sledování prováděných prací v obci, včetně dodržování technologických postupů

– důkladné přejímání dokončených investičních akcí

– včasná reklamace vad a nedodělků dodavatelských firem

– zajistit a zvyšovat majetek obce (pozemky, aj.)

 

3. Rozvoj obce

– rozšíření zástavby obce řešit s ohledem na zájmy našich občanů a vlivu na životní prostředí

– vybudovat důstojnou infrastrukturu v obci – obchod smíšeným zbožím, klubovna, sportoviště pro mládež i veřejnost a další služby

– další investice na základě připomínek občanů (mateřská školka, ad.)

– zajistit schválení územního plánu obce

– zlepšení kvality místních komunikací i za případného přispění občanů, kterých se komunikace týká

 

4.Veřejné služby

– zachovat knihovnu, poštovní služby

– znovuobnovit a nepřerušovat služby CZECHPOINT

– zajistit celkové pokrytí obce veřejným rozhlasem a veřejným osvětlením

 

5. Veřejný pořádek a bezpečnost

– výrazněji podpořit zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Jíloviště

– mnohem více spolupracovat s Policií ČR

– rozšířit bezpečnostní kamerový systém v obci

 

6. Sociální a zdravotní politika

– pomoc potřebným při zdravotních a sociálních problémech – např. zajištění dopravy k lékaři, apod.

 

7. Školství

– podporovat zřízení státní mateřské školy v obci

– zajistit volná místa ve spádovém území pro malé školáky

 

8. Kultura a sport

– pokračovat v pořádání tradičních posvícení

– zachovat vydávání nezávislé Zvonice, minimálně 1x za 2 měsíce

– podporovat místní spolky v činnosti – Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota, Turistický oddíl a Okrašlovací spolek

 

9. Životní prostředí

– dokompletování kanalizace v obci v souvislosti se zvýšením kapacity ČOV

– postupné dobudování dešťové kanalizace

– zlepšit péči o místní zeleň

– hledat nejlepší a nejlevnější způsoby likvidace komunálních odpadů

 

10. Doprava

– zachovat dopravní obslužnost v obci

– jednat s ŘSD o realizaci sjezdu z dálnice na Všenory, Klínec, Trnovou a o údržbě mostu přes dálnici (déšť a voda)

– společně s okolními obcemi se pokusit o zavedení dopravní obslužnosti směrem Jíloviště – Všenory – Dobřichovice

– vybudovat bezpečnou cestu pro pěší do průmyslové zóny v ulici Příjezdní a prodloužit chodník v ulici Všenorská

– přestavět stávající a zvýšit počet retardérů v obci pro zvýšení bezpečnosti občanů

 

11. Komunikace s občany

– srozumitelně a konkrétně informovat občany o dění v naší obci, všech plánovaných a připravovaných akcích na webových stránkách obce, informačních deskách, popřípadě v místním zpravodaji Zvonice

– lepší využití místního rozhlasu

– rozšířit počet informačních desek v obci

– zajistit neprodlené informování občanů o plánovaných jednáních zastupitelstva prostřednictvím místního rozhlasu a webových stránek

– aktualizovat zápisy z jednání zastupitelstva na webových stránkách obce

 

Snažili jsme se, aby byla na naší kandidátce zastoupena každá část obce a byly tak zajištěny potřeby všech občanů.

Doufáme, že jsme Vás zaujali a věříme Vám, že zvolíte správně, ve dnech 10. a 11. října 2014.

 

Chceme komunikaci, ne konfrontaci!

Jsme s pozdravem, kandidáti “Hasiči a občané Jíloviště“