Návrh programu 10. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

P R O G R A M:

 

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Schválení programu

4. Projednání a schválení :
a) Rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2018
b) Plánu činnosti kontrolního výboru
c) Plánu činnosti finančního výboru

 

5. Seznámení :
a) S rozpočtovým opatřením č. 5/2015

 

6. Různé :
1) Stanovení termínu pracovní schůzky a Zasedání zastupitelstva číslo 11.

 

7. Informace:
1) Prezentace projektu rekonstrukce ulice Lipové. Informace a odpovědi na  dotazy občanů poskytnou projektanti, vedení obce a členové stavebního výboru.
2) Pražská
3) VOK, postup výstavby
4) Informace o projednávání ÚP
5) Informace místní pošta

 

8. Diskuse a dotazy občanů

 

Ing. Vladimír Dlouhý
 starosta